Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Status rolnika a prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej

• Autor: Tomasz Krupiński

Jestem rolnikiem i wspólnie z żoną oraz dziećmi jesteśmy ubezpieczeni w KRUS. Chciałbym jednak otworzyć własną firmę, jednocześnie rozpoczynając działalność gospodarczą w jednym z krajów Unii Europejskiej. Jakie kroki muszę podjąć, aby pozostać rolnikiem, żona z dziećmi była ubezpieczona, a ja mógłbym prowadzić ową działalność zgodnie z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Status rolnika a prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej

Ubezpieczenie społeczne rolników

W ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązuje zasada, że w razie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia lub podlegania zaopatrzeniu społecznemu obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony. Zawsze zatem pierwszeństwo ma tytuł nierolniczy. Jedyny wyjątek dotyczy zbiegu ubezpieczenia rolniczego z obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub innych ustaw, ale z wyłączeniem wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólników spółek jawnych, komandytowych i partnerskich. Rolnik prowadzący jednocześnie taką działalność gospodarczą podlega nadal ubezpieczeniu rolniczemu, jeżeli w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego. Niezachowanie tego terminu powoduje ustanie obowiązku ubezpieczenia rolniczego od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności.

Zgodnie z przepisami (art. 5a ust. 6 u.s.r.) ubezpieczenie rolnicze takiej osoby ustaje z mocy prawa również w razie niedostarczenia w terminie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o wysokości płaconego podatku dochodowego.

Obie regulacje budzą istotne zastrzeżenia. Były też wielokrotnie podstawą sporów między ubezpieczonymi i Kasą w wyniku wydanych decyzji stwierdzających ustanie ubezpieczenia często z mocą wsteczną sięgającą kilku lat. Z takimi decyzjami trudno się jednak zgodzić. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 22 stycznia 2008 r. (I UK 238/2007, LexPolonica nr 1952488, OSNP 2009, nr 5-6, poz. 76) stwierdził, iż niezłożenie zaświadczenia nie może prowadzić do pozbawienia rolniczego tytułu ubezpieczenia społecznego, jeżeli ubezpieczony nie został wyraźnie pouczony o skutkach prawnych nieterminowego złożenia zaświadczenia o wysokości należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zobacz również: Jak uzyskać status rolnika?

Własna firma a pozostanie w KRUS

Przepisy regulujące kwestie ubezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenia społecznego rolników, powinny być interpretowane w sposób nienaruszający interesów ubezpieczonego. W prawie ubezpieczeń społecznych stosowanie zasady ignorantia iuris nocet jest wyłączone, co potwierdzają liczne orzeczenia Sądu Najwyższego. Ubezpieczony nie jest bowiem zobowiązany do znajomości przepisów, a w szczególności ich zmian, w trakcie trwania ubezpieczenia.

Nadto zgodnie z zasadami rygorystyczne przepisy wprowadzone w życie ustawą z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 91, poz. 873 ze zm.) powinny mieć zastosowanie jedynie do stanów faktycznych zaistniałych po wejściu w życie zmian w ustawie.

Reasumując, zachowanie warunków ustawowych spowoduje, iż mimo prowadzenia działalności gospodarczej zachowa Pan status rolnika.

Zobacz również: KRUS a działalność gospodarcza

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl