Kategoria: Spadkobranie i podział gospodarstw

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaprzestanie działalności rolniczej i przekazanie działek dzieciom

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-17

Żona uzyska za 3 miesiące prawo do emerytury rolniczej, ja pracuję, mam do emerytury 3 lata. Posiadamy gospodarstwo rolne o powierzchni 3,5 ha w kilku działkach, jedna jest z budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami. Czy w ramach zaprzestania działalności rolniczej możemy przekazać działkę z budynkami jednemu dziecku, a pozostałe działki drugiemu – posiadającemu już ziemię powyżej 1 ha?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników – art. 19: „Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki – osiągnął wiek emerytalny, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego. Jednakże własności, współwłasności i posiadania gospodarstwa rolnego nie uznaje się za prowadzenie gospodarstwa rolnego w przypadkach wprost wskazanych w przepisach, a także – i jest to dorobek orzecznictwa – w przypadku, kiedy rolnik faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej, to jest nie uzyskuje tą drogą środków utrzymania.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2007 r. bIII AUa 18/2007 LexPolonica nr 1317168 Gazeta Prawna 2007/72, str. A9: „Nawet wtedy, kiedy uprawniony do emerytury albo renty z KRUS jest posiadaczem albo właścicielem gospodarstwa rolnego, zachowuje nadal prawo do całości świadczenia, jeżeli faktycznie gospodarstwa nie prowadzi i nie uzyskuje z niego dochodów”.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.05.2004 r. (II UZP 5/04 OSNP 2004 r. Nr 22, poz. 389) w uzasadnieniu podniósł, iż porównanie ustępów 1 i 4 art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie może polegać na zestawianiu pojęcia „prowadzenie (kontynuowanie) działalności zarobkowej” z pojęciem „własności lub posiadania gruntu”, gdyż są to pojęcia nieprzystawalne.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Posiadacz gospodarstwa rolnego, który utracił możliwość jego prowadzenia i uzyskiwania tą drogą środków utrzymania, zachowuje prawo do świadczeń w pełnej wysokości. Taki sam pogląd zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 08.12.2004 r. (III Aua 598/04 Apel. Warszawa 2005 nr 4, poz. 16), w którym stwierdził, że zawieszenie wypłaty emerytury rolniczej nie dotyczy osoby jedynie posiadającej gospodarstwo rolne, ale tylko takiej osoby, która gospodarstwo rolne prowadzi i gospodarstwo to przynosi jej dochód.

Chodzi więc o jakiekolwiek wyzbycie się gospodarstwa rolnego – darowizna, sprzedaż – byleby było dopuszczalne w zakresie ustawy.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 w zw. z art. 1a pkt 2 ustawy, dodanym do tej ustawy w związku z nowelizacją dokonaną na mocy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 0,3 ha może być co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może zaś przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.

Darowizna gospodarstwa rolnego ustawy o ziemi może nastąpić z pominięciem powyższych zasad, jeżeli nabycie nieruchomości rolnej w drodze darowizny nastąpi przez:

  • osobę bliską zbywcy,
  • jednostkę samorządu terytorialnego,
  • Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz agencję,
  • kościelne osoby prawne.

Przez „osoby bliskie zbywcy” zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy rozumieć należy zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka oraz osoby przysposabiające i przysposobione. Darowizna gospodarstwa rolnego może więc zostać bezproblemowo dokonana na rzecz dzieci.

Zgodnie z ustawą emerytalną można darować ziemię dzieciom – bez znaczenia, czy następuje podział gospodarstwa. Wiąże się to z zaprzestaniem działalności rolniczej.

Na koniec dodam jeszcze, że darowizny w I grupie podatkowej zwolnione są z opodatkowania, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w US w terminie 6 miesięcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »