Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział środków z dzierżawy

Autor: Tomasz Krupiński

Z byłym mężem jestem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego i innych nieruchomości. Gospodarstwo od kilku lat jest oddane w dzierżawę. Wcześniej ustaliliśmy, że 1/3 środków z dzierżawy jest dla mnie, 3/4 dla byłego męża (biznes rodzinny). Sytuacja się jednak zmieniła i chcę równego podziału środków z dzierżawy. Za kilka dni mamy podpisywać nowe umowy u notariusza, były mąż nie zgodzi się na zmianę płatności po równej części, a ja nie chcę utrudniać dzierżawcy, bo bardzo mu zależy na czasie, nie powinnam tego blokować. Chcę założyć sprawę o podział majątku bez podziału gospodarstwa. Jeśli za kilka dni podpisze umowę dzierżawy na warunkach płatności na moją niekorzyść, a za miesiąc wniosę sprawę o podział majątku, jak to się będzie miało do tej umowy? Jak mogę dochodzić swojej połowy czynszu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział środków z dzierżawy

Oddanie gospodarstwa w dzierżawa a rozwód

Podstawę prawną dla wskazanego stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

Zobacz również: Wypowiedzenie umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym

Podział majątku w które wchodzi gospodarstwo

Czynsz dzierżawny wchodzi w skład majątku wspólnego.Sąd z urzędu ustala skład i wartość majątku wspólnego podlegającego podziałowi (art. 684). W postępowaniu obowiązuje zasada, że podział obejmuje składniki wchodzące w skład majątku w chwili podziału. Zasadą wynikającą z art. 1038 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest, że sądowy podział majątku wspólnego powinien obejmować całość majątku, a jedynie z ważnych powodów może być ograniczony do części majątku. Natomiast umowny podział majątku wspólnego zgodnie z art. 1038 § 2 w zw. z art. 46 może objąć zarówno cały ten majątek, jak i może być ograniczony do jego części (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 1979 r., sygn. akt III CRN 137/79, OSNCP 1980, nr 2, poz. 33). Powyższe oznacza, że rozpoznając wniosek o podział majątku dorobkowego, sąd może oddalić żądanie tylko w przypadku ustalenia, że nie istnieje majątek dorobkowy, którego wniosek dotyczy, gdyż jego podział został już dokonany. Sąd z urzędu winien ustalić składniki majątku wspólnego oraz ich wartość z uwzględnieniem częściowego podziału, jeżeli takowy został dokonany. Istnieje obawa, że dokonany podział czynszu dzierżawnego zostanie zakwalifikowany jako podział częściowy majątku dorobkowego. Osobiście odradzam podpisywanie takiej umowy, gdyż skutki mogą być doniosłe w sferze Pani majątku. Bez podpisywania umowy jest Pani uprawniona do pobierania połowy czynszu dzierżawnego i może Pani dochodzić od męża zapłaty kwoty odpowiadającej Pani udziałowi w majątku wspólnym.

Zobacz również: Darowizna ziemi a dzierżawa

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl