Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydanie książki przez rolnika

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-09-27

Pan X który jest rolnikiem, napisał książkę o sobie. Ma zarejestrowane gospodarstwo warzywne (jest więc rolnikiem). Książka jest już wydrukowana. Część nakładu chciałby rozprowadzić przez księgarnię. Według jego wiedzy cena 1 egzemplarza musi być niższa niż koszt jego wydania. Czy księgarni może wystawić fakturę z gospodarstwa, czy jak inaczej udokumentować transakcję? Co z US?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wydanie książki przez rolnika

Możliwe jest tu sformułowanie wielu, jeśli nawet nie kilkunastu możliwych podejść na gruncie prawa podatkowego do tej operacji, rozpoczynając od „podejrzenia” o prowadzenie działalności wydawniczej, do potencjalnie możliwego do obrony stwierdzenia, że mamy do czynienia z przychodami z praw majątkowych (z czym ja akurat bym się nie zgodził).


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dzieli przychody na źródła co decyduje o sposobie opodatkowania owych przychodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 „źródłami przychodów są:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;
3) pozarolnicza działalność gospodarcza;
4) działy specjalne produkcji rolnej;
5) (uchylony);
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c;
8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
9) inne źródła”.


W mojej ocenie należy poważnie rozważyć trzy możliwości:

  1. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2),
  2. odpłatne zbycie innych rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d),
  3. inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9).


Standardowo za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się zgodnie z art. 13 pkt 1 przychody z osobiście wykonywanej działalności literackiej. Brak jest jednak definicji działalności literackiej w ustawie i jeśli jedynym stosunkiem łączącym twórcę z księgarnią jest sprzedaż egzemplarzy książki ,rodzą się duże wątpliwości., czy jest to działalność literacka.


Odpłatne zbycie rzeczy stanowi przychód z odrębnego źródła, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku tzw. innych rzeczy (a więc i egzemplarzy książki) przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Wydaje się, że ta kwalifikacja jest o wiele bardziej prawidłowa jednak nie jest jedyną możliwa. Zastanowić się bowiem trzeba, czy zbycie egzemplarza własnej książki jest po prostu zbyciem rzeczy i traktować je trzeba jak zbycie jakiejkolwiek nabytej książki. Jeśli tak, tj. gdyby udzielić tu odpowiedzi pozytywnej, to należy rozliczyć przychody (i koszty) w źródle odpłatne zbycie innych rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d).

Ewentualna inna kwalifikacja dotyczy przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt , którymi są w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17. Katalog ten (z art. 20 ust. 1) jest katalogiem otwartym. Ta kwalifikacja będzie właściwa jeśli uznamy, że zbycie egzemplarza własnej książki nie jest po prostu zbyciem rzeczy (i nie należy go traktować jako zbycie jakiejkolwiek nabytej książki), ale nie jest również działalnością literacką, ani działalnością gospodarczą.


Przy przychodzie opisanym powyżej na sprzedawcy ciążą wszelkie obowiązki podatkowe i powinien w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać przychód, koszty i ewentualnie dochód (nie uważam, by konieczna była sprzedaż poniżej poziomu kosztów) z tego tytułu wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek dochodowy. Na marginesie dodam, że na ogół wskazuje się (słusznie), że nie ma obowiązku wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy z tytułu takich dochodów, niemniej jednak zgodnie z art. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niektórzy podatnicy mogą mieć taki obowiązek. Artykuł ten jest różnie rozumiany w praktyce i bardzo często spotykam się z sytuacją, gdy nawet organy podatkowe go nie stosują – zgodnie z nim „podatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35, jeżeli osiągają inne dochody, od których płatnicy nie mają obowiązku poboru zaliczek na podatek, są obowiązani wpłacić zaliczki na podatek należny od tych dochodów według zasad określonych w art. 44 ust. 3a”. Z opisu nie wynika, że miałby on zastosowanie w niniejszej sytuacji.

Reasumując, w mojej ocenie mamy do czynienia z przychodem z innych źródeł, który należy rozliczyć w zeznaniu rocznym, wykazując przychody i koszty i gdy/jeśli wystąpi dochód – opodatkować go. Sprzedaż egzemplarzy księgarni udokumentowałbym umową sprzedaży i ewentualnie rachunkiem do niej. Organy podatkowe w razie kontroli mogą jednak prezentować odmienny pogląd, gdyż przepisy nie są tu jednoznaczne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rolniczy handel detaliczny a przetwórstwo owoców

Rolniczy handel detaliczny a przetwórstwo owoców

Jestem rolnikiem prowadzącym plantację owoców. Rozliczam się również z podatku VAT. Jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą rozliczaną na...

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Dziadek ze strony taty w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wstąpił do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Jego wkład to 2 hektary ziemi ornej....

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca

Nie jestem rolnikiem i nie mam nic wspólnego z rolnictwem. Mój ojciec natomiast jest rolnikiem od 12 lat, mieszka w danej gminie od urodzenia...

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Jestem rolnikiem na pełnym KRUS-ie, posiadam działkę o pow. 1,55 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego to teren oznaczony jako MN oraz R....

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną

Moje pytanie dotyczy możliwości rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną. Rolnik ryczałtowy dokonał w sierpniu 2018 r. inwestycji...

Dzierżawa i sprzedaż działek rolnych pod fotowoltaikę

Dzierżawa i sprzedaż działek rolnych pod fotowoltaikę

Wydzierżawiam na 29 lat lub sprzedaję dwie działki rolne pod fotowoltaikę. Dzierżawca załatwia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego...

Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych

Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych

Od momentu ukończenia 16 roku życia (1974 r.) do chwili rozpoczęcia studiów (1977 r.) pomagałem w wymiarze 4-5 godzin dziennie w prowadzeniu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »