Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-09-30

Moje pytanie dotyczy możliwości rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną. Rolnik ryczałtowy dokonał w sierpniu 2018 r. inwestycji polegającej na zakupie ciągnika rolniczego. We wrześniu postanowił, że korzystnym dla niego rozwiązaniem będzie rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego i rejestracja do VAT w celu odliczenia podatku z dokonanej inwestycji. Zgłoszenie VAT-R zostało złożone do urzędu skarbowego w październiku 2018 r. e określeniem dnia rezygnacji na 31 października oraz okresem, za jaki zostanie złożona pierwsza deklaracja VAT-7 na październik 2018 r. Z uwagi na fakt, że zgłoszenie powinno być dokonane przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, urząd skarbowy dokonał rejestracji od 1 listopada 2018 r. Rolnik złożył jednak deklarację VAT-7 za październik, rozliczając w niej podatek VAT od zakupu ciągnika. Urząd skarbowy odmówił zwrotu podatku VAT, zauważając, że podatnik w październiku figurował jako podatnik VAT zwolniony (rolnik ryczałtowy). Wobec tego podatnik złożył aktualizację VAT-R ponownie, wskazując miesiąc rezygnacji ze zwolnienia z VAT jako październik, argumentując przy tym, że w tym miesiącu działał już jako podatnik VAT czynny oraz przytaczając stanowisko MF, z którego wynika, że rejestracja do VAT wstecz jest możliwa. Urząd skarbowy odmówił jednak rejestracji wstecz, argumentując, że rejestracja wstecz jest możliwa tylko w przypadku rozpoczęcia działalności, a nie w przypadku rezygnacji ze zwolnienia VAT. Czy w tym przypadku stanowisko urzędu jest prawidłowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną

W pierwszej kolejności wskażmy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT „zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego”.

Kluczowy w przedstawionej przez Pana sprawie jest natomiast art. 43 ust. 3 ustawy wskazujący, że „rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2”.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy „podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3”.

Natomiast art. 96 ust. 3 ustawy podaje, że „podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne”.

W Pana sprawie bardzo ważny jest także art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy VAT, gdzie czytamy, że „jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia”.

Jak zatem widać, przepis prawa wprost wskazuje termin na złożenie zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) w przypadku podatników zwolnionych, którzy rezygnują ze zwolnienia. Nie należy w takim przypadku porównywać tej sytuacji z przypadkiem podatników VAT czynnych, którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego w kontekście prawa do odliczenia. Z inną sytuacją mamy bowiem do czynienia przy przejściu ze zwolnienia na opodatkowanie VAT, a z inną gdy podatnik od początku wykonuje czynności opodatkowane jednak nie dopełnił obowiązku formalnego jakim jest złożenie zgłoszenia.

W konsekwencji organ podatkowy ma w tym zakresie rację, co znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Przykładowo WSA w Opolu w wyroku z 12.03.2015 r., sygn. akt I SA/Op 918/14, w bardzo podobnej sprawie, orzekł:

„Zdaniem Sądu słusznie uznał Dyrektor Izby Skarbowej, że interpretacja ww. przepisów, w szczególności przepisu art. 96 ust. 5 pkt 3u.p.t.u., prowadzi do wniosku, iż w przypadku rolnika ryczałtowego zwolnienie z opodatkowania sprzedaży produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych wynika z mocy prawa (rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik zwolniony - art. 117 ustawy), natomiast rezygnacja ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 3 jest aktem dobrowolnym. To podatnik decyduje, czy będzie korzystał z tego zwolnienia, czy też nie. W celu rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego dla rolników ryczałtowych, podatnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, w ściśle określonym w ustawie terminie. W przypadku skarżącego powinno to nastąpić przed początkiem miesiąca, w którym zrezygnował on ze zwolnienia. Natomiast w przypadku działalności innej niż rolnicza, ustawa odrębnie reguluje zarówno możliwość korzystania ze zwolnienia (art. 113 ust. 1 i 9), jak i możliwość rezygnacji z tego zwolnienia (art. 96 ust. 5 pkt 4 u.p.t.u.).

W świetle powyższego, twierdzenia podatnika, że w czerwcu 2012 r. utracił zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. z mocy prawa nie zasługuje na uwzględnienie. 

Powyższe oznacza również, że nie jest możliwe złożenie rezygnacji ze zwolnienia z »datą wsteczną«, co wyraźnie uniemożliwiają powołane wyżej przepisy. Zatem skarżący w czerwcu 2012 r. w dalszym ciągu objęty był zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 3u.p.t.u.

W kontrolowanej sprawie organ odwoławczy doszedł do prawidłowego wniosku, że niezasadnie skarżący powołuję się na orzecznictwo (wyrok NSA sygn. akt I FSK 268/11), które odnosi się do podatników działających w charakterze podatników VAT czynnych, a jedynie niedokonujących formalnej rejestracji dla VAT w urzędzie skarbowym. Taka bowiem sytuacja nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Jeszcze raz podkreślić należy, że rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., mógł zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 u.p.t.u. Z uwagi na to, że skarżący warunków powyższych nie spełnił, a w jego zgłoszeniu brak było stwierdzenia, że rezygnuje ze zwolnienia wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. (podatnik informował o rezygnacji jedynie ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 u.p.t.u.), stanowisko skarżącego co do rezygnacji z tego zwolnienia nie ma uzasadnienia prawnego.

Powyższe wywody prowadzą do wniosku, że skarżącemu nie przysługiwało prawo jako rolnikowi ryczałtowemu do odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością rolniczą w okresie, kiedy był objęty zwolnieniem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.”

Powyższe opiera się na słusznym założeniu, że wybór statusu podatnika czynnego czy zwolnionego należy do samego podatnika i musi on ponosić konsekwencje tego wyboru. Chodzi bowiem w tym przypadku o kwestie materialne, tj. decyzję, czy chcę być podatnikiem czynnym, czy zwolnionym, a nie kwestie formalne, z jakimi mamy do czynienia, gdy podatnik decyduje się na status podatnika czynnego i wykonuje czynności opodatkowane, lecz nie dopełnia obowiązku złożenia VAT-R w terminie.

W świetle przytoczonych przepisów oraz orzecznictwa sądowego należy uznać, że rezygnacja ze statusu podatnika zwolnionego z VAT z datą wsteczną jest niemożliwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Niezapłacone ubezpieczenie OC pojazdów rolniczych

Niezapłacone ubezpieczenie OC pojazdów rolniczych

Problem dotyczy niezapłaconego ubezpieczenia OC pojazdów rolniczych. Chodzi o traktor URSUS C-330 i przyczepę MEPROZET T-058, których polisy OC były...

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca

Nie jestem rolnikiem i nie mam nic wspólnego z rolnictwem. Mój ojciec natomiast jest rolnikiem od 12 lat, mieszka w danej gminie od urodzenia...

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Gospodarstwo agroturystyczne z salą bankietową a zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Jestem rolnikiem na pełnym KRUS-ie, posiadam działkę o pow. 1,55 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego to teren oznaczony jako MN oraz R....

Wydanie książki przez rolnika

Wydanie książki przez rolnika

Pan X który jest rolnikiem, napisał książkę o sobie. Ma zarejestrowane gospodarstwo warzywne (jest więc rolnikiem). Książka jest już wydrukowana....

Dzierżawa i sprzedaż działek rolnych pod fotowoltaikę

Dzierżawa i sprzedaż działek rolnych pod fotowoltaikę

Wydzierżawiam na 29 lat lub sprzedaję dwie działki rolne pod fotowoltaikę. Dzierżawca załatwia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego...

Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych

Praca wnuka w gospodarstwie rolnym - zaliczenie do stażu pracy i do okresów składkowych

Od momentu ukończenia 16 roku życia (1974 r.) do chwili rozpoczęcia studiów (1977 r.) pomagałem w wymiarze 4-5 godzin dziennie w prowadzeniu...

Wynajem pokoi na wsi a karta podatkowa

Wynajem pokoi na wsi a karta podatkowa

Otrzymuję wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także uzyskuję przychód z tytułu umów najmu mieszkań (należących do mnie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »