Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozszerzenie własność darowanego gospodarstwa rolnego na małżonka

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-09-30

Moi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i wkrótce chcą przejść na emeryturę. Ich wolą jest, aby pola uprawne przepisać w formie darowizny na mnie i na męża na współwłasność, zaś działki leśne i działkę siedliskową wraz z zabudowaniami i domem przepisać w formie darowizny tylko na mnie. Czy można tak zrobić, skoro nie mamy z mężem rozdzielności majątkowej ani żadnych umów małżeńskich? Chciałabym z mężem prowadzić gospodarstwo wspólnie i się rozwijać oraz korzystać z dofinansowań i dotacji. Czy mogę rozszerzyć własność na męża o działki leśne oraz działkę siedliskową z zabudowaniami i domem? Aby to ewentualnie zrobić, czy musiałabym odczekać jakiś czas po otrzymaniu darowizny od rodziców? Jakie podatki nas obowiązują od wszystkich tych transakcji?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Oto szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania:

Czy można tak zrobić [przepisać w formie darowizny na oboje małżonków], skoro nie mamy z mężem rozdzielności majątkowej ani żadnych umów małżeńskich?

Tak, jak najbardziej można tak zrobić. Wyjaśnię, że generalnie o tym, kto zostaje obdarowanym, decydują Pani rodzice. To, że jest Pani w związku małżeńskim i w ustroju wspólności majątkowej nie niweczy tego, że darowizna – co do zasady stanowi Pani majątek osobisty. W przypadku małżonków zawsze bowiem istnieją 3 majątki, tj. majątek wspólny małżonków oraz majątki osobiste małżonków.

Wynika to z treści art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który to przepis mówi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z kolei z treścią art. 33 pkt 2 K.r.o. – do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę, chyba że darczyńca inaczej postanowił. A więc jeśli Pani rodzice nie postanowią inaczej, działki leśne i działka siedliskowa wraz z zabudowaniami i domem wejdzie do Pani majątku osobistego. Reasumując, jest to jak najbardziej możliwe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Czy mogę rozszerzyć własność na męża o działki leśne oraz działkę siedliskową z zabudowaniami i domem?

Wyjaśnię, że w tym zakresie musiałoby dojść do tzw. rozszerzenia wspólności majątkowej, co generalnie jest możliwe w drodze umowy majątkowej małżeńskiej zawartej przez małżonków.

Na uwagę zasługuje art. 49 § 1 pkt 1 K.r.o., który stanowi, że nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi m.in. z tytułu darowizny. I tu są pewne niezgodności interpretacyjne, czy dotyczy ten przepis rzeczy, które mają być darowane w przyszłości, czy też ogólnie pochodzą z darowizny. Moim zdaniem przepis ten uniemożliwia rozszerzenie wspólności majątkowej na rzeczy, które miałby jeden z małżonków otrzymać w przyszłości. Mowa jest bowiem o przedmiotach majątkowych, które przypadną z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Chodzi tu o przyszłe zdarzenie, a więc jeśli już darowizna zostanie dokonana, to małżonek może rozszerzyć na te przedmioty wspólność majątkową.

Aby to ewentualnie zrobić [rozszerzyć własność na męża], czy musiałabym odczekać jakiś czas po otrzymaniu darowizny od rodziców?

Myślę, że Pani pytanie dotyczy podatku dochodowego i zwolnienia od podatku w wyniku sprzedaży po 5 latach od nabycia, wyjaśnię zatem, że zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej nie będzie stanowić sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, a zatem nie będzie rodzić obowiązków z tytułu sprzedaży tej nieruchomości.

Organy skarbowe wielokrotnie w wydawanych interpretacjach wypowiadały się, że włączenie do majątku wspólnego małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Potwierdza to treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2002 r. (sygn. III SA 2717/00), zgodnie z którym: „Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych ma – w założeniu – przeciwdziałać spekulacji rzeczami prawami w przepisie tym wymienionymi. Takie – ratio legis – nie dotyczy sytuacji, w której nabyte przed laty przez jednego małżonka mieszkanie zamienia swój status poprzez zawarcie małżeńskiej umowy rozszerzającej wspólność ustawową, a następnie zostanie sprzedane przez oboje małżonków. Taka umowa jest bowiem czynnością prawną organizacyjną, której przedmiotem jest regulacja majątkowo-prawnych stosunków małżonków (...). Reasumując stwierdzić należy, że włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez drugiego małżonka”.

Jakie podatki nas obowiązują od wszystkich tych transakcji?

Jeśli zgłosi Pani nabycie rzeczy w drodze darowizny od rodziców naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy, będzie na podstawie art. 4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn całkowicie zwolniona od tego podatku. De facto ponieważ będzie to w formie aktu notarialnego, to za Panią zgłoszenia dokona notariusz.

W przypadku męża Pani ten podatek będzie ciążył chyba, że zastosowanie będzie mieć do niego zwolnienie wskazane w art. 4.1. wspomnianej ustawy.

Wyjaśnię, że zwalnia się od podatku nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Ponadto zawsze mąż będzie zwolniony od podatku od darowizny do kwoty 9637 zł od jednego darczyńcy, czyli skoro darowizna będzie czyniona przez Pani rodziców, kwotę tę należy podwoić. Wysokość podatków dla I grupy podatkowej – do niej należy Pani mąż jako zięć, można sprawdzić choćby w Internecie.

  

Jeśli zaś chodzi o późniejszą transakcję rozszerzenia wspólności majątkowej, to czynność ta nie stanowi darowizny, nie podlega więc przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tak więc nie będzie podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i dochodowego. Będzie to obojętne podatkowo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Gospodarstwo rolne - odwołanie darowizny

Mam pytanie związane z przepisanym mi gospodarstwem rolnym przez rodziców w zamian za emeryturę. Osobiście nie prowadzę tego gospodarstwa i nie...

Wyjście ze współwłasności ziemi rolnej

Sprawa dotyczy majątku po moim ojcu. Jest to głównie ziemia rolna, siedlisko. Ziemia leży na obrzeżach miasta, więc łatwo może zostać przekwalifikowana na...

Sytuacja prawna osoby ubezpieczonej w ZUS po darowiźnie gospodarstwa rolnego

W niedalekiej przyszłości otrzymam gospodarstwo rolne (10 ha) jako darowiznę od rodziców. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę...

Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku i problemy z uzyskaniem informacji o nim

Jestem spadkobiercą części majątku, czyli gospodarstwa. Sąd zobowiązał komornika do spisu majątku. Ten wezwał mnie do opłaty. Poinformowałam komornika,...

Niewdzięczna synowa – czy rodzice odzyskają gospodarstwo darowane synowi?

Dwa lata temu zmarł mój brat, któremu rodzice wcześniej zapisali całą ziemię wraz z zabudowaniami, czyli wszystko, co mieli. Była to darowizna...

Przepisanie gospodarstwa rolnego a zachowek

Jestem jedynym dzieckiem mojego ojca z drugiego małżeństwa. W 1976 r. zmarła pierwsza żona taty. Z tego małżeństwa pozostało troje...

Jak będzie dzielone gospodarstwo rodzinne?

Moja mama zmarła w 1992 r., a tata w 2006 r. Jest nasz sześcioro rodzeństwa. W chwili śmierci mamy dwoje nie było pełnoletnie. Rodzice nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »