Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-08-05

Od kilku lat pracuję legalnie za granicą na umowę o pracę. Po śmierci ojca otrzymałem gospodarstwo i od tamtej pory opłacałem składki w KRUS-ie. Chodziło mi o to, żebym miał ubezpieczenie oraz lata pracy w Polsce. Dowiedziałem się jednak, że równoczesne ubezpieczenie w KRUS i praca za granicą jest niezgodne z przepisami. Co powinienem zrobić?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Kwestie dotyczące ubezpieczenia w KRUS uregulowane są w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 „Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1,

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.”

Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która wyjeżdża do innego państwa członkowskiego i rozpoczyna wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub podejmuje tam pracę najemną u zagranicznego pracodawcy na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem tego państwa, zobowiązana jest do bieżącego powiadomienia o tym fakcie jednostki KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od podjęcia pracy (art. 37 ust. 1 ustawy).

Jest to skutek regulacji unijnych. Zgodnie z zasadą ogólną obowiązującą w Unii obywatel Państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Ustawodawstwo takie określane jest zgodnie z przepisami Tytułu II. Do celów stosowania przepisów Tytułu II służy Rozporządzenie 883/2004. Jak stanowi art. 11 ust. 3a Rozporządzenia 883/2004, osoba wykonująca pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, na terytorium którego wykonuje pracę. W myśl tego zapisu, właściwe jest ustawodawstwo państwa, w którym praca najemna lub praca na własny rachunek jest wykonywana.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oznacza to, iż powinien Pan zgłosić swój wyjazd, by KRUS uznał, że przez cały okres pracy za granicą podlega Pan pod zasady ubezpieczeń obowiązujących w Państwie zatrudnienia i tam winien Pan odprowadzać stawki. Oznacza to, iż także w przypadku wypłaty świadczeń będzie Pan mógł otrzymywać świadczenia wg zasad w miejscu pracy.

Oczywiście może Pan podlegać pod KRUS w Polsce, jednak musi Pan spełnić jeden warunek przewidziany w Rozporządzeniu 883/2004 dla osób wykonujących pracę na własny rachunek, a które udają się, by wykonywać podobną działalność w innym państwie członkowskim. Artykuł 12 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004 stanowi, iż osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w państwie członkowskim, a która udaje się, by wykonywać podobną działalność w innym państwie członkowskim, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że przewidywany czas pracy nie przekracza 24 miesięcy.

Przepis art. 14 ust. 3 Rozporządzenia 987/2009 wyjaśnia, że określenie „która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek”, odnosi się do osoby, która zwykle prowadzi znaczną część działalności na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę. W szczególności osoba taka musi już prowadzić działalność od pewnego czasu przed dniem, od którego zamierza skorzystać z przepisów tego artykułu oraz, w każdym okresie prowadzenia tymczasowej działalności w innym państwie członkowskim, musi nadal spełniać w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, wymogi konieczne do prowadzenia działalności pozwalające na jej ponowne podjęcie po powrocie.

Przepis art. 14 ust. 4 Rozporządzenia 987/2009 wyjaśnia z kolei pojęcie „podobnej działalności”, o której mowa w art. 12 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004. Według tego przepisu, kryterium stosowanym do określenia, czy działalność, którą osoba pracująca na własny rachunek wyjeżdża prowadzić do innego państwa członkowskiego, jest „podobna” do dotychczas prowadzonej działalności na własny rachunek, jest rzeczywisty charakter działalności, a nie zakwalifikowanie w państwie, w którym działalność będzie prowadzona.

Tak więc w myśl powoływanych przepisów winien Pan poinformować KRUS o podjęciu zatrudnienia.

Czy grożą Panu jakieś konsekwencje z tego tytułu? Nie. Chyba że będzie się Pan starał o wliczenie okresu pracy i wysokości wynagrodzenia do obliczenia emerytury. W takiej sytuacji w miejscu pobytu zażądają od Pana zaświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu w tym okresie w Polsce. Aby takie zaświadczenie z KRUS-u otrzymać będzie Pan musiał zaczekać na decyzję KRUS-u o wykreśleniu Pana z ubezpieczenia za okres wsteczny, objęty ubezpieczeniem zagranicznym. Takie wydawanie decyzji może trwać nawet i kilkanaście miesięcy, bo KRUS będzie zwracać się do organów zagranicznych o potwierdzenie Pana pobytu i ubezpieczenia na miejscu. Tak więc warto to jednak zrobić teraz, by w przyszłości nie musiał Pan czekać. Po zakończeniu pracy, po powrocie do kraju będzie Pan ponownie podlegać pod KRUS po poinformowaniu go o powrocie i złożeniu wniosku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »