Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrudnienie rolnika jako kierowcę w działalności gospodarczej

Autor: Wioletta Dyl

Prowadzę działalność gospodarczą i chcę zatrudnić kierowcę, który jest rolnikiem i nie chce stracić składek KRUS. Na jakich warunkach i umowie mogę zatrudnić i jakie są procedury aby zatrudnić rolnika (gdzie co powinno być zgłoszone)? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie rolnika jako kierowcę w działalności gospodarczej

Dodatkowe zatrudnienie rolnika

Co prawda nie ma przeciwwskazań, aby osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podjęła dodatkowe zatrudnienie. Jednakże w większości przypadków wiąże się to z utratą świadczeń KRUS. Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę wiąże się z objęciem takiej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, wynikiem czego jest utrata uprawnień w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jednak w dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1831). Ustawa ta między innymi wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24 z późń. zm), dodając do jego treści art. 5b. Zgodnie z jego treścią:


„1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.


2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w Kasie”.

Zobacz również: Działalność pozarolnicza na KRUS-ie

Wysokość wynagrodzenia dla rolnika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej

Wprowadzona zmiana oznacza, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. rolnik ubezpieczony w KRUS może, nie narażając się na utratę uprawnień przysługujących rolnikom, dorobić na podstawie umowy zlecenia. Do końca 2016 r. mogli zarobić tylko połowę minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, a od 2017 r. tę granicę podniesiono do jego pełnej kwoty. 

Zatem w celu uniknięcia utraty ubezpieczenia w KRUS-ie proponowałabym Pani w ramach zatrudnienia w DG zawarcie umowy-zlecenia z osobą ubezpieczoną w KRUS-ie, przy czym należy pamiętać, że jej przychód z umowy nie może być większy niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2020 roku wynosi ono 2 600 zł brutto, i tyle „bezkarnie” może otrzymać rolnik, aby nie utracić ubezpieczenia w KRUS-ie. W tym czasie składki są opłacane jednocześnie w KRUS-ie – na rolnicze ubezpieczenie, a w ZUS-ie – od zlecenia. 

Rolnik podejmujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej powinien zgłosić taki fakt w KRUS, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl