Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca zarobkowa w gospodarstwie a pobieranie renty strukturalnej

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-09-04

Co się dzieje, gdy ma miejsce wyjście na jaw okoliczności po śmierci danej osoby? Okazało się, że zmarła osoba brała rentę strukturalną i pracowała zarobkowo nadal w gospodarstwie. Czy krewni poniosą jakieś koszty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca zarobkowa w gospodarstwie a pobieranie renty strukturalnej

Zasady przyznawania renty strukturalnej w omawianym okresie ustalone zostały Rozporządzeniu ministra rolnictwa z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Zgodnie z § 4 omawianej regulacji:

„Rentę strukturalną przyznaje się producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanemu dalej"rolnikiem", jeżeli łącznie spełnia on następujące warunki:

1) ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;

2) prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w okresie ostatnich 10 lat podlegał przez okres co najmniej 5 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanemu dalej »ubezpieczeniem emerytalno-rentowym«;

3) w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:

a) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,

b) nie posiadał zaległości w opłacaniu należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;

4) został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5) przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 6 ha, a w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwie małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim – co najmniej 3 ha; w przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym jest położone gospodarstwo rolne, uznaje się to województwo, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa;

6) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, do otrzymania renty strukturalnej konieczne było nie tylko przekazanie gospodarstwa rolnego, lecz także zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. W teorii więc, gdyby wyszło na jaw, iż świadczenie nie powinno być przyznane i było pobierane nienależnie, część pobranych świadczeń, która nie uległa przedawnieniu, mogłaby wejść do długów spadkowych osoby zmarłej, w sytuacji, jeśli właściwy organ nakazałby zwrot tak nienależnie pobranych świadczeń. W tej sytuacji, do spłaty należności byliby zobowiązani spadkobiercy zmarłego. Tym niemniej, jak wspomniałem, właściwy organ (w tym przypadku kontrole prowadzi ARiMR) musiałby powziąć wiadomość, iż zmarły przez cały okres pobierania świadczenia prowadził działalność rolniczą, co jest zwykle mało prawdopodobne. Zazwyczaj, kiedy w czasie kontroli wyjdzie nawet na jaw, że prowadzona jest działalność rolnicza przez osobę pobierającą rentę strukturalną, organ cofa jedynie możliwość pobierania świadczenia na przyszłość.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »