Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zapłata w euro za konie - jak się rozliczyć z US?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-06-21 • Aktualizacja: 2022-07-30

Prowadzę gospodarstwo rolne od 3 lat. Posiadam kilka koni, które trenuję za granicą. W zeszłym roku sprzedałam 2 konie, zapłata była w euro. Jak się rozliczyć z US?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapłata w euro za konie - jak się rozliczyć z US?

W przedstawionej przez Panią sprawie najistotniejszy jest fakt, iż prowadzi Pani hodowlę koni w ramach gospodarstwa rolnego. Jak bowiem czytamy w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT, przepisów o podatku dochodowym w ogóle nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  • miesiąc – w przypadku roślin,
  • 16 dni – w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  • 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  • 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
    licząc od dnia nabycia.

W świetle powyższego hodowla koni, gdzie okres przetrzymywania ich w gospodarstwie wynosi co najmniej 2 miesiące, stanowi działalność rolniczą.

Ponadto, jak wynika z treści art. 2 ust. 3 ustawy PIT, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W konsekwencji działem specjalnym produkcji rolnej jest hodowla koni poza gospodarstwem rolnym. Jeżeli natomiast hodowla odbywa się w ramach gospodarstwa rolnego to po pierwsze nie mamy do czynienia z działem specjalnym a po drugie w ogóle nie ma zastosowania ustawa PIT do takiej hodowli.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym „za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”.

Hodowla koni w ramach gospodarstwa rolnego stanowi działalność rolniczą co powoduje, że przepisy ustawy PIT nie znajdują do takiej hodowli zastosowania.

Jak czytamy w wyroku NSA z 17.10.2002 r., sygn. akt I SA/Wr 1405/01:

„W przypadku w którym strona skarżąca prowadzi działalność polegającą m. in. na specjalistycznej hodowli koni sportowych, a przy tym posiada zabudowania gospodarcze, pastwiska, łąki i pola uprawne, czyli prowadzi działalność w ramach gospodarstwa rolnego spełniającego definicję z art. 2 Ustawy o podatku rolnym, to działalność hodowlana koni prowadzona przez skarżącą spółkę stanowi działalność rolną w rozumieniu ustawy podatkowej. Tym samym jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym”.

Tak samo stwierdził Naczelnik urzędu skarbowego w Żywcu w interpretacji z 31.05.2004 r., nr PDII/415/I/13/2004:

„Czy hodowla koni w gospodarstwie rolnym stanowi działy specjalne produkcji rolnej?

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) przepisy ustawy nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy działami specjalnymi produkcji rolnej są m.in.: fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników i prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Jeżeli zatem hodowla koni odbywa się w gospodarstwie rolnym to dochody uzyskane z tej hodowli, nie stanowiące dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Podsumowując, jeżeli hodowla odbywa się w ramach gospodarstwa rolnego, to do takiej hodowli nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PIT. Nie mamy w tym przypadku ani do czynienia z działami specjalnymi produkcji rolnej, ani też z opodatkowaniem odpłatnej sprzedaży koni podatkiem PIT.

Zobacz również: Pozwolenie na trzymanie konia

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »