Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekazanie gruntów córce pobierającej rentę a otrzymywanie ekwiwalentu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-31 • Aktualizacja: 2022-08-16

W 2017 roku przekazałem drogą darowizny (aktem notarialnym) zalesione grunty, za które otrzymywałem ekwiwalent. Ekwiwalent przysługiwałby mi do dnia 22.02.2018, wtedy uzyskałbym wiek emerytalny. Od czasu przekazania gruntów ekwiwalent otrzymuje córka. W chwili podjęcia decyzji o przekazaniu gruntów nie wziąłem pod uwagę faktu, że córka pomimo młodego wieku pobiera rentę z tytułu niepełnosprawności. Dzisiaj otrzymała pismo ze starostwa, że ma wykazać, czy m.in. otrzymuje rentę lub emeryturę. Czy przekazanie gruntów w celu dalszego otrzymywania ekwiwalentu (dwadzieścia lat minie w 2023 r.) było zgodne z prawem (do tej pory starostwo niczego nie kwestionowało) i czym może skutkować posiadanie przez córkę renty inwalidzkiej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie gruntów córce pobierającej rentę a otrzymywanie ekwiwalentu

Zgodnie z art. 7 ust. l ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 ze zm.) właściciel gruntu, który otrzymał decyzję administracyjną o prowadzeniu uprawy leśnej, nabywa prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, zwanego dalej ekwiwalentem. Wysokość ekwiwalentu została określona w art. 7 ust. 2 ustawy i jest ona uzależniona od wielkości zalesionego obszaru, przy czym ustawodawca określił kwotowo należność od każdego hektara gruntu wyłączonego z produkcji rolnej. Przepisem tym określono precyzyjnie wysokość ekwiwalentu i należy przyjąć, iż jest to ogólna zasada według której jest ona obliczana. Ustawa od tej zasady wprowadza wyjątki.

Nabywcy tych gruntów przysługuje miesięczny ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, bowiem przepis art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. jednoznacznie ustala, że na nabywcę przechodzi ekwiwalent, a więc takie prawo, jakie przysługiwało zbywcy gruntu.

Pani córka jako nabywca posiadała w momencie przekazania rentę inwalidzką. W artykule 10 ww ustawy wskazano, iż małżonkowie – współwłaściciele zalesianego gruntu otrzymują ekwiwalent, o którym mowa w art. 7, w dwóch równych częściach. W przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami gruntu zalesionego, emeryturę lub rentę oblicza się od wysokości płacy minimalnej, a współmałżonek uzyskuje należny małżonkom ekwiwalent zmniejszony o 25%. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, kiedy jeden z małżonków będących współwłaścicielami gruntu przewidzianego do zalesienia nabył prawo do emerytury lub renty przed zalesieniem gruntu rolnego. W przypadku gdy właściciel gruntów otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe, nie nabywa prawa do ekwiwalentu z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia.

W przypadku sprzedaży gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna, obowiązki związane z prowadzeniem tej uprawy oraz ekwiwalent przechodzą na nabywcę gruntu. Przekazania tych praw i obowiązków dokonuje starosta w drodze decyzji administracyjnej (art. 7 ust. 6a ustawy). Wykładnia tego przepisu wskazuje, iż nabywca nie tylko nabywa uprawnienie do ekwiwalentu należnego za prowadzenie uprawy leśnej, ale także przejmuje obowiązki związane z prowadzeniem tejże uprawy. Od momentu przejścia prawa własności to nabywca staje się samodzielnym podmiotem prowadzącym uprawę leśną, w zamian zaś za pełnienie obowiązków prowadzenia uprawy ma on otrzymać ekwiwalent.

Określenie ekwiwalent musi być rozumiane jako nabycie prawa do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, co wynika wprost z art. 7 ust. l ustawy. W odniesieniu bowiem to tego uprawnienia ustawodawca posłużył się ogólnym sformułowaniem ekwiwalent, wskazując, iż nabycie prawa do miesięcznego ekwiwalentu, ma być w dalszej części ustawy nazywane ogólnie ekwiwalentem. Powyższy wywód wskazuje w sposób oczywisty, iż brak jest podstaw ku temu, ażeby rozróżniać prawo do ekwiwalentu określone w art. 7 ust. l ustawy od ekwiwalentu, o którym stanowi się w art. 7 ust. 6a ustawy. Ekwiwalent ów może nabyć bądź właściciel, który otrzymał decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej, bądź właściciel, który otrzymał decyzję określoną w art. 7 ust. 6a ustawy, o przekazaniu takiej uprawy. Słowo ekwiwalent zgodnie z Uniwersalnym słownikiem języka polskiego to: rzecz równa innej wartością, odpowiednik, równoważnik, towar, w którym wyrażona jest wartość innego towaru. W niniejszej sprawie za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej właściciel prowadzący uprawę leśną ma otrzymywać ekwiwalent, będący rekompensatą za brak możliwości pozyskiwania z gruntu płodów rolnych oraz prowadzenie uprawy leśnej. Wysokość ekwiwalentu została ustalona w art. 7 ust. 2 ustawy. 

Wykładania systemowa art. 7 ustawy wskazuje, iż nabywca uprawy leśnej winien otrzymywać ekwiwalent, którego wysokość została określona w ustępie drugim tego artykułu. Sytuacja prawna bowiem zarówno właściciela gruntu, który otrzymał decyzję administracyjną o prowadzeniu uprawy leśnej, jak i nabywcy tejże uprawy, który uzyskał decyzję o przekazaniu tejże uprawy, została określona w tym samym artykule, jak wskazano wyżej bez rozróżnienia wysokości ekwiwalentu przysługującego tym osobom. Wreszcie należy zwrócić uwagę na wzajemną relację art. 7 i 10 ustawy. 

Wysokość ekwiwalentu zależy bowiem od istnienia bądź nie przesłanek wskazanych w art. 10 ustawy w odniesieniu do osoby uprawnionej do jego wypłaty w danym miesiącu

Tak rzecz się ma w przypadku sprzedaży/przekazania gruntu, na którym znajduje się uprawa leśna. Jeżeli bowiem nabywca nie posiada prawa do emerytury lub renty, to nie sposób uznać, iż celem racjonalnego ustawodawcy wspierającego wyłączenie gruntów o małej przydatności na cele rolnicze (art. 3 ust. l ustawy) i ich zalesienie, było obniżenie ekwiwalentu o tak znaczny ułamek na rzecz osób, które nie otrzymują świadczenia emerytalno-rentowego, dla których ekwiwalent często będzie stanowił jedyne źródło utrzymania, a co najistotniejsze, które z tego ekwiwalentu będą musiały utrzymywać uprawę leśną w należytym stanie.

Odpowiadając na pytanie – posiadanie przez córkę renty skutkuje brakiem prawa do ekwiwalentu.

Zobacz również: Przekazanie gospodarstwa rolnego za emeryturę

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »