Kategoria: Obrót ziemią

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie pozytywnej decyzji od ANR na zakup ziemi

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-10-06

Chciałbym zakupić ziemię rolną o pow 1,2 h. Nie jestem rolnikiem. Spełniam tylko jeden warunek, a mianowicie zamieszkuje na terenie gminy wiejskiej powyżej 5 lat. Co zrobić, jak wypełnić wniosek do ANR, aby uzyskać pozytywną decyzję? Jakie są warunki zakupu ziemi rolnej?

Piotr Brożyński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

Odpowiadając na Pana pytanie, należy wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tej ustawie. Dotyczy to nieruchomości rolnych o powierzchni co najmniej 0,3 ha. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Zgodnie z art. 2a ust. 3 ww. przepis nie dotyczy nabycia nieruchomości rolnej przez:

  • osobę bliską zbywcy,
  • jednostkę samorządu terytorialnego,
  • Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
  • osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  • parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody;

a także:

  • w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
  • na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;
  • w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„2. Uważa się, że osoba fizyczna:

1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

a) pracuje w tym gospodarstwie,

b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie;

2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie”.

Osoba fizyczna, aby mogła zostać uznana za rolnika indywidualnego, musi spełnić zatem szereg wymogów. Pan spełnia jedynie wymóg zamieszkiwania na terenie gminy, na której położona jest nieruchomość rolna. Natomiast z Pana opisu wynika, że nie spełnia Pan pozostałych warunków, to jest nie prowadzi Pan osobiście gospodarstwa rolnego, nie posiada Pan wykształcenia rolnego, nie jest Pan właścicielem nieruchomości rolnych.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2 ust. 1 (czyli przez rolnika, małżonka rolnika i w art. 2 ust. 3 pkt 1 (osoba liska zbywcy, jednostka samorządu terytorialnego itd.) oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.


„Zgoda taka wydawana jest na wniosek:

1) zbywcy, jeżeli:

a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3 (czyli przez rolnika indywidualnego, osób bliskich zbywcy itp.),

b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;

2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,

b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego”.

Jak wynika z powyższego, aby ziemia rolna została nabyta przez osobę, która nie jest rolnikiem indywidualnym, należy uzyskać zgodę Prezesa Agencji. O zgodę może wystąpić zbywca, jednak musi wykazać, że nabycie przez rolnika indywidualnego i inne uprawnione podmioty nie było możliwe, zaś nabywca musi dawać rękojmię, że będzie prowadził na terenie nieruchomości działalność rolniczą. O zgodę może wystąpić również nabywca, jednak musi wykazać, że posiada kwalifikacje rolnicze, daje rękojmię prowadzenia działalności rolniczej, jak również będzie zamieszkiwał na terenie gminy 5 lat od dnia nabycia nieruchomości, zaś nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rodzinnego – Pan natomiast wskazał jedynie, że do tej pory zamieszkiwał Pan na tym terenie przez okres 5 lat i nie jest to wystarczające w celu spełnienia ww. warunków.

Skoro nie jest Pan rolnikiem, nie prowadzi Pan gospodarstwa, nie posiada Pan wykształcenia rolniczego, w związku z brakiem spełnienia przez Pana wszystkich warunków, najprawdopodobniej otrzyma Pan decyzję negatywną w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »