Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup działki rolnej z warunkowym pozwoleniem na budowę

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-09-16 • Aktualizacja: 2022-08-06

Jestem osobą fizyczną i chcę kupić działkę rolną z warunkowym pozwoleniem na budowę. Działka ma niemal 2 hektary. Mam podpisaną umowę przedwstępną. Działka jest oddana do mojego użytku, ale mogę ją kupić dopiero w 2017 r. Czy będę mógł to zrobić, nie będąc rolnikiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki rolnej z warunkowym pozwoleniem na budowę

Proponowana i czekająca na wejście w życie od 1.05.2016 r. ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmienia również ustrój rolny poprzez przez poniższy przepis: art. 7 w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803) Zmiany te uderzają w osoby niebędące rolnikami poprzez wprowadzenie ogólnej reguły*:

„Art. 2a. 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków”.

Oczywiście ustawa zawiera wiele wyjątków, m.in. nabycie przez związki wyznaniowe, prze osoby bliskie itp., jednak o kategorii osób, które zawarły umowy przedwstępne, nikt nie wspomina. Pewnie projektodawcy założyli, że będzie to tzw. banda oszustów”, którzy tuż po ogłoszeniu projektu pobiegną do notariusza zawrzeć taką umowę. Nikomu nawet do głowy nie przyszło, ż istnieje cała rzesza uczciwych obywateli, którzy zawarli umowy przedwstępne z bardzo długą karencją ich wykonania – właśnie tak jak w Pan przypadku.

Ustawodawca przewiduje w przepisach przejściowych i końcowych tylko poniższe wyjątki dla trwających postępowań i innych przypadków:

„Art. 11. Przepisów ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do:

1) gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy, zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695);

2) nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy, w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne.

Art. 12. Do postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych oraz wpisu do księgi wieczystej wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 3, art. 4, art. 6 i art. 7, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 13. Do czynności prawnych związanych z realizacją prawa pierwokupu nieruchomości rolnych, o którym mowa w art. 3 ustawy zmienianej w art. 7, albo realizacją uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych do nabycia nieruchomości rolnych, o którym mowa w art. 4 ustawy zmienianej w art. 7, w stosunku do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 14. Przepisu art. 172 § 3 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się, jeżeli zasiedzenie skończyłoby się przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

I to wszystko. Jeżeli więc podpada Pan pod okoliczność, którą wyróżniłam w art. 11 pkt 2) przepisów przejściowych tej okrutnie traktującej wolności obywatelskie ustawy, to nabędzie Pan ziemię, ale nie dlatego, że zawarto umowę przedwstępną.

* Stan prawny z 13.04.2016 r.

Zobacz również: Budowa domu na działce rolno budowlanej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »