Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawieszenie świadczenia emerytalnego z KRUS

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-12-24

Mam problem dotyczący zawieszenia świadczenia emerytalnego z KRUS. Jestem emerytką na wcześniejszej emeryturze z KRUS. Po rozwodzie i podziale majątku sąd przyznał mi grunty rolne. Grunty te chcę sprzedać i mam już kupca (dotychczasowy dzierżawca zrezygnował z kupna tych gruntów). Z nabywcą spisaliśmy przedwstępną umowę kupna sprzedaży, ale procedura zakupu przedłuża się (problemy z kredytem). Poinformowałam o tym fakcie KRUS i otrzymałam informację, że moje świadczenie emerytalne zostanie zawieszone. Czy świadczenie to zostanie mi wstrzymane do czasu podpisania aktu notarialnego, czy zostanie mi odebrane całkowicie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawieszenie świadczenia emerytalnego z KRUS

W mojej ocenie, jeśli grunty nadal są dzierżawione, a tylko proces sprzedaży się przedłuża to w ogóle nie możemy mówić o możliwości zawieszenia. Jeśli dzierżawca wypowiedział jednak umowę dzierżawy, wówczas w grę wchodzą przepisy o zawieszeniu świadczeń.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników wcześniejsza emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;

3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Kwestię zaprzestania działalności rolniczej tłumaczy inny przepis, tj. art. 28 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

2) gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych;

3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia;

4) własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Skoro zatem grunty nadal są dzierżawione (rozumiem, że do końca okresu dzierżawy czy wywiedzenia może upłynąć jeszcze jakiś czas) jest Pani, przynajmniej do formalnego zakończenia dzierżawy bezpieczna. Jeśli jednak dzierżawa już wygasła, a umowa sprzedaży nie zostanie zawarta to istotnie odpada warunek uzyskania wcześniejszej emerytury.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników rozróżnia zawieszenie świadczenia i zawieszenie prawa do emerytury.

Zawieszenie prawa do emerytury rolniczej odbywa się na zasadach dotyczących emerytur zwykłych. Chodzi o sytuację dodatkowego źródła utrzymania a właściwie pozostawania w stosunku pracy. Natomiast świadczenie emerytalne z ubezpieczenia rolniczego może zostać zawieszone w sytuacjach określonych w art. 28 cytowanej tutaj ustawy. I rzeczywiście wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Skoro posiada Pani niewydzierżawione grunty to nie spełnia Pani warunku zaprzestania działalności rolniczej. Jednak w przypadku podjęcia działalności rolniczej na gruntach uprzednio wydzierżawionych co najmniej na 10 lat, jeżeli dzierżawa ustała wcześniej z przyczyn niezależnych od wydzierżawiającego wypłata nie ulega zawieszeniu przez okres jednego roku. W mojej ocenie można by tutaj zastanowić się nad tą opcją. O ile oczywiście wypowiedzenie dzierżawy nie było związane z Panią, nie Pani tego wypowiedzenia dokonała.

Jest to jednak tylko zawieszenie wypłaty przez czas, przez który nie spełnia Pani warunków do wypłaty świadczenia. Po sprzedaży uzyska Pani emeryturę z powrotem. Ale niestety przez okres posiadania gospodarstwa nie będzie Pani tego świadczenia otrzymywać.

Pewnym rozwiązaniem byłoby zawarcie umowy dzierżawy z potencjalnym kupcem. Można by też, o ile dzierżawa jeszcze nie ustała, tak skonstruować porozumienie co do wypowiedzenia dzierżawy, by umowa ulegała rozwiązaniu po podpisaniu umowy sprzedaży gruntów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »