Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie gruntów córce pobierającej rentę a otrzymywanie ekwiwalentu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-31

W 2017 roku przekazałem drogą darowizny (aktem notarialnym) zalesione grunty, za które otrzymywałem ekwiwalent. Ekwiwalent przysługiwałby mi do dnia 22.02.2018, wtedy uzyskałbym wiek emerytalny. Od czasu przekazania gruntów ekwiwalent otrzymuje córka. W chwili podjęcia decyzji o przekazaniu gruntów nie wziąłem pod uwagę faktu, że córka pomimo młodego wieku pobiera rentę z tytułu niepełnosprawności. Dzisiaj otrzymała pismo ze starostwa, że ma wykazać, czy m.in. otrzymuje rentę lub emeryturę. Czy przekazanie gruntów w celu dalszego otrzymywania ekwiwalentu (dwadzieścia lat minie w 2023 r.) było zgodne z prawem (do tej pory starostwo niczego nie kwestionowało) i czym może skutkować posiadanie przez córkę renty inwalidzkiej?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Zgodnie z art. 7 ust. l ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 ze zm.) właściciel gruntu, który otrzymał decyzję administracyjną o prowadzeniu uprawy leśnej, nabywa prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, zwanego dalej ekwiwalentem. Wysokość ekwiwalentu została określona w art. 7 ust. 2 ustawy i jest ona uzależniona od wielkości zalesionego obszaru, przy czym ustawodawca określił kwotowo należność od każdego hektara gruntu wyłączonego z produkcji rolnej. Przepisem tym określono precyzyjnie wysokość ekwiwalentu i należy przyjąć, iż jest to ogólna zasada według której jest ona obliczana. Ustawa od tej zasady wprowadza wyjątki.

Nabywcy tych gruntów przysługuje miesięczny ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, bowiem przepis art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. jednoznacznie ustala, że na nabywcę przechodzi ekwiwalent, a więc takie prawo, jakie przysługiwało zbywcy gruntu.

Pani córka jako nabywca posiadała w momencie przekazania rentę inwalidzką. W artykule 10 ww ustawy wskazano, iż małżonkowie – współwłaściciele zalesianego gruntu otrzymują ekwiwalent, o którym mowa w art. 7, w dwóch równych częściach. W przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami gruntu zalesionego, emeryturę lub rentę oblicza się od wysokości płacy minimalnej, a współmałżonek uzyskuje należny małżonkom ekwiwalent zmniejszony o 25%. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, kiedy jeden z małżonków będących współwłaścicielami gruntu przewidzianego do zalesienia nabył prawo do emerytury lub renty przed zalesieniem gruntu rolnego. W przypadku gdy właściciel gruntów otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe, nie nabywa prawa do ekwiwalentu z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku sprzedaży gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna, obowiązki związane z prowadzeniem tej uprawy oraz ekwiwalent przechodzą na nabywcę gruntu. Przekazania tych praw i obowiązków dokonuje starosta w drodze decyzji administracyjnej (art. 7 ust. 6a ustawy). Wykładnia tego przepisu wskazuje, iż nabywca nie tylko nabywa uprawnienie do ekwiwalentu należnego za prowadzenie uprawy leśnej, ale także przejmuje obowiązki związane z prowadzeniem tejże uprawy. Od momentu przejścia prawa własności to nabywca staje się samodzielnym podmiotem prowadzącym uprawę leśną, w zamian zaś za pełnienie obowiązków prowadzenia uprawy ma on otrzymać ekwiwalent.

Określenie ekwiwalent musi być rozumiane jako nabycie prawa do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, co wynika wprost z art. 7 ust. l ustawy. W odniesieniu bowiem to tego uprawnienia ustawodawca posłużył się ogólnym sformułowaniem ekwiwalent, wskazując, iż nabycie prawa do miesięcznego ekwiwalentu, ma być w dalszej części ustawy nazywane ogólnie ekwiwalentem. Powyższy wywód wskazuje w sposób oczywisty, iż brak jest podstaw ku temu, ażeby rozróżniać prawo do ekwiwalentu określone w art. 7 ust. l ustawy od ekwiwalentu, o którym stanowi się w art. 7 ust. 6a ustawy. Ekwiwalent ów może nabyć bądź właściciel, który otrzymał decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej, bądź właściciel, który otrzymał decyzję określoną w art. 7 ust. 6a ustawy, o przekazaniu takiej uprawy. Słowo ekwiwalent zgodnie z Uniwersalnym słownikiem języka polskiego to: rzecz równa innej wartością, odpowiednik, równoważnik, towar, w którym wyrażona jest wartość innego towaru. W niniejszej sprawie za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej właściciel prowadzący uprawę leśną ma otrzymywać ekwiwalent, będący rekompensatą za brak możliwości pozyskiwania z gruntu płodów rolnych oraz prowadzenie uprawy leśnej. Wysokość ekwiwalentu została ustalona w art. 7 ust. 2 ustawy. 

Wykładania systemowa art. 7 ustawy wskazuje, iż nabywca uprawy leśnej winien otrzymywać ekwiwalent, którego wysokość została określona w ustępie drugim tego artykułu. Sytuacja prawna bowiem zarówno właściciela gruntu, który otrzymał decyzję administracyjną o prowadzeniu uprawy leśnej, jak i nabywcy tejże uprawy, który uzyskał decyzję o przekazaniu tejże uprawy, została określona w tym samym artykule, jak wskazano wyżej bez rozróżnienia wysokości ekwiwalentu przysługującego tym osobom. Wreszcie należy zwrócić uwagę na wzajemną relację art. 7 i 10 ustawy. 

Wysokość ekwiwalentu zależy bowiem od istnienia bądź nie przesłanek wskazanych w art. 10 ustawy w odniesieniu do osoby uprawnionej do jego wypłaty w danym miesiącu

Tak rzecz się ma w przypadku sprzedaży/przekazania gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna. Jeżeli bowiem nabywca nie posiada prawa do emerytury lub renty, to nie sposób uznać, iż celem racjonalnego ustawodawcy wspierającego wyłączenie gruntów o małej przydatności na cele rolnicze (art. 3 ust. l ustawy) i ich zalesienie, było obniżenie ekwiwalentu o tak znaczny ułamek na rzecz osób, które nie otrzymują świadczenia emerytalno-rentowego, dla których ekwiwalent często będzie stanowił jedyne źródło utrzymania, a co najistotniejsze, które z tego ekwiwalentu będą musiały utrzymywać uprawę leśną w należytym stanie.

Odpowiadając na pytanie – posiadanie przez córkę renty skutkuje brakiem prawa do ekwiwalentu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »