Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Załatwienie emerytury dla właścicielki gospodarstwa rolnego w podeszłym wieku

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-02-17

Moja 90-letnia ciocia jest właścicielem gospodarstwa ok. 6 ha. Nie posiada emerytury, ponieważ nie pozbyła się gruntów. Z KRUS-u wypłacana jest jej tylko emerytura kwartalna. Aktualnie przebywa w zakładzie opieki leczniczej, jest całkowicie niezdolna do pracy. Czy w tej sytuacji należy jej się zasiłek rehabilitacyjny, comiesięczna renta chorobowa? Czy może wydzierżawić prawnie kuzynostwu gospodarstwo rolne? Czy byłaby to podstawa do uzyskania emerytury? W jaki sposób załatwić powyższe sprawy? Jakie są potrzebne dokumenty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Załatwienie emerytury dla właścicielki gospodarstwa rolnego w podeszłym wieku

Konieczność zaprzestania działalności rolniczej

Pani ciocia jako osoba w podeszłym wieku musi zaprzestać tzw. działalności rolniczej, aby móc otrzymać emeryturę rolniczą. Wskazać jednak należy, że nie chodzi tylko o zaprzestanie działalności, spełnić trzeba również inne warunki. Przede wszystkim ciocia jako przyszły już emeryt lub rencista musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, a stanie się to wtedy, gdy zarówno ona, jak i jej małżonek (jeśli żyje) nie będzie właścicielem (a nawet współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków,

 • osobie niebędącej:
  1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,
 • gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,
 • gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • własności (udziału we współwłasności) nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Dlatego aby ciocia spełniła warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej (mimo oczywistego podeszłego wieku), musi przenieść własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę, np. swoje dzieci.

Przeniesienie własności gospodarstwa rolnego – sposoby

Najczęściej spotykanymi formami przeniesienia własności gospodarstwa rolnego są:

 • umowa darowizny – w tej formie właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie na rzecz obdarowanego własność i posiadanie gospodarstwa rolnego,
 • umowa o dożywocie – umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie własność gospodarstwa rolnego i zapewnia sobie pomoc i opiekę (dożywotnie utrzymanie) od osoby, która przejmuje własność gospodarstwa rolnego,
 • umowa sprzedaży – umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi własność gospodarstwa rolnego na rzecz nowego właściciela, a ten przyjmuje to gospodarstwo za umowną cenę.

Wykup gospodarstwa przez KOWR lub dzierżawa gospodarstwa

Gospodarstwo może wykupić również KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejęcie gospodarstwa następuje na wniosek właściciela gruntów, ale tylko wtedy, gdy rolnik lub jego małżonek ma ustalone prawo do rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, a nie zawarł umowy z następcą i nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego co najmniej po cenie odpowiadającej ich oszacowaniu wg przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Istnieje jeszcze łatwiejsza opcja – tzn. wydzierżawienie gospodarstwa rolnego. Umową dzierżawy właściciel gospodarstwa rolnego nie wyzbywa się własności gospodarstwa rolnego, tylko oddaje posiadanie gospodarstwa drugiej osobie na określony czas. W związku z tym umowa dzierżawy nie musi mieć formy aktu notarialnego, natomiast dla celów ubezpieczenia społecznego rolników powinna mieć formę pisemną. Umowa dzierżawy, aby wywarła skutek prawny, musi być ponadto zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków. Fakt zgłoszenia do ewidencji gruntów i budynków powinien być odnotowany na umowie i potwierdzony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego ewidencję. Wtedy ciocia spełnia warunki, które upoważnią ją do otrzymania pozostałej części emerytury.

Zgłoszenie zbycia gospodarstwa w KRUS-ie

Dlatego podsumowując, aby faktycznie zaprzestać prowadzenia tej działalności i załatwić większą emeryturę, ciocia może tę nieruchomość darować komuś z rodziny lub sprzedać i zgłosić to w KRUS-ie. Może również tę nieruchomość wydzierżawić – tylko w przypadku dokonania dzierżawy osobom najbliższym konieczne jest również oświadczenie na piśmie, iż ciocia zaprzestała wykonywania działalności rolniczej. W KRUS-ie następnie należy złożyć wniosek o przyznanie pełnej emerytury, dołączając umowę dzierżawy, potwierdzenie jej zgłoszenia do wydziału geodezji oraz wspomniane wyżej oświadczenie. Dzierżawa musi być odpłatna — nie ma jednak w przepisach wskazanej kwoty. Wtedy zostanie przyznana cioci emerytura w pełnej wysokości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dodatki do emerytury przy chorobach zawodowych

Dodatki do emerytury przy chorobach zawodowych

Jestem ubezpieczona w KRUS-ie, należy mi się już emerytura. Mam dwie choroby zawodowe: boreliozę i cieśń nadgarstka. Czy i na jakie dodatki do...

Kontrola umowy o dzieło osoby ubezpieczonej w KRUS

Kontrola umowy o dzieło osoby ubezpieczonej w KRUS

Mam umowę o dzieło i Pan z ZUS-u, robiąc kontrolę u mojego zleceniodawcy, stwierdził, że nie mogę tyle zarabiać, mając umowę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »