Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-09-06 • Aktualizacja: 2022-08-08

Jestem zarejestrowana jako domownik w gospodarstwie moich rodziców i opłacam składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z tego tytułu w KRUS-ie. Mam doświadczenie jako nauczyciel języka angielskiego i od niedawna myślę o spróbowaniu nauczania on-line. Nie wiem, czy okaże się to czymś dla mnie, więc na początek chcę zacząć od pracy poprzez platformę zagranicznej agencji językowej. Miesięczne wypłaty w zależność od przeprowadzonej liczy godzin będę otrzymywać w dolarach na konto PayPal. Chcę traktować to jako pracę dodatkową i prawdopodobnie prowadzić nie więcej niż 10 lekcji on-line tygodniowo. Od strony formalnej będę podpisywać z agencją jedynie umowę o współpracę. Zupełnie nie wiem, jak powinny wyglądać formalności po mojej stronie, czy mogę pozostać płatnikiem składek w KRUS-ie, czy muszę rejestrować własną działalność i jak się z tych dochodów rozliczyć? Próbuję zorientować się w temacie, zanim podejmę współpracę, bo obawiam się, czy taka dodatkowa praca w niewielkim wymiarze godzin będzie opłacalna, biorąc pod uwagę konieczność wszelkich rozliczeń i opłat. Jestem zupełnie nowa w tym temacie i nie wiem kompletnie, jak ugryźć kwestię formalności.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS

Opłacanie składki w KRUS-ie i rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym rolników są regulowane przez ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz Ustawę z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. 

Należy pamiętać, że rolnicy podlegają odrębnemu ubezpieczeniu społecznemu, które obejmuje osoby posiadające gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub działy specjalne oraz domowników rolnika. 

Natomiast rolnik, który opłaca składki w KRUS-ie i dodatkowo prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, nie ma obowiązku rezygnowania z ubezpieczenia rolniczego w KRUS-ie i przechodzenia na ubezpieczenie ZUS-u.

Czy domownik rolnika rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS-ie?

Niemniej, aby zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS-ie, trzeba zachować pewne warunki określone w art. 5a ww. ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z tym przepisem „rolnik lub domownik,  który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna, podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«; w drodze obwieszczenia Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi”.

Zobacz również: Wyrejestrowanie z KRUS i podjęcie pracy

Przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej a kontynuowanie ubezpieczenia społecznego w KRUS

Szczególnie zwracam uwagę na warunek nieprzekroczenia kwoty granicznej określonej w pkt 5), ponieważ jej utrzymanie pozwala na pozostawanie przez rolnika w systemie ubezpieczeniowym KRSU-u. . Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. z 2012 poz. 274) roczna kwota graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2018 wynosiła 3376 zł.Oznacza to, że w 2019 roku podana kwota – 3376 zł – będzie podstawą weryfikacji dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez osoby prowadzące oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą.Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej za rok, którego kwota dotyczy, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, (jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone). Przekroczenie tej kwoty choćby o złotówką powoduje usunięcie Pani z ubezpieczenia w KRUS-ie.

Skoro Pani chce podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą, to należy pamiętać tez o tym, że jest Pani zobowiązana do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w jej podwójnym wymiarze. Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym zobowiązują rolników do samodzielnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rolnik jak i każda osoba w gospodarstwie rolnym powyżej 6 ha wzwyż będzie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 zł miesięcznie od każdego hektara raz na kwartał. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.

Podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej a utrata prawa do podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu

Z uwagi na to, że ubezpieczenie w KRUS ma charakter ubezpieczenia „dopełniającego”, tj. takiego, które skutkuje tylko wtedy, kiedy rolnik nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, to każdy rolnik, który decyduje się na jakąkolwiek inną działalność nierolniczą poza jego gospodarstwem musi liczyć się z tym, że jest to sytuacja, w której może on utracić prawo do podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli nie dotrzyma wyżej opisanych warunków. Stąd też każdy rodzaj podejmowanej działalności, winien być zgłoszony do właściwej dla danego rolnika/domownika jednostki terenowej KRUS.

Na podstawie dostarczonych dokumentów jednostka KRUS przeprowadzi postępowanie mające na celu wyjaśnienie, w jakich okresach osoba zainteresowana spełnia warunki do pozostawania w polskim ubezpieczeniu społecznym rolników i w ubezpieczeniu zdrowotnym.

Reasumując – z tytułu rozpoczęcia dodatkowej pozarolniczej działalności gospodarczej będzie Pani zobowiązana do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe składka opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą. Ubezpieczenie to pokrywa Pani wypadki przy pracy , choroby i inne zdarzenia podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników. Należy jednak pamiętać, aby do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. Jeśli kwota tego podatku przekroczy „roczną kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie w KRUS-ie ustanie z dniem, do Pani jako domownik zobowiązana była złożyć zaświadczenie (oświadczenie) w jednostce KRUS-u.

Zobacz również: Ubezpieczenie w KRUS a praca za granicą

Uzyskanie dochodów od zagranicznego pracodawcy

Co do kwestii uzyskiwania dochodów od zagranicznego pracodawcy. W tek kwestii zna­cze­nie ma­ją prze­pi­sy unij­ne oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jed­nym z ce­lów wspól­ne­go ryn­ku Unii Eu­ro­pej­skiej jest stwo­rze­nie moż­li­wo­ści swo­bod­ne­go prze­pły­wu osób, w tym rów­nież pra­cow­ni­ków. Trak­tat usta­na­wia­ją­cy wspól­no­tę eu­ro­pej­ską w ar­ty­ku­le 39 za­pew­nia swo­bo­dę prze­pły­wu pra­cow­ni­ków we­wnątrz wspól­no­ty.

Jeżeli zatem zostaje Pani zatrudniona np. przez pracodawcę ze Szwecji, to do Pani wynagrodzenia w zakresie podatku PIT stosuje się co do zasady tzw. zasadę zwolnienia z progresjąOznacza to procedurę rozliczenia zarobków w Polsce. Należy jednak ustalić, jakiego rodzaju przychody się uzyskuje, czy zarobki otrzymuje się od polskiego, czy zagranicznego pracodawcy czy nie dochodzi do szczególnych zasad rozliczeń oraz czy pracownikiem jest polski rezydent podatkowy. Z podanych informacji ( praca zdalna w Polsce) wynikałoby, iż należy przyjąć, że jest Pani polskim rezydentem, zatem zarobki należy rozliczyć w Polsce, zgodnie z polskimi zasadami prawa. Zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego polski rezydent podatkowy podlega opodatkowaniu w kraju swojej rezydencji (w Polsce) niezależnie od tego, czy zarobki uzyskuje w Polsce, czy też za granicą.

Polski rezydent podatkowy a uniknięcie podwójnego opodatkowania wynagrodzenia za pracę

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, co oznacza osobę, która:

  • posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Zgodnie natomiast z generalną zasadą zawartą w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osoba otrzymująca wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej w miejscu zamieszkania w jednym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu uzyskanych przychodów wyłącznie w tym państwie, z zastrzeżeniem że praca wykonywana jest zarówno w drugim państwie. W takiej sytuacji dochód może być opodatkowany w państwie, w którym wykonywano pracę oraz w państwie miejsca zamieszkania. Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jednak wyjątek. Osoba otrzymująca wynagrodzenie za pracę najemną w drugim państwie rozlicza swój podatek od przychodu jedynie w państwie zamieszkania pod warunkiem równoczesnego spełnienia trzech następujących przesłanek:

  1. odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym i
  2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, oraz
  3. wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

A zatem Pani miejsce zamieszkania i miejsce świadczenia pracy (w tym przypadku przeważająco Polska), decyduje o tym, że wynagrodzenie z tytułu tej pracy podlega opodatkowaniu w Polsce. I wynika to z brzmienia art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”. Podobne stanowisko zawiera w tej mierze orzecznictwo np. wyrok WSA w Warszawie z 6.6.2014 r., III SA/Wa 2970/13, w którym sąd stwierdził, iż: „ustawodawca w sposób specyficzny uregulował sposób obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy z zagranicy, nakładając obowiązki w tym zakresie na pracowników. Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w art. 3a”.

Oznacza to, że jest Pani sama odpowiedzialna za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 44 ust. 3a ustawy o PIT). Może oczywiście zdarzyć się, że tak Pani umówi się z pracodawcą, że to on będzie odprowadzał za Panią podatki, co niestety nie zwalnia Pani z odpowiedzialności za prawidłowe naliczenie i przekazanie odpowiedniej kwoty podatku do urzędu. Nie otrzyma Pani w takim przypadku PIT-11, sama natomiast musi wykazać otrzymane wynagrodzenie w rocznej deklaracji podatkowej w Polsce. tj PIT-36.

Na koniec nie musi Pani zakładać działalności gospodarczej. Może Pani udzielać lekcji na zasadzie umowy zlecenia. 

Zobacz również: Osoba ubezpieczona w KRUS a umowa zlecenie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »