Zwolnienie z podatku od nieruchomości działki wpisanej do rejestru zabytków

• Data: 2022-11-21 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Dzień dobry, jestem właścicielem 2 działek, są to: zabytkowy park wpisany do rejestru zabytków wykorzystywany na działalność gospodarczą, od której płacę podatek, działka o pow. 2 ha po PGR, wcześniej klasyfikowana jako rolna, natomiast po ostatniej zmianie klasyfikacji gruntów od 2020 zaklasyfikowana jako budowlana. Czy jestem w stanie np. w wyniku dzierżawy na działalność rolniczą, składowanie maszyn, hodowla pszczół itp. skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości? Działka nie nadaje się do uprawy rolnej z uwagi na pozostałości po fundamentach, aktualnie w 50% zadrzewiona licznymi samosiewami i łąką – nie była użytkowana od 14 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości działki wpisanej do rejestru zabytków

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Sprawę reguluje ustawa z dn. 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Do czasu zmiany sposobu użytkowania gruntu z rolnego na budowlany, korzystała Pani, jak sądzę, ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, prawdopodobnie, na podstawie podstawowego art. 2 ust. 2 ww. ustawy:

„Art. 2 [Zakres przedmiotowy]

2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Mogła także Pani korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10) – zależy, co będziemy rozumieć pod pojęciem klasyfikacji rolnej. Gruntem rolnym może być zarówno szeroko rozumiany użytek rolny (liczne klasyfikacje), jak i nieużytek.

„Art. 7 [Zwolnienia]

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Podatek rolny od gospodarstwa

Zakładam także, iż przed zmianą powinna Pani być objęta podatkiem rolnym, gdyż Pani działka spełniać mogła kryterium gospodarstwa rolnego, ale i samych gruntów, wg ustawy z dn. 15.11.1984 r. o podatku rolnym:

„Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Art. 2 [Gospodarstwo rolne]

1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”.

Definicję gospodarstwa rolnego zawiera także art. 553 Kodeksu cywilnego:

„Art. 553 [Gospodarstwo rolne] Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiana klasyfikacji gruntu

Niestety poprzez zmianę klasyfikacji gruntu, utraciła Pani wszystkie ww. elementy „rolne”, na których opierało się dotychczasowe zwolnienie, a poprzez potencjalną dzierżawę gruntów nierolnych na cele rolnicze ich się nie przywróci – w rozumieniu skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Katalog zwolnień od tego podatku jest dosyć szeroki, ale nie przewiduje on zwolnienia w przypadku przeznaczenia (tylko przeznaczenia) gruntu nierolnego na cele rolnicze.

Dzierżawa gruntu po gospodarstwie PGR

Najbliżej tego zwolnienia, a zarazem najbliżej Pani pomysłu, jest dzierżawa tego gruntu organizacji pożytku publicznego, która będzie ją wykorzystywać na prowadzenie swojej nieodpłatnej działalności – art. 7 pkt 14) ustawy z dn. 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych:

„Art. 7 [Zwolnienia]

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”.

Z orzecznictwa wynika także, iż powinno się pamiętać o faktycznym wykorzystywaniu nieruchomości na cele statutowe, a nie tylko zawarciu umowy. Czynnikiem determinującym w tego typu sytuacji jest bowiem faktyczne i rzeczywiste wykorzystywanie nieruchomości do działalności, z której wykonywaniem wiąże się zwolnienie z obowiązku podatkowego (sygn. akt I SA/GI 46/19 – wyrok WSA Gliwice z dn. 06.06.2019r.)

Jeżeli więc znajdzie Pani organizację pożytku publicznego, której działalność jest bliska tym celom rolniczym, które Pani wymieniła, to można rozważać taki pomysł.

Nie jest on taki zupełnie bezpodstawny, gdyż istnieją stowarzyszenia pszczelarzy jako organizacje pożytku publicznego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Grzegorz Stefanowski

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »