Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego - czy trzeba zgłosić do KRUS?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2021-06-28

Jestem rolnikiem indywidualnym. W 2016 roku dostałem rentę strukturalną z KRUS-u. W 2016 też roku dokonałem darowizny nieruchomości rolnej – gospodarstwa rolnego na rzecz córki. W 2020 roku otrzymałem emeryturę rolniczą z KRUS-u. W 2021 roku w związku z rażącą niewdzięcznością córki odwołałem darowiznę na rzecz córki i otrzymałem nieruchomość rolną z powrotem. Czy teraz ten fakt muszę zgłosić do KRUS-u, w jakim terminie i jakie będą ewentualne konsekwencje niezgłoszenia tego faktu? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego - czy trzeba zgłosić do KRUS?

Emerytura rolnicza a prowadzenie gospodarstwa

Zgodnie z art. 19 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat”.

Wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ustawie, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą. Tu jednak ustawodawca wprowadza złagodzenie warunków, jeśli prowadzenie działalności rolniczej jest niejako niezależne od rolnika. Uznaje się, że „emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

2) gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych;

3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia;

4) własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka”.

Zgłoszenie zwrotu darowanego gospodarstwa

Artykuł 28 ust. 9 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że „w przypadku podjęcia działalności rolniczej na gruntach:

1) nabytych w drodze dziedziczenia lub

2) uprzednio wydzierżawionych co najmniej na 10 lat, jeżeli dzierżawa ustała wcześniej z przyczyn niezależnych od wydzierżawiającego, lub

3) odzyskanych w wyniku rozwiązania – z przyczyn niezależnych od uprawnionego – umowy, na podstawie której uprzednio zbył on te grunty, albo w wyniku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

– wypłata nie ulega zawieszeniu przez okres jednego roku”.

Sytuacja, w której odwołał Pan darowiznę na skutek zawinionego działania córki, mieści się właśnie w dyspozycji tego przepisu. Zgodnie z art. 37 ustawy „rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności”. Także inne organy, w tym starosta na podstawie ewidencji gruntów, zobowiązane są do informowania KRUS-u o zmianach. Świadczenie, które będzie pobrane lub pobrane w innej niż należna wysokości, zawsze jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »