Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymywanie dotacji po zmarłym rolniku

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-07-26

Mój tata – rolnik zmarł. Był płatnikiem składek na KRUS, miał gospodarstwo 7 ha. Dostawał dotacje unijne do upraw. Mama nie jest rolnikiem, płaci ZUS. Po otrzymaniu spadku chciałaby nadal dostawać dofinansowanie. Czy to możliwe? Mama może przepisać ziemię na mnie (nie płacę żadnych składek, nie pracuję w Polsce) lub wydzierżawić je jakiemuś rolnikowi.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Witam serdecznie, jestem bardzo wdzięczna za państwa porady. Już po pierwszej informacji od was jak powinnam postępować z kontrahentem udało mi się wyegzekwować naprawę u nabywcy w ramach rękojmi. Serdecznie pozdrawiam.
Violetta, 52 lata
To nie pierwszy raz korzystam z państwa pomocy. Poprzednio byłam zadowolona - teraz też. Rzeczowo i konkretnie a także szybko.
Jolanta
Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja

Zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy w postępowaniach w sprawach indywidualnych dotyczących płatności bezpośrednich, rozstrzyganych w drodze decyzji, organ administracji publicznej udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania. Organ udziela informacji, tylko jeśli wystąpi o to strona.

Mama jako spadkobierca rolnika, jeżeli chce otrzymać płatność bezpośrednią na takich samych warunkach co zmarły rolnik, musi spełnić określone w ustawie przesłanki. Grunty, w związku z którymi otrzymana zostanie płatność, muszą być w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy do 31 maja roku, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności (w przypadku zwierząt ustawa określa szczegółowa jaki okres ich posiadania jest wystarczający). Spadkobierca musi też co oczywiste spełniać pozostałe warunku przyznania płatności (te same, co spadkodawca–rolnik).

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności, do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania:

  • jednolitej płatności obszarowej,
  • płatności dodatkowej,
  • płatności związanych do powierzchni upraw
  • płatności te przysługują spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu, jeżeli:
    • grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek,
    • zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności,
    • spełnia on warunki do przyznania danej płatności.

Spadkobierca wstępuje na miejsce spadkodawcy/zapisodawcy windykacyjnego do toczącego się postępowania w sprawach o przyznanie tych płatności na wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika (W-3/01) złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika). Termin ten nie podlega przywróceniu. Spadkobierca składa wniosek W-3/01 do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek przez spadkodawcę/zapisodawcę windykacyjnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Musicie dysponować jednak poświadczeniem dziedziczenia od notariusza .

Do wniosku o przyznanie płatności (W-3/01) spadkobierca dołączyć powinien: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, oświadczenie Pana jako współspadkobiercy o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich/ płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-17) – jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca, kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli spadkobierca nie ma nadanego takiego numeru, prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym lub gruntami rolnymi, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności złożonym przez zapisodawcę lub prawem majątkowym, z którym łączy się posiadanie tego gospodarstwa lub tych gruntów.

Matka jako spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce spadkodawcy na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

We wniosku o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika, spadkobierca podaje numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. Do wniosku spadkobierca zobowiązany jest dołączyć prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, wówczas spadkobierca zobowiązany jest dostarczyć: zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo  kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, rolnik, do którego została skierowana decyzja, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.

W przypadku niezłożenia wniosku o wypłatę albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności decyzja w sprawie przyznania płatności doręczona rolnikowi, który zmarł, wygasa z mocy prawa.

W przypadku płatności rolnośrodowiskowej należy złożyć wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej/kolejnej płatności rolnośrodowiskowej (formularz wniosku (W-2/110) plus załączniki jak wyżej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zalesienie gruntów i przejście na emeryturę

Mamy zalesienia z lat 2003, 2006, 2007, 2008, 2011 na podstawie wniosków złożonych rok wcześniej. Niedługo obydwoje z mężem uzyskamy prawa do...

Ekwiwalent za las

Jestem posiadaczem lasu, który został zalesiony na podstawie ustawy z 2001 roku, do roku 2016 ekwiwalent był wypłacany wraz z waloryzacją....

Dopłaty dla rolników - jaka kara grozi za nieuprawianie ziemi?

Przez wiele lat byliśmy rolnikami, obecnie otrzymujemy renty rolnicze, a ziemię rolną wydzierżawiliśmy na 10 lat. Niepokoi nas, że dzierżawca tylko...

Podział środków z dzierżawy

Z byłym mężem jestem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego i innych nieruchomości. Gospodarstwo od kilku lat jest oddane w dzierżawę....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »