Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobieranie emerytury amerykańskiej i rolniczej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-08

Jestem pełnomocnikiem kuzyna, który przebywa w USA i pobiera emeryturę w Stanach oraz od kilku miesięcy emeryturę z polskiego KRUS-u. KRUS dopatrzył się, że przebywa on na stałe w USA. W jaki sposób mogę pomóc kuzynowi, aby nie stracił emerytury w USA? On jest skłonny zrezygnować z pobierania emerytury w Polsce. Jakie kroki mogę podjąć w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pobieranie emerytury amerykańskiej i rolniczej

Zasadne jest kiedy uprawniony nabył prawo do świadczenia. Czy przed, czy po 1990 roku?

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin ustanowiła zasadę pobierania jednego świadczenia rolniczego (art. 35 ust. 1). Natomiast rolnik mógł łączyć pobieranie własnego świadczenia rolniczego z prawem do innego o charakterze rentowym (art. 35 ust. 2 pkt 1 w jego pierwotnym brzmieniu) w stosownym zbiegu, tj. świadczenie wybrane przez niego, powiększone o połowę drugiego. Zasady łączenia prawa do pobierania świadczenia rolniczego z prawem do renty inwalidzkiej wojennej (kombatanckiej), wypadkowej i rent zagranicznych regulowały odrębne przepisy (art. 35 ust. 3).

Od dnia 1 stycznia 1989 r., z mocy ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. dokonano nowelizacji art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. w ten sposób, że jako generalną zasadę wprowadzono pobieranie jednego świadczenia. Pozostawiono jedynie możliwość zbiegu świadczenia rolniczego z prawem do renty wojennej (kombatanckiej), wypadkowej i świadczenia zagranicznego. W ustawie z 1989 r. zagwarantowano jednak osobom mającym przed dniem 1 stycznia 1989 r. ustalone prawo do emerytury lub renty za przekazane gospodarstwo rolne oraz do innych świadczeń o charakterze rentowym lub emerytalnym, prawo do pobierania tych świadczeń na zasadach dotychczasowych (art. 4 ust. 1). W ustawie tej znalazł się jednak przepis stanowiący, że na zasadach dotychczasowych wypłaca się również emerytury lub renty osobom, o których mowa w art. 2 i 3, jeżeli przekażą gospodarstwo rolne do dnia 31 grudnia 1989 r. (art. 4 ust. 2). Przykładowo, dyspozycją art. 3 ust. 2 objęto osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy podlegały podwójnemu ubezpieczeniu. Kolejna nowelizacja powyższych przepisów, wprowadzona przez ustawę z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników i członków ich rodzin w 1990 r. (Dz. U. 1990 r. Nr 14 poz. 90) przedłużyła możliwość wypłaty świadczeń rolniczych w zbiegu, ale pod warunkiem że wniosek o świadczenie rolnicze został zgłoszony do 30 czerwca 1990 r., a gospodarstwo zostało przekazane do dnia 31 grudnia 1990 r. (art. 8 ust. 3).

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1991 r., utrzymano zasadę, iż w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty rolniczej z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia wypłaca się jedno wybrane świadczenie (art. 33 ust. 2). Wypłatę „zbiegowych świadczeń” utrzymano – najogólniej ujmując – w razie zbiegu świadczenia z rentą wypadkową, wojenną, w związku ze służbą wojskową, ze świadczeniami z instytucji zagranicznej – według zasad określonych w odrębnych przepisach. Jednakże w art. 107 tej ustawy prawodawca zagwarantował, że przy zbiegu prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin z prawem do renty z innego ubezpieczenia społecznego stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zagadnienie, czy rolnik, który przekazał gospodarstwo rolne w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r. może po tej dacie nabyć prawo do pobierania renty lub emerytury w zbiegu ze świadczeniem rolniczym z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w tym terminie, było już rozważane przez Sąd Najwyższy kilkakrotnie. I tak przykładowo: w wyroku z dnia 8 stycznia 1997 r. II UKN 18/96 (OSNAPiUS 1997/16 poz. 296) Sąd Najwyższy, po przytoczeniu obszernej argumentacji prawnej wyraził pogląd, że rolnicy wymienieni w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. (chodzi o brzmienie nadane ustawą z dnia 24 lutego 1990 r.), którzy przekazali gospodarstwo rolne do dnia 31 grudnia 1990 r., a następnie nabyli prawo do drugiego świadczenia (nie rolniczego), to – niezależnie od daty nabycia prawa do tego świadczenia – korzystają także z preferencji, z jakich korzystają ci świadczeniobiorcy, którzy mieli poprzednio, tj. przed wejściem w życie ustawy z 20 grudnia 1990 r. prawo do dwóch świadczeń i którzy nadal z mocy art. 107 tej ustawy to prawo zachowali. Wprawdzie w tamtej sprawie wnioskodawczyni przekazała gospodarstwo rolne w 1990 r. i otrzymała rentę inwalidzką rolniczą w 1990 r., podczas gdy wnioskodawczyni w rozpoznawanej sprawie przekazała gospodarstwo rolne w kwietniu 1989 r. i otrzymała rentę inwalidzką rolniczą w 1989 r., a więc jeszcze pod rządem art. 4 ust. 2 ustawy z 24 lutego 1989 r. w jego pierwotnym brzmieniu, który to przepis odnosił się tylko do osób wymienionych w art. 2 i 3 tejże ustawy, to jednak uprawniony jest wniosek, że w zakresie prawa do pobierania świadczenia rolniczego w zbiegu ze świadczeniem emerytalno-rentowym z innego ubezpieczenia społecznego należy stosować jednakowe zasady do wszystkich rolników, którzy przekazali gospodarstwo do końca 1990 r. Upoważnia do tego dokonana z mocy ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. (art. 8 ust. 3) zmiana art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r., wydłużająca terminy do złożenia wniosków o rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe i przekazania gospodarstwa oraz objęcie dyspozycją tego przepisu wszystkich rolników, o czym świadczy treść tego przepisu. Zmiana ta dowodzi, iż wolą ustawodawcy było jednakowe potraktowanie – gdy chodzi o prawo do pobierania przysługujących świadczeń w zbiegu według korzystniejszych dotychczasowych zasad – wszystkich rolników, którzy przekażą gospodarstwo do końca 1990 r., bądź przekazali je już wcześniej.

W przypadku wystąpienia zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury lub renty z prawem do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników uprawnionemu wypłaca się bowiem jedno, wybrane przez niego świadczenie (art. 33 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

„Art. 33. 1. W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie ustawy, uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 i 4.”

W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Przepisy ubezpieczeniowe w USA powodują zmniejszenie świadczenia w USA, ale tylko o kwotę uzyskanego świadczenia (w tym wypadku) w Polsce.

Przepisy w KRUS umożliwiają wybór świadczenia z USA. Obawiam się jednak, że KRUS może uznać świadczenia wypłacone wcześniej za nieprawnie pobrane i zażądać zwrotu.

Jeśli zaś chodzi o zawieszenie świadczenia w KRUS, wystarczy wniosek, w którym emeryt wybierze świadczenie z USA, wnioskując o zawieszenie świadczenia emerytalnego w KRUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »