Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do ubezpieczenia w KRUS żony rolnika, który podjął pracę za granicą

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-07-31

Mąż jest rolnikiem, ja domownikiem. Mąż podjął pracę w Niemczech, urodziło nam się dziecko, mąż dostał na nie w Niemczech zasiłek. Ja przez cały ten czas pracowałam na gospodarstwie męża. Czy w tym okresie podlegam obowiązkowi ubezpieczenia w KRUS? Czy mąż mój utracił prawo do ubezpieczenia w KRUS, skoro podjął legalną pracę w Niemczech? Jak to się ma do koordynacji zabezpieczeń obowiązujących w naszym kraju?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do ubezpieczenia w KRUS żony rolnika, który podjął pracę za granicą

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników – ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje samych rolników, ale także pracujących z nimi domowników.

Z uwagi na to, że ubezpieczenie w KRUS ma charakter ubezpieczenia „dopełniającego”, tj. takiego, które skutkuje tylko wtedy, kiedy rolnik nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, to każdy rolnik, który decyduje się na jakąkolwiek inną działalność nierolniczą poza jego gospodarstwem, musi liczyć się z tym, że jest to sytuacja, w której może on utracić prawo do podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu. Stad też każdy rodzaj podejmowanej działalności, również tej za granicą, winien być zgłoszony do właściwej dla danego rolnika jednostki terenowej KRUS.

Na podstawie dostarczonych dokumentów jednostka KRUS przeprowadzi postępowanie mające na celu wyjaśnienie, w jakich okresach osoba zainteresowana spełnia warunki do pozostawania w polskim ubezpieczeniu społecznym rolników i w ubezpieczeniu zdrowotnym. Rolnik, podejmując pracę za granicą, winien również zgłosić, w jakim charakterze jest ona wykonywana, tj. czy jest to praca najemna, czy też wykonywana na własny rachunek. Może przecież zdarzyć się i tak, że posiadając gospodarstwo rolne w Polsce, rolnik będzie wykonywał analogiczną działalność w którymś z krajów Unii Europejskiej, co upoważni go do kontynuowania rolniczego ubezpieczenia społecznego. Natomiast w przypadku podjęcia się pracy najemnej, czyli zatrudnienia tego rolnika, to niestety traci on tytuł do rolniczego ubezpieczenia społecznego. Dzieje się tak, ponieważ z tytułu pracy najemnej rolnik ten podlega ubezpieczeniu w kraju, w którym tę pracę najemną wykonuje.

Powyższe zasady wynikają z naszego prawa krajowego, ale nie tylko, ponieważ Polska jest również zobowiązana do przestrzegania zasad koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego zapisanych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):

  • nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 200 z 07.06.2004r.),
  • nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 2009. 284. 1).

I tak w świetle rozporządzenia 883/2004 z tytułu zatrudnienia w dwóch lub więcej państwach członkowskich można podlegać jedynie ustawodawstwu jednego państwa. Podleganie przez osobę przemieszczającą się we Wspólnocie systemowi zabezpieczenia społecznego tylko jednego państwa członkowskiego jest konieczne w celu uniknięcia zbiegu mogących mieć zastosowanie przepisów ustawodawstw krajowych, jak również mogących z tego wyniknąć problemów.

Od czasu wejścia w życie ww. rozporządzeń (1 maja 2010 r.) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pełni również funkcję instytucji właściwej w zakresie ustalania ustawodawstwa właściwego, więc KRUS potwierdza formularze o właściwym ustawodawstwie (E 101) osobom pozostającym w ubezpieczeniu rolniczym w następujących przypadkach:

  1. podejmowania za granicą działalności na własny rachunek podobnej do działalności prowadzonej w Polsce – na podstawie art. 12 ust. 2 rozporządzenia 883/2004;
  2. prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i poza jej granicami;
  3. prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej w Polsce i działalności pozarolniczej poza jej granicami;
  4. prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i pozarolniczej za granicą;
  5. zastosowania wyjątków od przepisów art. 11 do 15 na podstawie art. 16 rozporządzenia 883/2004 w odniesieniu do osób, które pozostaną ubezpieczone w systemie rolniczym (w KRUS).

Zatem brak zgłoszenia KRUS-owi faktu podjęcia pracy za granicą oraz określenia charakteru tej pracy skutkuje niestety tym, że KRUS, nie mogąc ustalić, czy w zakresie ubezpieczenia Pani mąż podlega ustawodawstwu polskiemu, czy ustawodawstwu państwa obcego, może zadecydować o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Niestety taka jest sankcja za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wyjazdu za granicę i podjęcia tam pracy. Ubezpieczenie ustaje z końcem kwartału, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu. Tym samym więc za okres przebywania za granicą Pani mąż utraci uprawnienia związane ze świadczeniami tytułu ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.

Pani jako żona ma status domownika, ponieważ w świetle art. 6 pkt 2) ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Jeżeli można wykazać, iż spełnia Pani warunki uznania ją za domownika, podlega Pani KRUS i przysługuje Pani np. zasiłek chorobowy czy macierzyński.

Nie traci Pani również statusu domownika w okresie, kiedy mąż pracuje za granicą i nie podlega ubezpieczeniu w KRUS. Przecież przede wszystkim jest Pani małżonką rolnika.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 listopada 2008 r. (III AUa 839/08, Apel.-W-wa 2009/2/8): uregulowanie zawarte w art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) odnosi się do małżonka rolnika, który nie jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego, ale pracuje w tym gospodarstwie lub gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem. Innymi słowy, Pani jako małżonek rolnika spełniający określone warunki ustawowe (o których pisałam wcześniej, a które Pani spełnia wg podanych informacji) podlega ubezpieczeniu obowiązkowo. Nie podlega mu natomiast wówczas, gdy przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.

Zatem to, że Pani mąż pracuje za granicą nie ma wpływu na Pani prawo do ubezpieczenia w KRUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Pomoc męża ubezpieczonego w KRUS w działalności gospodarczej

Pomoc męża ubezpieczonego w KRUS w działalności gospodarczej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem ubezpieczona w ZUS-ie. Chciałabym, aby mój mąż, który jest ubezpieczony w KRUS-ie,...

Ubezpieczenie żony rolnika w KRUS

Ubezpieczenie żony rolnika w KRUS

Jestem ubezpieczona w KRUS-ie jako zona rolnika, jednak jest to ubezpieczenie na wniosek, gdyż ilość ziemi nie odpowiada 1 ha przeliczeniowemu. Chcę...

Założenie uprawy owoców i pasieki a KRUS

Założenie uprawy owoców i pasieki a KRUS

Po dwudziestu latach za granicą wróciłem do Polski i jako właściciel ziemi rolnej, około 3 ha, gdzie rozpocząłem uprawę owoców i pasiekę,...

Emerytura rolnicza a posiadanie ziemi

Emerytura rolnicza a posiadanie ziemi

Jestem rolnikiem, mam 66 lat, wraz z żoną posiadam gospodarstwo rolne o pow. 9 ha. Niebawem, zgodnie z nowym planem zagospodarowania...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »