Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura rolnicza a zaprzestanie działalności rolniczej

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-02-05

Mam 57 lat, jestem żoną rolnika. Mam pytanie dotyczące wcześniejszej emerytury z KRUS. Przysługuje mi jeszcze prawo przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mój mąż (właściciel ziemi) ma 59 lat, otrzymał z ARiMR wsparcie dla małych gospodarstw i musi prowadzić gospodarstwo jeszcze przez 5 lat. Chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, ale musielibyśmy oboje zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, tego żąda KRUS. Co mam zrobić, by otrzymać emeryturę, a mąż mógł prowadzić jeszcze 5 lat gospodarstwo? Czy KRUS mógłby odstąpić od zaprzestania przez na oboje prowadzenia gospodarstwa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wcześniejsza emerytura rolnicza a zaprzestanie działalności rolniczej

Po analizie przepisów dotyczących emerytury rolniczej niestety muszę stwierdzić, że nie ma możliwości, by bez zaprzestania prowadzenia gospodarstwa przez męża otrzymała Pani pełną emeryturę z KRUS. Przepisy w tym zakresie są dość jasne i nie przewidują wyjątków.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników tzw. wcześniejsza emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;

3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Przepis ten stosuje się do rolnika, który do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił wymienione wyżej warunki.

Istotne w tym momencie jest pojęcie zaprzestania działalności rolniczej. Definicja tego pojęcia znajduje się w art. 28 ust. 4 cytowanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem: „Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

2) gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych;

3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia;

4) własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Niestety nie ma wyjątków od tej zasady.

Potwierdzają to także aktualne wyroki sądów powszechnych. Tytułem przykładu mogę podać wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 października 2012 r. (sygn. akt III AUa 46/12), w którym sąd ten wyjaśnił: „Treści przepisu art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) nie sposób pomijać w sprawie o emeryturę rolniczą w niższym, niż powszechny wieku. Skoro art. 19 ust. 2 uzależnia wyraźnie prawo do wcześniejszej emerytury od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (co nie jest przewidziane przy emeryturze rolniczej w wieku powszechnym), to pomocnicze odwołanie się do art. 28 ust. 4 jest uzasadnione, gdyż dzięki temu można ustalić okoliczności, które należy brać pod uwagę przy badaniu zaprzestania przez ubezpieczonego prowadzenia działalności rolniczej.”.

Trzeba jednak uczciwie dodać, że zdarzają się odmienne przypadki i sądy zmieniają decyzje emerytalne KRUS na korzyść małżonka rolnika prowadzącego działalność, jednak ma to miejsce jedynie wówczas, gdy dowodami zostanie skutecznie obalone domniemanie, które ustala ustawa w art. 28 ust. 4. W wyroku z dnia 30 listopada 2005 r., sygn. akt I UK 59/05, (OSNP rok 2006, nr 19-20, poz. 310) Sąd Najwyższy wskazał, że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, ustawowe domniemanie, że właściciel gruntów zaliczanych do użytków rolnych prowadzi działalność rolniczą, może być obalone odpowiednimi dowodami. W uzasadnieniu tego wyroku podkreślił, że założenie, iż dla nabycia prawa do emerytury rolniczej, posiadanie (własność, współwłasność) gospodarstwa rolnego znaczy to samo, co prowadzenie gospodarstwa rolnego, jest nieprawidłowe.

Skoro w świetle powyższego właściciel gruntów zaliczanych do użytków rolnych może wykazywać, iż nie prowadzi działalności rolniczej, to tym bardziej małżonek takiego właściciela może przeprowadzać stosowne dowody.

Zatem aby uzyskać emeryturę, pomimo że mąż nadal prowadzi działalność rolniczą, prowadzi gospodarstwo rolne, musiałaby Pani wykazać, że osobiście z tym gospodarstwem nie ma nic wspólnego. To jest właściwie niemożliwe w sytuacji wspólnego zamieszkiwania na tym gospodarstwie. Wspomniane przeze mnie wyżej wyroki dotyczyły bowiem sytuacji, gdy małżonkowie od dłuższego czasu pozostawali w faktycznej separacji, mieszkali z dala od siebie, byli w toku procesu o rozwód itp.

Przy przejściu na emeryturę „zwykłą” nie trzeba rezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego. To jednak wiąże się z obniżeniem emerytury. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu. jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą. W tym wypadku bierze się pod uwagę cytowany przeze mnie wcześniej art. 28 ust. 4 stanowiący definicję nieprowadzenia działalności rolniczej. Tutaj jest szereg zasad, kiedy i w jakiej części wypłata ulega zawieszeniu. Artykuł 28 ust. 3 stanowi jednak wyraźnie: „Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej”.

Innymi słowy, sytuacja się nie zmienia, poza tym że emerytura jest przyznawana, ale niewypłacana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »