Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup działki rolnej przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego a opłata adiacencka

Pewna osoba chce sprzedać działkę rolną. Zależy jej na sprzedaży przed zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, by uniknąć opłaty adiacenckiej, która w nowej uchwale jest już uwzględniona. Czy ja, kupując działkę przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy będę ją chciała sprzedać już po jego uchwaleniu (np. za rok), będę musiała zapłacić podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki rolnej przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego a opłata adiacencka

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń:

Budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Przy czym przez budowę takich urządzeń rozumie się także budowę drogi oraz wybudowanie (pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią) przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości;

Podział nieruchomości.

NIE MA ZNACZENIA, CZY WŁAŚCICIEL SPRZEDAJE NIERUCHOMOŚĆ, CZY NIE.

Zobacz również: Opłata adiacencka a darowizna

Opłata planistyczna

Opłatę adiacencką należy odróżnić od opłaty planistycznej, która wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości, lecz wynika ona ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.

TU MA ZNACZENIE MOMENT SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WIĘC ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ UCHWAŁY.

Podstawę prawną do ustalenia opłaty planistycznej stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm., zwana w dalszej części artykułu ustawą o planowaniu). Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12) ustawy o planowaniu „wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządzając projekt planu miejscowego zobowiązany jest do określenia obligatoryjnie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną. Wysokość powyższych stawek, w myśl normy określonej w art. 36 ust. 4 zd. trzecie ustawy o planowaniu, nie może być wyższa, niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości”.

Zobacz również: Zakup działki z licytacji komorniczej

Wysokość opłaty planistycznej

Ustalenie wysokości opłaty planistycznej następuje poprzez przemnożenie wartości wzrostu nieruchomości przez powyższą stawkę.

Ustawodawca uzależnił pobranie opłaty planistycznej od łącznego spełnienia trzech przesłanek:

  1. w wyniku uchwalenia lub zmiany planu miejscowego musi nastąpić zwiększenie wartości nieruchomości,
  2. właściciel nieruchomości zamierza sprzedać nieruchomość,
  3. nie zachodzą określone w ustawie o planowaniu przesłanki negatywne, wyłączające pobranie opłaty planistycznej.

Art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu stanowi, iż wysokość opłaty planistycznej ustala się na dzień sprzedaży nieruchomości, co uzasadnia wniosek, iż opłatę planistyczną pobiera się wyłącznie w przypadku sprzedaży.

Co odo zasady obowiązek opłaty adiacenckiej ciąży na osobie, która była właścicielem nieruchomości w dniu, w którym decyzja organu gminy, zatwierdzająca projekt podziału tej nieruchomości, stała się ostateczna. Obowiązek opłaty planistycznej powstaje w momencie sprzedaży.

Tak – jeśli zakupi Pani nieruchomość teraz – w przypadku zaistnienia ww. przesłanek – Pani będzie zobowiązana do zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl