Warunki utworzenia pola namiotowego na gruncie rolnym

• Data: 2023-09-13 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem rolnikiem. Chciałbym utworzyć pole namiotowe i wynajmować kajaki na gruncie rolnym, dokładniej łące, która przylega do rzeki. Czy jest to możliwe? Jakie warunki muszę spełnić, żeby zrealizować ten pomysł?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki utworzenia pola namiotowego na gruncie rolnym

Przeznaczenie terenów rolnych

Zgodnie z par. 11 ust. 1 pkt MPZP na terenach oznaczonych 25-R obowiązuje zakaz zabudowy. Dalej par. 24 MPZP wskazuje na szczegółowe ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami m.in. 25-R i określa:

„1) przeznaczenie terenów – tereny rolnicze:

a) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 18 uchwały,

b) dopuszcza się modernizację i przebudowę urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowych,

c) na terenie 25-R w miejscu wskazanym na rysunku planu dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycznych, za wyjątkiem wież widokowych;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) powierzchnia biologicznie czynna: 100%,

b) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów – obsługa komunikacyjna terenu: z istniejących dróg publicznych oraz przez tereny przyległe;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów:

a) obowiązuje zakaz zabudowy,

b) tereny są położone w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Obowiązują przepisy odrębne,

c) tereny 31-R, 32-R i część terenu 25-R znajdują się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia i ekspozycji zabytkowych zespołów, oznaczonej na rysunku planu, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 3 uchwały,

d) tereny: 25-R, 33-R, 35-R są położone w Nadmorskim Korytarzu Ekologicznym, oznaczonym na rysunku planu,

e) teren 25-R znajduje się częściowo w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego, oznaczonej na rysunku planu, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 1 uchwały,

f) przez tereny 25-R i 32-R przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w § 16 uchwały,

g) fragmenty terenu 25-R znajdują się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie 1%, na którym obowiązują przepisy odrębne. Dla nowych obiektów budowlanych oraz nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z Ustawą Prawo Wodne. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji i materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, z dopuszczeniem możliwości zwolnienia od tych zakazów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne,

h) część terenów 33-R, 35-R znajduje się w granicach terenów zagrożonych powodzią o prawdopodobieństwie 0,2%, na których obowiązują przepisy odrębne,

i) część terenów, jak na rysunku planu, jest położona w zasięgu obszaru i terenu górniczego złoża ropy naftowej i gazu ziemnego »Żarnowiec W« oraz w granicach złoża »Żarnowiec W«. Obowiązują przepisy odrębne dotyczące obszarów i terenów górniczych,

j) część terenów 25-R, 33-R, 35-R znajduje się w obszarze NATURA 2000 Piaśnickie Łąki, oznaczonym na rysunku planu. Obowiązują przepisy odrębne;

6) stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, w wysokości 30%”.

Jak Pan widzi, MPZP wprost wskazuje, że przeznaczenie działki to przeznaczenie rolnicze z zakazem zabudowy. Dopuszcza się jedynie lokalizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 18 MPZP. Infrastruktura techniczna to głównie sieci i przyłącza do mediów. Jeśli Pana działka znajduje się w miejscu wskazanym na rysunku planu, to tam dodatkowo dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycznych. MPZP nie zdefiniował pojęcia urządzeń turystycznych. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych są to jednak: parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe (ale tu je wyłączono), kładki, szlaki turystyczne (ścieżki dydaktyczne) i miejsca widokowe. Zatem ten przepis faktycznie daje Panu prawo, aby zlokalizować pole biwakowe (art. 4 pkt 21). Natomiast MPZP nie dopuszcza dla owej działki przeznaczenia usługowego, czyli wynajmu kajaków. Jeśli działka nie jest do odrolnienia, to nie można na niej prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzyskanie zgody na prowadzenie działalności pozarolniczej

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wskazuje, że „na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej”. Z kolei przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa niżej, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. „Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby”.

Wyrażenie zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jakie warunki muszą spełniać grunty?

Zgodnie jednak z art. 7 ust. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 oraz z 2022 r., poz. 1846);

3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693, 1768 i 1783);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części”.

MPZP nie dopuszcza przeznaczenia usługowego/rekreacyjnego, zatem co do zasady winien Pan mieć zgodę, chyba że spełnia Pan łącznie wyżej wskazane warunki z art. 7 ust. 2a.

Podatek w przypadku utworzenia pola namiotowego

Dalej, gdyby doszło do wyłączenia, trzeba liczyć się z podatkiem, jak dla działki zajętej na prowadzenie działalności. W wyroku WSA w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2018 roku (sygn. akt I SA/Gl 1115/17) sąd orzekł, że „jednoznaczną podstawą do opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych jest fakt ich zajęcia na działalność gospodarczą, czyli rzeczywiste i trwałe wykonywanie na nich czynności składających się na prowadzenie działalności gospodarczej i że muszą to być czynności wykonywane w sposób trwały i wykluczający prowadzenie innej działalności, w tym przypadku rolnej”. Z kolei w wyroku z dnia 14 listopada 2014 roku, sygn. akt II FSK 3049/12, NSA orzekł, iż „podstawowym kryterium w związku z działalnością gospodarczą jest samo posiadanie danej nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a decydujące jest to, że związek danej nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej to zdaniem sądu także związek pośredni, służący prowadzonej działalności”.

Dla zabudowy zagrodowej mamy w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego nowy art. 12b, ale Pana działka, jak rozumiem, nie jest zagrodowa ani nie znajduje się na niej zabudowa zagrodowa. Jeśli jest Pan rolnikiem, można ewentualnie rozważać agroturystykę i w jej ramach wynajem kajaków. Pisaliśmy o tym np. tu: https://www.eporady24.pl/dzialalnosc_agroturystyczna,pytania,9,32,8566.html

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »