Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-09-30 • Aktualizacja: 2022-08-21

Moje pytanie dotyczy możliwości rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną. Rolnik ryczałtowy dokonał w sierpniu 2018 r. inwestycji polegającej na zakupie ciągnika rolniczego. We wrześniu postanowił, że korzystnym dla niego rozwiązaniem będzie rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego i rejestracja do VAT w celu odliczenia podatku z dokonanej inwestycji. Zgłoszenie VAT-R zostało złożone do urzędu skarbowego w październiku 2018 r. e określeniem dnia rezygnacji na 31 października oraz okresem, za jaki zostanie złożona pierwsza deklaracja VAT-7 na październik 2018 r. Z uwagi na fakt, że zgłoszenie powinno być dokonane przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, urząd skarbowy dokonał rejestracji od 1 listopada 2018 r. Rolnik złożył jednak deklarację VAT-7 za październik, rozliczając w niej podatek VAT od zakupu ciągnika. Urząd skarbowy odmówił zwrotu podatku VAT, zauważając, że podatnik w październiku figurował jako podatnik VAT zwolniony (rolnik ryczałtowy). Wobec tego podatnik złożył aktualizację VAT-R ponownie, wskazując miesiąc rezygnacji ze zwolnienia z VAT jako październik, argumentując przy tym, że w tym miesiącu działał już jako podatnik VAT czynny oraz przytaczając stanowisko MF, z którego wynika, że rejestracja do VAT wstecz jest możliwa. Urząd skarbowy odmówił jednak rejestracji wstecz, argumentując, że rejestracja wstecz jest możliwa tylko w przypadku rozpoczęcia działalności, a nie w przypadku rezygnacji ze zwolnienia VAT. Czy w tym przypadku stanowisko urzędu jest prawidłowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego z datą wsteczną

Rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego i zgłoszenie rejestracyjne VAT

W pierwszej kolejności wskażmy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT „zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego”.

Kluczowy w przedstawionej przez Pana sprawie jest natomiast art. 43 ust. 3 ustawy wskazujący, że „rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2”.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy „podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3”.

Natomiast art. 96 ust. 3 ustawy podaje, że „podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne”.

W Pana sprawie bardzo ważny jest także art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy VAT, gdzie czytamy, że „jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia”.

Jak zatem widać, przepis prawa wprost wskazuje termin na złożenie zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) w przypadku podatników zwolnionych, którzy rezygnują ze zwolnienia. Nie należy w takim przypadku porównywać tej sytuacji z przypadkiem podatników VAT czynnych, którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego w kontekście prawa do odliczenia. Z inną sytuacją mamy bowiem do czynienia przy przejściu ze zwolnienia na opodatkowanie VAT, a z inną gdy podatnik od początku wykonuje czynności opodatkowane jednak nie dopełnił obowiązku formalnego jakim jest złożenie zgłoszenia.

Zobacz również: Rezygnacja z VAT rolnik

Termin zgłoszenia rejestracyjnego VAT rolnika ryczałtowego rezygnującego ze zwolnienia podatkowego

W konsekwencji organ podatkowy ma w tym zakresie rację, co znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Przykładowo WSA w Opolu w wyroku z 12.03.2015 r., sygn. akt I SA/Op 918/14, w bardzo podobnej sprawie, orzekł:

„Zdaniem Sądu słusznie uznał Dyrektor Izby Skarbowej, że interpretacja ww. przepisów, w szczególności przepisu art. 96 ust. 5 pkt 3u.p.t.u., prowadzi do wniosku, iż w przypadku rolnika ryczałtowego zwolnienie z opodatkowania sprzedaży produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych wynika z mocy prawa (rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik zwolniony - art. 117 ustawy), natomiast rezygnacja ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 3 jest aktem dobrowolnym. To podatnik decyduje, czy będzie korzystał z tego zwolnienia, czy też nie. W celu rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego dla rolników ryczałtowych, podatnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, w ściśle określonym w ustawie terminie. W przypadku skarżącego powinno to nastąpić przed początkiem miesiąca, w którym zrezygnował on ze zwolnienia. Natomiast w przypadku działalności innej niż rolnicza, ustawa odrębnie reguluje zarówno możliwość korzystania ze zwolnienia (art. 113 ust. 1 i 9), jak i możliwość rezygnacji z tego zwolnienia (art. 96 ust. 5 pkt 4 u.p.t.u.).

W świetle powyższego, twierdzenia podatnika, że w czerwcu 2012 r. utracił zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. z mocy prawa nie zasługuje na uwzględnienie. 

Powyższe oznacza również, że nie jest możliwe złożenie rezygnacji ze zwolnienia z »datą wsteczną«, co wyraźnie uniemożliwiają powołane wyżej przepisy. Zatem skarżący w czerwcu 2012 r. w dalszym ciągu objęty był zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 3u.p.t.u.

Zobacz również: Zaświadczenie do KRUS o wysokości podatku

Rezygnacja ze statusu podatnika zwolnionego z VAT z datą wsteczną

W kontrolowanej sprawie organ odwoławczy doszedł do prawidłowego wniosku, że niezasadnie skarżący powołuję się na orzecznictwo (wyrok NSA sygn. akt I FSK 268/11), które odnosi się do podatników działających w charakterze podatników VAT czynnych, a jedynie niedokonujących formalnej rejestracji dla VAT w urzędzie skarbowym. Taka bowiem sytuacja nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Jeszcze raz podkreślić należy, że rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., mógł zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 u.p.t.u. Z uwagi na to, że skarżący warunków powyższych nie spełnił, a w jego zgłoszeniu brak było stwierdzenia, że rezygnuje ze zwolnienia wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. (podatnik informował o rezygnacji jedynie ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 u.p.t.u.), stanowisko skarżącego co do rezygnacji z tego zwolnienia nie ma uzasadnienia prawnego.

Powyższe wywody prowadzą do wniosku, że skarżącemu nie przysługiwało prawo jako rolnikowi ryczałtowemu do odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością rolniczą w okresie, kiedy był objęty zwolnieniem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.”

Powyższe opiera się na słusznym założeniu, że wybór statusu podatnika czynnego czy zwolnionego należy do samego podatnika i musi on ponosić konsekwencje tego wyboru. Chodzi bowiem w tym przypadku o kwestie materialne, tj. decyzję, czy chcę być podatnikiem czynnym, czy zwolnionym, a nie kwestie formalne, z jakimi mamy do czynienia, gdy podatnik decyduje się na status podatnika czynnego i wykonuje czynności opodatkowane, lecz nie dopełnia obowiązku złożenia VAT-R w terminie.

W świetle przytoczonych przepisów oraz orzecznictwa sądowego należy uznać, że rezygnacja ze statusu podatnika zwolnionego z VAT z datą wsteczną jest niemożliwa.

Zobacz również: Rolnik ryczałtowy a podatek dochodowy

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »