Sąsiedzi od dawna uprawiają naszą działkę, jak się bronić przed zasiedzeniem?

• Data: 2023-10-19 • Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Mam obawy, czy należąca do mnie nieruchomość nie została zasiedziana przez sąsiadów. Moi rodzice byli właścicielami działki rolnej od lat 60-tych i cały czas ją uprawiali. Około roku 1990 przeprowadzili się do innej miejscowości, a działkę rolną dali w dzierżawę sąsiadom. Nie została spisana żadna umowa dzierżawy. Sąsiedzi uprawiali działkę na podstawie umowy ustnej z rodzicami. W 2005 r. rodzice umową darowizny darowali mi tą działkę, ale ze względu na mój młody wiek i inne miejsce zamieszkania nadal uprawiali ją ci sami sąsiedzi. Tak jest do dziś. Działkę uprawia jedna rodzina. Podatki za działkę płacili początkowo moi rodzice, teraz ja. Ewentualne pisma z gminy też przychodzą do mnie. Czy w takiej sytuacji sąsiedzi mogliby przejąć działkę przez zasiedzenie? Np. jeżeli znaleźliby świadka, że od lat 90-tych ją uprawiają? Nie mam z nimi spisanej żadnej umowy. Płacą mi jedynie symboliczne 300 zł dzierżawy rocznie, ale też nie mam na to żadnego dokumentu. Jeżeli sąsiedzi mieliby prawnie możliwość zasiedzenia, czy jest jakiś sposób, żeby tego uniknąć? Do tej pory nie złożyli żadnego wniosku o zasiedzenie i nie mam podstaw sądzić, że coś takiego zrobią. Boję się jednak, że przez moją niewiedzę i niedopełnienie jakichś obowiązków mogę tę działkę stracić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąsiedzi od dawna uprawiają naszą działkę, jak się bronić przed zasiedzeniem?

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej lub złej wierze

W pierwszej kolejności wskazać należy, że instytucja zasiedzenia jest uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360; zwanej dalej w skrócie „K.c.”). Zgodnie z art. 172 § 1: „Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Natomiast po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w zlej wierze (§ 2). Zatem konieczne jest wyjaśnienie przesłanek zasiedzenia w oparciu o definicje wskazane w ustawie. Łącznym warunkiem nabycia własności poprzez zasiedzenie jest upływ oznaczonego przez ustawę (w art. 172 K.c.) terminu nieprzerwanego posiadania samoistnego, a długość tego terminu zależy od dobrej lub złej wiary w chwili nabycia posiadania. W kontekście powyższego podstawową przesłanką zasiedzenia jest posiadanie samoistne nieruchomości.

Posiadanie samoistne jako przesłanka zasiedzenia

Zgodnie z art. 336 K.c. posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto rzeczą faktycznie włada jak właściciel. W postanowieniu z dnia 7 maja 1986 r. sygn. akt. III CRN 60/86 Sąd Najwyższy wskazał, że: „Cecha posiadania samoistnego polegająca na tym, że posiadacz ten ma taką faktyczną możliwość władania rzeczą, do jakiej właściciel jest uprawniony, determinuje określenie udziałów we współwłasności nieruchomości nabytej przez zasiedzenie w tym kierunku, że udziały te kształtują się tak, jak gdyby źródłem współwłasności były przepisy prawnomaterialne.” Zatem przez posiadanie samoistne w kontekście powyższego należy rozumieć to, że posiadacz nieruchomości włada rzeczą w takim zakresie, w jakim czyni to właściciel, wykorzystując przy tym faktyczną możliwość władania rzeczą, do jakiej właściciel jest uprawniony. Warto podkreślić również, że posiadaczem samoistnym jest ten, kto włada rzeczą faktycznie, włada z zamiarem władania dla siebie. Wola posiadanie nie może być przy tym ukryta. Co istotne, posiadanie nie traci cechy samoistności z tego powodu, że posiadacz wie, że nie jest właścicielem, jeżeli posiada tak, jakby tym właścicielem był. Warto jest również odwołać się do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r. sygn. akt. I CSK 309/14, zgodnie z którym: „Samoistnym posiadaczem nieruchomości w rozumieniu art. 172 K.c. jest ten, który nią włada jak właściciel (art. 336 K.c.), czyli wykonuje uprawnienia składające się na treść prawa własności (art. 140 K.c.); korzysta z nieruchomości z wyłączeniem innych osób, pobiera pożytki i dochody, a także uważa się za uprawnionego do rozporządzenia nią. Tych cech nie można przypisać osobom, które władają nieruchomością w zakresie innego prawa.”

Warto również wspomnieć o postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. akt. III CSK 354/13, zgodnie z którym: „Dla istoty posiadania jako przesłanki zasiedzenia jest niezbędne, by wykonywane władztwo odpowiadało treści prawa, które posiadacz nabędzie przez zasiedzenie. Konieczne jest przez to wykonywanie takich czynności faktycznych, które wskazują na samodzielny, niezależny od woli innej osoby stan władztwa. Kodeks cywilny używa zwrotu »kto nią faktycznie włada jak właściciel« (art. 336 in principio K.c.). W zwrocie tym mieści się istotna treść władania. Jest to skrót myślowy, obejmujący tak wypadki, gdy posiadacz ma jakiś niedoskonały tytuł, jak też gdy żadnego tytułu nie ma, lecz rzeczą włada tak jak właściciel. Zwrot ten nie oznacza też posiadania w przeświadczeniu, że nie narusza się cudzego prawa. Jest to bowiem osobny problem złej czy dobrej wiary. Konieczne natomiast jest, by posiadanie, które ma doprowadzić do zasiedzenia, było jawne. Władać bowiem jak właściciel można jedynie przez podejmowanie czynności widocznych dla otoczenia.” Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt. IV CSK 271/13: „Ustalenie charakteru posiadania (czy jest ono samoistne czy zależne) odbywa się na podstawie manifestowanych przez posiadacza i widocznych na zewnątrz przejawów władania rzeczą i zawsze musi odnosić się do okoliczności konkretnego przypadku. Jako przejawy samoistnego posiadania nieruchomości wymienia się przykładowo ogrodzenie działki gruntu, jej zabudowanie lub zagospodarowanie w inny sposób, dbanie o jej utrzymanie w stanie niepogorszonym, czynienie innego rodzaju nakładów, pobieranie pożytków czy uiszczanie należnych od nieruchomości danin publicznych”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Posiadacz samoistny a posiadacz zależny

Od posiadacza samoistnego należy odróżnić posiadacza zależnego, którym zgodnie z art. 336 K.c. jest ten, kto faktycznie włada rzeczą jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadanie zależne). Posiadanie to nie powoduje nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Wyżej wskazaną analizę należy odnieść do podanych przez Panią okoliczności faktycznych:

  • działka została oddana w dzierżawę, a zatem w posiadanie zależne;
  • należności publicznoprawne są płacone aktualnie przez Panią, a wcześniej przez Pani rodzinę (nie były one płacone przez dzierżawców);
  • dzierżawy płacą czynsz dzierżawny – 200 zł.

Wobec powyższego brak spełnienia przesłanek, które mogłyby umożliwić sąsiadom zasiedzenie nieruchomości. Nie są oni bowiem posiadaczami samoistnymi tej nieruchomości. Proponowałabym zawrzeć z sąsiadami umowę dzierżawy, tak aby usankcjonować aktualny stan.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »