Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działki rolnej przez rolnika i założenie na niej gospodarstwa

Kinga Karaś • Opublikowane: 2021-06-14

Chcę zakupić działkę rolną. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. Działka, którą chcę kupić, jest oznaczona literą „R”. Jestem rolnikiem, a więc chciałbym założyć gospodarstwo w zabudowie zagrodowej. Z planu nie wynika wprost, że zabrania się budowy jako rolnik na takim polu. Jednak nie jest też napisane wprost, że można jakikolwiek budynek wznieść. W gminie dostaję sprzeczne informacje. Proszę o wyrażenie stanowiska.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki rolnej przez rolnika i założenie na niej gospodarstwa

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zwana dalej: ustawą), ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(zwana dalej: u.p.z.p.).

Zabudowa siedliskowa – zagrodowa

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z zabudową siedliskową na nieruchomości.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zabudowa siedliskowa jest możliwa jedynie na nieruchomości stanowiącej tzw. gospodarstwo rolne. Zgodnie z definicją legalną określoną w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego: gospodarstwem rolnym jest gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha.

Ustalenia miejscowego planu

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się nieruchomości, na których zabudowa siedliskowa jest dopuszczalna oraz minimalne wielkości nieruchomości rolnych, na których zabudowa siedliskowa jest możliwa. Z przesłanego przez Pana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż osobno wyodrębniono „R – tereny upraw rolnych, łąk i pastwisk” a osobno „MR –tereny zabudowy zagrodowej”. Zgodnie z §1 8 wskazano: „MR – /tereny zabudowy zagrodowej/ przeznacza się pod zabudowę o charakterze siedliskowym składającą się z budynków mieszkalnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych, budynków i urządzeń służących wyłącznie produkcji rolnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, budynków gospodarczych i garaży. Dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą zagospodarowanie terenu zielenią”. „R – /tereny upraw rolnych, łąk i pastwisk/ przeznacza się pod użytki rolne składające się z: gruntów ornych, łąk i pastwisk, ogrodów i sadów, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, w tym pasów przeciwwietrznych i urządzeń przeciwerozyjnch, torfowisk i oczek wodnych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz urządzeń melioracji wodnych. Zakazuje się realizacji wszelkich nowych stawów i zbiorników wodnych z wyłączeniem obiektu usytuowanego w strefie lokalizacji zbiornika retencyjnego służącego gospodarce przeciwpowodziowej”. Takie rozróżnienie skutkuje tym, iż na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako R nie może zostać przeznaczony na zabudowę siedliskową.

Siedlisko a zabudowa zagrodowa

Wobec braku legalnych decyzji pojęć „zabudowa zagrodowa” i „działka siedliskowa” lub „siedlisko” należy skorzystać z wyjaśnień językoznawców, według których siedlisko to miejsce czy teren zamieszkania, osiedlenia się, domu, a zabudowa zagrodowa to dom wiejski z podwórzem i zabudowaniami gospodarskimi, obejście (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z dnia 21 października 2009 r., sygn. akt II SA/Wr 215/09).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie zawiera definicji użytych w przepisie art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. „a”, pojęć „zabudowa zagrodowa” i „działka siedliskowa”, należy je zatem rozumieć zgodnie z ich znaczeniem gramatycznym. Przyjąć zatem należy, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa budynku gospodarczego o cechach określonych w tym przepisie, jeżeli obiekt ten ma stanowić uzupełnienie zabudowy zagrodowej w ramach istniejącej działki siedliskowej – tzn. istniejącej uprzednio zabudowy mieszkalno-produkcyjnej w gospodarstwie rolnym, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą. Jednakże nie można mówić o uzupełnieniu zabudowy zagrodowej, w sytuacji, gdy na działce znajduje się wyłącznie budynek mieszkalny, brak natomiast jakichkolwiek zabudowań związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek zamiejscowy w Lublinie, z dnia 11 grudnia 2003 r., sygn. akt II SA/Lu 886/02).

Zabudowa zagrodowa na działce rolnej z oznaczeniem „R”

Podsumowując, treść przesłanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednoznacznie przesądza o rozróżnieniu gruntów, na których może być prowadzona uprawa – oznaczone jako R, od tych, które pomimo rolniczego przeznaczenia mogą być przeznaczone na zabudowę siedliskową MR. Tak wiec zabudowa siedliskowa na nieruchomości, która na dzień dzisiejszy przeznaczona jest na R – tereny upraw rolnych, łąk i pastwisk, wymaga uprzedniej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem tej nieruchomości na MR, tj. tereny zabudowy zagrodowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »