Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobieranie emerytury amerykańskiej i rolniczej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-08

Jestem pełnomocnikiem kuzyna, który przebywa w USA i pobiera emeryturę w Stanach oraz od kilku miesięcy emeryturę z polskiego KRUS-u. KRUS dopatrzył się, że przebywa on na stałe w USA. W jaki sposób mogę pomóc kuzynowi, aby nie stracił emerytury w USA? On jest skłonny zrezygnować z pobierania emerytury w Polsce. Jakie kroki mogę podjąć w tej sprawie?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Zasadne jest kiedy uprawniony nabył prawo do świadczenia. Czy przed, czy po 1990 roku?

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin ustanowiła zasadę pobierania jednego świadczenia rolniczego (art. 35 ust. 1). Natomiast rolnik mógł łączyć pobieranie własnego świadczenia rolniczego z prawem do innego o charakterze rentowym (art. 35 ust. 2 pkt 1 w jego pierwotnym brzmieniu) w stosownym zbiegu, tj. świadczenie wybrane przez niego, powiększone o połowę drugiego. Zasady łączenia prawa do pobierania świadczenia rolniczego z prawem do renty inwalidzkiej wojennej (kombatanckiej), wypadkowej i rent zagranicznych regulowały odrębne przepisy (art. 35 ust. 3).

Od dnia 1 stycznia 1989 r., z mocy ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. dokonano nowelizacji art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. w ten sposób, że jako generalną zasadę wprowadzono pobieranie jednego świadczenia. Pozostawiono jedynie możliwość zbiegu świadczenia rolniczego z prawem do renty wojennej (kombatanckiej), wypadkowej i świadczenia zagranicznego. W ustawie z 1989 r. zagwarantowano jednak osobom mającym przed dniem 1 stycznia 1989 r. ustalone prawo do emerytury lub renty za przekazane gospodarstwo rolne oraz do innych świadczeń o charakterze rentowym lub emerytalnym, prawo do pobierania tych świadczeń na zasadach dotychczasowych (art. 4 ust. 1). W ustawie tej znalazł się jednak przepis stanowiący, że na zasadach dotychczasowych wypłaca się również emerytury lub renty osobom, o których mowa w art. 2 i 3, jeżeli przekażą gospodarstwo rolne do dnia 31 grudnia 1989 r. (art. 4 ust. 2). Przykładowo, dyspozycją art. 3 ust. 2 objęto osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy podlegały podwójnemu ubezpieczeniu. Kolejna nowelizacja powyższych przepisów, wprowadzona przez ustawę z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników i członków ich rodzin w 1990 r. (Dz. U. 1990 r. Nr 14 poz. 90) przedłużyła możliwość wypłaty świadczeń rolniczych w zbiegu, ale pod warunkiem że wniosek o świadczenie rolnicze został zgłoszony do 30 czerwca 1990 r., a gospodarstwo zostało przekazane do dnia 31 grudnia 1990 r. (art. 8 ust. 3).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1991 r., utrzymano zasadę, iż w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty rolniczej z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia wypłaca się jedno wybrane świadczenie (art. 33 ust. 2). Wypłatę „zbiegowych świadczeń” utrzymano – najogólniej ujmując – w razie zbiegu świadczenia z rentą wypadkową, wojenną, w związku ze służbą wojskową, ze świadczeniami z instytucji zagranicznej – według zasad określonych w odrębnych przepisach. Jednakże w art. 107 tej ustawy prawodawca zagwarantował, że przy zbiegu prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin z prawem do renty z innego ubezpieczenia społecznego stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zagadnienie, czy rolnik, który przekazał gospodarstwo rolne w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r. może po tej dacie nabyć prawo do pobierania renty lub emerytury w zbiegu ze świadczeniem rolniczym z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego w tym terminie, było już rozważane przez Sąd Najwyższy kilkakrotnie. I tak przykładowo: w wyroku z dnia 8 stycznia 1997 r. II UKN 18/96 (OSNAPiUS 1997/16 poz. 296) Sąd Najwyższy, po przytoczeniu obszernej argumentacji prawnej wyraził pogląd, że rolnicy wymienieni w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. (chodzi o brzmienie nadane ustawą z dnia 24 lutego 1990 r.), którzy przekazali gospodarstwo rolne do dnia 31 grudnia 1990 r., a następnie nabyli prawo do drugiego świadczenia (nie rolniczego), to – niezależnie od daty nabycia prawa do tego świadczenia – korzystają także z preferencji, z jakich korzystają ci świadczeniobiorcy, którzy mieli poprzednio, tj. przed wejściem w życie ustawy z 20 grudnia 1990 r. prawo do dwóch świadczeń i którzy nadal z mocy art. 107 tej ustawy to prawo zachowali. Wprawdzie w tamtej sprawie wnioskodawczyni przekazała gospodarstwo rolne w 1990 r. i otrzymała rentę inwalidzką rolniczą w 1990 r., podczas gdy wnioskodawczyni w rozpoznawanej sprawie przekazała gospodarstwo rolne w kwietniu 1989 r. i otrzymała rentę inwalidzką rolniczą w 1989 r., a więc jeszcze pod rządem art. 4 ust. 2 ustawy z 24 lutego 1989 r. w jego pierwotnym brzmieniu, który to przepis odnosił się tylko do osób wymienionych w art. 2 i 3 tejże ustawy, to jednak uprawniony jest wniosek, że w zakresie prawa do pobierania świadczenia rolniczego w zbiegu ze świadczeniem emerytalno-rentowym z innego ubezpieczenia społecznego należy stosować jednakowe zasady do wszystkich rolników, którzy przekazali gospodarstwo do końca 1990 r. Upoważnia do tego dokonana z mocy ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. (art. 8 ust. 3) zmiana art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r., wydłużająca terminy do złożenia wniosków o rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe i przekazania gospodarstwa oraz objęcie dyspozycją tego przepisu wszystkich rolników, o czym świadczy treść tego przepisu. Zmiana ta dowodzi, iż wolą ustawodawcy było jednakowe potraktowanie – gdy chodzi o prawo do pobierania przysługujących świadczeń w zbiegu według korzystniejszych dotychczasowych zasad – wszystkich rolników, którzy przekażą gospodarstwo do końca 1990 r., bądź przekazali je już wcześniej.

W przypadku wystąpienia zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury lub renty z prawem do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników uprawnionemu wypłaca się bowiem jedno, wybrane przez niego świadczenie (art. 33 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

„Art. 33. 1. W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie ustawy, uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 i 4.”

W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Przepisy ubezpieczeniowe w USA powodują zmniejszenie świadczenia w USA, ale tylko o kwotę uzyskanego świadczenia (w tym wypadku) w Polsce.

Przepisy w KRUS umożliwiają wybór świadczenia z USA. Obawiam się jednak, że KRUS może uznać świadczenia wypłacone wcześniej za nieprawnie pobrane i zażądać zwrotu.

Jeśli zaś chodzi o zawieszenie świadczenia w KRUS, wystarczy wniosek, w którym emeryt wybierze świadczenie z USA, wnioskując o zawieszenie świadczenia emerytalnego w KRUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »