Darowizna zwierząt a obowiązki opiekuna, co zrobić, gdy syn zaniedbuje powierzone mu zwierzęta?

• Data: 2024-06-27 • Autor: Kamil Kiecana

Proszę o wycenę porady odnośnie tematu odebrania darowanego stada oraz dzierżawy i części gruntów synowi, który później wszedł w narkotyki i w związku z tym zaniedbuje gospodarstwo. Zwierzęta nie są jeszcze zagłodzone, ale dostają bardzo nieregularnie pożywienie oraz dojone są też czasem raz na 48 godzin. Jak odebrać synowi zwierzęta, gdy sytuacja z każdym dniem staje się coraz gorsza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna zwierząt a obowiązki opiekuna, co zrobić, gdy syn zaniedbuje powierzone mu zwierzęta?

Odwołanie darowizny

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

Art. 898. [Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności]
§ 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.
Art. 899. [Przebaczenie obdarowanemu]
§ 1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.
§ 2. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.
§ 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.
Art. 900. [Forma odwołania darowizny]
Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.

Art. 901. [Żądanie przedstawiciela ustawowego ubezwłasnowolnionego]
§ 1. Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna.
§ 2. Rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch lat od jej wykonania.
Art. 902. [Wpływ zasad współżycia społecznego]
Przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rażąca niewdzięczność

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego, „zachowanie obdarowanego nosi znamiona rażącej niewdzięczności, jeżeli podjęte zostało świadomie, w nieprzyjaznym wobec darczyńcy zamiarze, ze znacznym nasileniem złej woli i nie daje się pogodzić z wymogiem szacunku i pozytywnego stosunku wobec darczyńcy ze względu na dokonaną darowiznę. Może to być czyn godzący w osobę lub mienie darczyńcy bądź bezpośrednio wymierzony w osobę bliską darczyńcy, jeśli jednocześnie godzi w darczyńcę. Nie może być oceniony jako niewdzięczny czyn dokonany w stanie wyłączającym poczytalność obdarowanego, jak również czyn małoletniego poniżej lat 13. Nie może być kwalifikowany jako niewdzięczny czyn dokonany przez inną osobę niż obdarowany, jeżeli nie da się odnotować po stronie obdarowanego żadnego w nim udziału. Rażąca niewdzięczność obdarowanego może za to polegać także na współsprawstwie, pomocnictwie oraz na podżeganiu do dokonania czynu stanowiącego przejaw rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy. Oceny zachowania obdarowanego należy zawsze dokonywać przy uwzględnieniu towarzyszących mu okoliczności, w tym zwyczajów panujących w danym środowisku; okoliczności te mogą niekiedy usprawiedliwiać wrogą postawę obdarowanego, np. jeżeli została ona spowodowana nagannym postępowaniem darczyńcy. Nie uzasadnia odwołania darowizny zachowanie obdarowanego, które nie wykracza poza granice zwykłych przypadków życiowych konfliktów, choćby nawet było umyślne. Przykładów czynów będących przejawem kwalifikowanej postaci niewdzięczności dostarcza obficie orzecznictwo, wskazując np. popełnienie niektórych przestępstw przeciwko osobie darczyńcy, a także przeciwko mieniu, rażące naruszenie obowiązków rodzinnych, np. obowiązku alimentacji lub pomocy w sprawach osobistych, rozpowszechnianie informacji uwłaczających darczyńcy oraz jego ciężkie znieważenie. Jako czyn rażąco niewdzięczny mogłoby także zostać ocenione porzucenie konkubenta bez uzasadnionego powodu po okresie dłuższego stabilnego pożycia, zwłaszcza w przypadku posiadania wspólnych dzieci. Oceny czynu jako rażąco niewdzięcznego nie wyklucza to, iż jednocześnie stanowi niewypełnienie polecenia. Nie stanowi rażącej niewdzięczności korzystanie przez obdarowanego z prawnie chronionej autonomii, np. polegającej na realizacji swobody testowania” (A. Sylwestrzak [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. M. Balwicka-Szczyrba, 2023, art. 898).

Ponadto, „kluczowym zagadnieniem dla wykładni art. 898 jest znaczenie pojęcia rażącej niewdzięczności obdarowanego. Z treści tego przepisu wynikają dwie wskazówki, a mianowicie że niewdzięczność ta ma osiągnąć stopień rażący oraz że ma być skierowana wobec darczyńcy. Użycie zwrotu niedookreślonego należy uznać za trafny zabieg ustawodawcy, gdyż podważenie trwałości skutków darowizny z przyczyn precyzyjnie wskazanych w ustawie nie uwzględniałoby jednostkowych sytuacji o szczególnym nieraz zabarwieniu, a w konsekwencji prowadziłoby do rozwiązań niesprawiedliwych. Prawnie doniosłe są tylko te zachowania charakteryzujące się rażącą niewdzięcznością, które nastąpiły po zawarciu umowy darowizny, a w przypadku darowizny wykonanej – po jej wykonaniu” (G. Karaszewski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, 2023, art. 898).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Odwołanie darowizny lub umowa zwrotna

Mając na uwadze powyższe, wskazujemy, że odwołanie Pana darowizny przekazanej synowi z powodu zaniedbywania przez niego przedmiotu darowizny (np. stada) nie ma podstaw prawnych, ponieważ nie zachodzi tutaj rażąca niewdzięczność syna wobec Pana.

Można natomiast rozważyć zawarcie z synem zwrotnej umowy darowizny, którą należałoby zgłosić do urzędu skarbowego.

Przykłady

Historia Pani Anny i jej gospodarstwa

Pani Anna, właścicielka małego gospodarstwa na wsi, postanowiła przekazać stado krów swojemu synowi, Krzysztofowi. Po kilku latach Krzysztof wpadł w złe towarzystwo i uzależnił się od narkotyków. Gospodarstwo zaczęło być zaniedbywane - krowy dostawały jedzenie bardzo nieregularnie, a dojenie odbywało się raz na 48 godzin. Zwierzęta zaczęły tracić na wadze, a Pani Anna, widząc coraz gorszą sytuację, postanowiła działać. Skonsultowała się z prawnikiem, który doradził jej możliwość odwołania darowizny na podstawie rażącej niewdzięczności, argumentując, że Krzysztof swoimi działaniami działa na szkodę darczyńcy.

 

Pan Jan i jego syn Marek

Pan Jan, rolnik z małej wioski, przekazał swojemu synowi Markowi stado owiec oraz część ziemi, aby młody człowiek miał na czym rozpocząć swoje gospodarstwo. Niestety, Marek popadł w złe nawyki, w tym alkoholizm, i zaniedbał powierzone mu zwierzęta. Owce były głodzone i nie miały odpowiedniej opieki weterynaryjnej. Pan Jan, zdesperowany sytuacją, zwrócił się do prawnika. Dowiedział się, że może zawrzeć ze swoim synem zwrotną umowę darowizny, aby odzyskać zwierzęta i zadbać o ich dobrostan.

 

Pani Maria i jej problemy z córką

Pani Maria, mająca małe gospodarstwo rolne, darowała swojej córce Zofii kilka koni, licząc na to, że młoda kobieta zajmie się nimi z należytą troską. Niestety, Zofia wpadła w nałóg hazardu, a konie zaczęły być zaniedbywane. Regularne karmienie i opieka przestały być dla niej priorytetem, co odbiło się na kondycji zwierząt. Widząc, że sytuacja staje się coraz poważniejsza, Pani Maria postanowiła interweniować. W porozumieniu z prawnikiem, udało jej się przekonać Zofię do podpisania zwrotnej umowy darowizny, dzięki czemu mogła odzyskać konie i zapewnić im odpowiednią opiekę.

Podsumowanie

W sytuacjach, gdy darowane zwierzęta są zaniedbywane przez obdarowanego, istnieją prawne możliwości interwencji, takie jak odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności lub zawarcie zwrotnej umowy darowizny. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby podjąć odpowiednie kroki prawne, które pozwolą na ochronę zwierząt i zapewnienie im właściwej opieki. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, uwzględniającej specyfikę sytuacji oraz obowiązujące przepisy prawa.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu niezbędnych pism dotyczących odwołania darowizny i innych kwestii prawnych związanych z zaniedbywaniem darowanych zwierząt. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc prawną dostosowaną do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »