Kategoria: Obrót ziemią

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej

Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 2016-09-15

Od dnia wejścia w życie nowej ustawy o ziemi rolnej nabycie nieruchomości rolnej przez osoby niebędące rolnikami, poza nielicznymi wyjątkami, wymaga uzyskania zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Zgoda udzielana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa1, czyli tzw. „ustawa o ziemi”, która weszła w życie 30 kwietnia 2016 r., w znaczący sposób ograniczyła obrót nieruchomościami rolnymi. W obowiązującym obecnie stanie prawnym nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny, o czym stanowi art. 2a ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego2, dodany do tejże ustawy na mocy „ustawy o ziemi”. Za rolnika indywidualnego należy natomiast uważać osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Poza rolnikiem indywidualnym nabywcami ziemi rolnej mogą być również:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

 1. osoby bliskie zbywcy,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. Skarb Państwa, w szczególności poprzez działającą na jego rzecz Agencję Nieruchomości Rolnych,
 4. kościelne osoby prawne.


Ograniczenie obrotu nieruchomościami rolnymi nie dotyczy również ich nabycia:

 

 1. w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
 2. w wyniku przymusowego wykupu części nieruchomości spowodowanego przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub wzniesieniem budynku na cudzym gruncie;
 3. w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.


Natomiast nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny i wskazane wyżej osoby oraz w innych przypadkach niż wymienione powyżej przypadki szczególne, może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest na wniosek:

 

 1. zbywcy, jeżeli:
  • wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty uprawnione bez uzyskiwania zgody,
  • nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
  • w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
 2. osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:
  • posiada kwalifikacje rolnicze lub została zobowiązana do uzupełnienia tych kwalifikacji,
  • daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
  • zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.


W przypadku niewyrażenia zgody Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej, wnioskodawca może odwołać się od negatywnej dla niego decyzji do organu wyższego stopnia, którym jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi. W przypadku podtrzymania decyzji odmawiającej zgody przez ministra, zbywca może w terminie jednego miesiąca od doręczenia decyzji podtrzymującej odmowę wyrażenia zgody, wystąpić z pisemnym żądaniem nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Zbywca może również od razu wystąpić z takim wnioskiem, rezygnując ze składania odwołania do Ministra Rolnictwa.

Agencja Nieruchomości Rolnych jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej. Wysokość tej kwoty określa Agencja i w terminie miesiąca od otrzymania żądania zbywcy powiadamia go o jej wysokości. Natomiast zbywca, który nie zgadza się z wyceną nieruchomości rolnej, może w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia:

 

 • wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości rolnej nabywanej przez Agencję albo
 • złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez Agencję.
_________________________________
1 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 585)
2 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803, z późn. zm.)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »