Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie w sprawie zaliczenia lat pracy w gospodarstwie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-27

Moja mama pracowała w gospodarstwie u swoich rodziców od 16. roku życia, tj. od 1975 r. do 1988 r., ale w 1980 r. podjęła pracę na pół etatu i była ubezpieczona w ZUS-ie, dodatkowo po pracy również pracowała w gospodarstwie u rodziców oraz zajmowała się niepełnosprawną mamą, która jeździła na wózku. Pracowała do 1989 r., później była na wychowawczym do 1995 r. oraz pół roku na kuroniówce do 1996 r. Później znowu opłacała składki w KRUS-ie aż do śmierci taty w 2014 r. Od 2014 r. przyznano jej rentę rodzinną po tacie i pani w KRUS-ie powiedziała, że ma już wymagane lata opłacania składek. Teraz w czerwcu kończy 60 lat i będzie starała się o emeryturę z KRUS-u i ZUS-u, a okazuje się, że KRUS nie chce zaliczyć tych 3 lat od 1980 r. do 1983 r. Czy można odwołać się do KRUS-u w sprawie zaliczenia lat pracy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Zgodnie z art. 19 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 277 z późniejszymi zmianami) „emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

 • osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;
 • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

 

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 1 ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku „emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

 • osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20.

Stosownie do art. 20 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy „do okresów ubezpieczenia, wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, zalicza się okresy:

 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 roku;
 • od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 i art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin „ubezpieczenie rolników i domowników, pracującym w gospodarstwie rolnym, jest obowiązkowe”. Za art. 2 pkt pkt 1 i 2 cytowanej ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku „przez użyte w ustawie określenie:

 

1. rolnik – rozumie się osobę:

a) prowadzącą gospodarstwo rolne lub dział specjalny samodzielnie albo w charakterze współwłaściciela (współposiadacza) na gruntach stanowiących jej własność lub będących w jej posiadaniu;

b) małżonka rolnika;

2. domownicy – rozumie się członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowi ich główne źródło utrzymania;

3. ubezpieczony – rozumie się rolnika oraz domowników”.

 

Natomiast w myśl art. 3 ust. 2 cytowanej ustawy „ubezpieczeń społecznym rolników indywidualnych nie podlegają osoby:

 

 • będące pracownikami zatrudnionymi w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa wymiaru obowiązującego w danym zawodzie albo objęte innymi przepisami o ubezpieczeniu społecznym lub o zaopatrzeniu emerytalnym;
 • mające ustalone prawo do emerytury lub renty;
 • użytkujące wyłącznie grunty stanowiące własność związków wyznaniowych”.

 

W okresie od 1977 do 1989 r. istniał obowiązek podwójnego ubezpieczenia dla osób, które prowadzenie gospodarstwa rolnego łączyły z zatrudnieniem poza rolnictwem. Dopiero ustawa z 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 10, poz. 53) zniosła wymóg podwójnego ubezpieczenia. 

 

Do 31 grudnia 1990 r. przez domownika rozumiało się członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, przy czym praca w gospodarstwie rolnym stanowiła główne źródło utrzymania (art. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, tekst jedn.: Dz.U. z 1989 r. nr 24, poz. 133, ze zm).

 

Jeśli mama podlegała pod ubezpieczenie ZUS, to nie była domownikiem i okres ten nie zaliczy się jej do emerytury.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »