Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawieszenie emerytury z KRUS-u po śmierci męża prowadzącego gospodarstwo rolne

• Autor: Michał Berliński

Zmarł mój tata, który prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 25 ha. Obecnie siostra przejęła prowadzenie gospodarstwa (otrzymała nowy nr dostawcy mleka i nowy nr gospodarstwa). Mama od 2 lat jest na emeryturze z ZUS-u i KRUS-u i jest współwłaścicielem 3,5 ha gruntów ornych. Czy to prawda, że do czasu zakończenia spraw spadkowych mama będzie miała zawieszoną emeryturę z KRUS-u? Jakie powinny być dalsze kroki, aby mama pobierała całą emeryturę, a siostra mogła prowadzić gospodarstwo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawieszenie emerytury z KRUS-u po śmierci męża prowadzącego gospodarstwo rolne

Zaprzestanie działalności rolniczej

Co do zasady mama musi zaprzestać tzw. działalności rolniczej, aby móc otrzymać emeryturę rolniczą bądź aby jej nie zawiesić. Wskazać jednak należy, że nie chodzi tylko o zaprzestanie działalności, spełnić trzeba również inne warunki. Przede wszystkim mama jako przyszły już emeryt lub rencista musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, a stanie się to wtedy, gdy nie będzie ona właścicielem (a nawet współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie będzie prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając:

 • gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:
  • małżonkiem emeryta lub rencisty,
  • jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,
  • osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,
 • gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,
 • gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • własności (udziału we współwłasności) nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Dlatego aby mama spełniła warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, musi przenieść własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę, np. swoje dzieci.

Zobacz również: KRUS a ostatnia emerytura po śmierci

Przeniesienie własności gospodarstwa rolnego

Najczęściej spotykanymi formami przeniesienia własności gospodarstwa rolnego są:

 • umowa darowizny – w tej formie właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie na rzecz obdarowanego własność i posiadanie gospodarstwa rolnego,
 • umowa o dożywocie – umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie własność gospodarstwa rolnego i zapewnia sobie pomoc i opiekę (dożywotnie utrzymanie) od osoby, która przejmuje własność gospodarstwa rolnego,
 • umowa sprzedaży – umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi własność gospodarstwa rolnego na rzecz nowego właściciela, a ten przyjmuje to gospodarstwo za umowną cenę.

Umowa dzierżawy

Gospodarstwo może wykupić również KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejęcie gospodarstwa następuje na wniosek właściciela gruntów, al. tylko wtedy, gdy rolnik lub jego małżonek ma ustalone prawo do rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, a nie zawarł umowy z następcą i nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego co najmniej po cenie odpowiadającej ich oszacowaniu wg przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Istnieje jeszcze łatwiejsza opcja – tzn. wydzierżawienie gospodarstwa rolnego. Umową dzierżawy właściciel gospodarstwa rolnego nie wyzbywa się własności gospodarstwa rolnego, tylko oddaje posiadanie gospodarstwa drugiej osobie na określony czas. W związku z tym umowa dzierżawy nie musi mieć formy aktu notarialnego, natomiast dla celów ubezpieczenia społecznego rolników powinna mieć formę pisemną. Umowa dzierżawy, aby wywarła skutek prawny, musi być ponadto zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków. Fakt zgłoszenia do ewidencji gruntów i budynków powinien być odnotowany na umowie i potwierdzony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego ewidencję. Wtedy mama spełnia warunki, które upoważnią ją do otrzymania pozostałej części emerytury. W przypadku dzierżawy dla córki, mama powinna złożyć w KRUS-ie dodatkowe oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej- jest ono akceptowane w większości jednostek KRUS.

Zobacz również: Renta chorobowa KRUS a posiadanie ziemi

Uniknięcie zawieszenia emerytury z KRUS-u

Jak rozumiem, mama otrzymała część tego spadku. Teraz od razu nie utraci prawa do świadczenia z KRUS-u. Skoro otrzymywała świadczenie z KRUS-u, to już wcześniej zaprzestała prowadzenia działalności. Z uwagi na śmierć męża, jako jego spadkobierca, już po zaprzestaniu działalności rolniczej i nabyciu prawa do emerytury lub renty rolniczej stała się właścicielem lub współwłaścicielem użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego. Z uwagi na nabycie tego gospodarstwa w spadku wypłata nie ulega zawieszeniu przez rok. Okres 12 miesięcy liczy się od miesiąca następującego po tym, w którym wymienione wyżej okoliczności zaistniały. W tym czasie mama musi zatem zadysponować odziedziczonym gospodarstwem, a więc je sprzedać lub wydzierżawić na co najmniej 10 lat i wtedy uniknie zawieszenia świadczenia.

Zobacz również: Wypłata ostatniej emerytury po śmierci w KRUS

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl