Kategoria: Spadkobranie i podział gospodarstw

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaprzestanie działalności rolniczej i przekazanie działek dzieciom

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-17

Żona uzyska za 3 miesiące prawo do emerytury rolniczej, ja pracuję, mam do emerytury 3 lata. Posiadamy gospodarstwo rolne o powierzchni 3,5 ha w kilku działkach, jedna jest z budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami. Czy w ramach zaprzestania działalności rolniczej możemy przekazać działkę z budynkami jednemu dziecku, a pozostałe działki drugiemu – posiadającemu już ziemię powyżej 1 ha?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników – art. 19: „Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki – osiągnął wiek emerytalny, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego. Jednakże własności, współwłasności i posiadania gospodarstwa rolnego nie uznaje się za prowadzenie gospodarstwa rolnego w przypadkach wprost wskazanych w przepisach, a także – i jest to dorobek orzecznictwa – w przypadku, kiedy rolnik faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej, to jest nie uzyskuje tą drogą środków utrzymania.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2007 r. bIII AUa 18/2007 LexPolonica nr 1317168 Gazeta Prawna 2007/72, str. A9: „Nawet wtedy, kiedy uprawniony do emerytury albo renty z KRUS jest posiadaczem albo właścicielem gospodarstwa rolnego, zachowuje nadal prawo do całości świadczenia, jeżeli faktycznie gospodarstwa nie prowadzi i nie uzyskuje z niego dochodów”.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.05.2004 r. (II UZP 5/04 OSNP 2004 r. Nr 22, poz. 389) w uzasadnieniu podniósł, iż porównanie ustępów 1 i 4 art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie może polegać na zestawianiu pojęcia „prowadzenie (kontynuowanie) działalności zarobkowej” z pojęciem „własności lub posiadania gruntu”, gdyż są to pojęcia nieprzystawalne.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Posiadacz gospodarstwa rolnego, który utracił możliwość jego prowadzenia i uzyskiwania tą drogą środków utrzymania, zachowuje prawo do świadczeń w pełnej wysokości. Taki sam pogląd zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 08.12.2004 r. (III Aua 598/04 Apel. Warszawa 2005 nr 4, poz. 16), w którym stwierdził, że zawieszenie wypłaty emerytury rolniczej nie dotyczy osoby jedynie posiadającej gospodarstwo rolne, ale tylko takiej osoby, która gospodarstwo rolne prowadzi i gospodarstwo to przynosi jej dochód.

Chodzi więc o jakiekolwiek wyzbycie się gospodarstwa rolnego – darowizna, sprzedaż – byleby było dopuszczalne w zakresie ustawy.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 w zw. z art. 1a pkt 2 ustawy, dodanym do tej ustawy w związku z nowelizacją dokonaną na mocy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 0,3 ha może być co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może zaś przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.

Darowizna gospodarstwa rolnego ustawy o ziemi może nastąpić z pominięciem powyższych zasad, jeżeli nabycie nieruchomości rolnej w drodze darowizny nastąpi przez:

  • osobę bliską zbywcy,
  • jednostkę samorządu terytorialnego,
  • Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz agencję,
  • kościelne osoby prawne.

Przez „osoby bliskie zbywcy” zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy rozumieć należy zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka oraz osoby przysposabiające i przysposobione. Darowizna gospodarstwa rolnego może więc zostać bezproblemowo dokonana na rzecz dzieci.

Zgodnie z ustawą emerytalną można darować ziemię dzieciom – bez znaczenia, czy następuje podział gospodarstwa. Wiąże się to z zaprzestaniem działalności rolniczej.

Na koniec dodam jeszcze, że darowizny w I grupie podatkowej zwolnione są z opodatkowania, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w US w terminie 6 miesięcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »