Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Otworzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolnika

• Autor: Wioletta Dyl

Przez dwadzieścia lat jestem rolnikiem, prowadzę gospodarstwo rolne i opłacałem KRUS, od dwóch miesięcy jestem zatrudniony na umowę o pracę. Zamierzam otworzyć pozarolniczą działalność gospodarczą. Czy dalej, posiadając gospodarstwo rolne, mogę opłacać KRUS i prowadzić działalność gospodarczą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otworzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolnika

Ubezpieczenie rolników

Jak rozumiem z Pana informacji, oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego pragnie Pan podjąć dodatkową działalność gospodarczą, jednocześnie pozostając ubezpieczonym w KRUS-ie.

Kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym rolników są regulowane przez ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawę z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. 

Należy pamiętać, że rolnicy podlegają odrębnemu ubezpieczeniu społecznemu, które obejmuje osoby posiadające gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub działy specjalne oraz domowników rolnika. 

Otwarcie działalności gospodarczej mimo ubezpieczenia w KRUS-ie

Natomiast rolnik, który opłaca składki w KRUS i dodatkowo prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, nie ma obowiązku rezygnowania z ubezpieczenia rolniczego w KRUS-ie i przechodzenia na ubezpieczenie ZUS. Niemniej aby zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS-ie, trzeba zachować pewne warunki określone w art. 5a ww. ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z tym przepisem „rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

  1. podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
  2. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności
  3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
  4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
  5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna, podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«; w drodze obwieszczenia Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi”.

Kwota podatku dochodowego rolnika

Szczególnie zwracam uwagę na warunek nie przekroczenia kwoty granicznej określonej w pkt 5, ponieważ jej utrzymanie pozwala na pozostawanie przez rolnika w systemie ubezpieczeniowym KRUS-u. Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. z 2012, poz. 274) roczna kwota graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2022 wynosi 3723 zł. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej za rok, którego kwota dotyczy, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach (jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone). Przekroczenie tej kwoty choćby o złotówką powoduje usunięcie Pana z ubezpieczenia w KRUS-ie.

Podwójna składka

Należy pamiętać też o tym, że byłby Pan zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w jej podwójnym wymiarze. Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym zobowiązują rolników do samodzielnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Z uwagi na to, że ubezpieczenie w KRUS-ie ma charakter ubezpieczenia „dopełniającego”, tj. takiego, które skutkuje tylko wtedy, kiedy rolnik nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, to każdy rolnik, który decyduje się na jakąkolwiek inną działalność nierolniczą poza jego gospodarstwem, musi liczyć się z tym, że jest to sytuacja, w której może on utracić prawo do podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli nie dotrzyma wyżej opisanych warunków. Stąd też każdy rodzaj podejmowanej działalności, również tej za granicą, winien być zgłoszony do właściwej dla danego rolnika jednostki terenowej KRUS-u.

Podjęcie pracy i podleganie pod ZUS

Niestety w przypadku podjęcia się pracy najemnej, czyli zatrudnienia rolnika, traci on tytuł do rolniczego ubezpieczenia społecznego. Dzieje się tak, ponieważ z tytułu pracy najemnej rolnik ten podlega ubezpieczeniu w kraju, w którym tę prace najemna wykonuje.

W przypadku zatem, gdy dochodzi do zatrudnienia na umowę o pracę każdy pracownik od razu zaczyna podlegać pod ZUS, bez względu na to, czy jest on rolnikiem, czy np. domownikiem rolnika. Zatrudnienie na podstawie umowę o pracę powoduje bezwzględną konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS. A zatem Pan jako pracownik podlegać będzie składkom na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz emerytalno-rentowe w ZUS-ie i utraci prawo do ubezpieczenia w KRUS-ie. Jedynym możliwym przypadkiem, który nie spowoduje utraty uprawnień dla osoby ubezpieczonej w KRUS-ie, jest zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenie, gdy wysokość przychodu zleceniobiorcy nie przekroczy kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczenie społeczne rolników ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. Z kolei art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3 stanowi, że ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy może podlegać tylko taki rolnik lub domownik rolnika, który nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu. „Inne ubezpieczenie społeczne” oznacza zaś obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie emerytalne określone w odrębnych przepisach. Art. 5 ust. 1 wskazuje, że ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, regulują odrębne przepisy. A zatem zarówno z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jak i z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że podleganie ubezpieczeniom społecznym w ZUS-ie wyklucza możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl