Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa przeprowadzenia klasyfikacji gleby przez starostę

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-04-16

Złożyłem wniosek do starosty o przeprowadzenie klasyfikacji gleby. Starosta odmówił, stwierdzając, iż w roku 1976 klasyfikacja została już przeprowadzona, w wyniku czego podniesiono klasę gleby z IV do III w związku z dokonaną melioracją. Zgodnie z klasyfikacją z roku 1967 gleba miała klasę IV. Stan faktyczny natomiast jest taki, że wspomniana wyżej melioracja nie obejmowała mojej działki i nastąpił błąd przy podniesieniu klasy gleby w roku 1967. Czy starosta ma prawo odmówić klasyfikacji na wniosek właściciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa przeprowadzenia klasyfikacji gleby przez starostę

Nie znam szczegółów sprawy, ale w mojej ocenie starosta nie może jednak odmówić zmiany klasyfikacji bez wnikliwej analizy sprawy w szczególności operatu dotyczącego jakości gleby.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) ewidencja gruntów i budynków obejmuje w odniesieniu do gruntów informacje dotyczące ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty.

Z kolei art. 22 ust. 1 cyt. wyżej ustawy stanowi, że ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb. Przepis art. 20 ust. 3 tej ustawy stanowi, że grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów.

Organy administracji publicznej mają obowiązek podejmować działania z należytą starannością i wnikliwością. Temu ma służyć zarówno obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (art. 7 i art. 77 Kodeksu postępowania administracyjnego), obowiązek sporządzenia adekwatnego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji (art. 107 § 3), jak i wyjaśnienie stronom zasadności przesłanek, którymi organ kierował się przy załatwianiu sprawy (art. 11). Sugerowałbym jednak przeprowadzenie prywatnej analizy operatu dotyczącego gleby, który może stanowić ewentualną podstawę do zmiany decyzji starosty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Cztery lata temu wraz z żoną okazyjnie kupiliśmy 3 ha ziemi ornej. Nie uprawiamy jej jednak, nie jesteśmy czynnymi rolnikami. Obecnie trafił się kupiec...

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Otrzymałem w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) oraz ciągnik. Jestem rolnikiem...

Przekształcenie lasu na grunty orne

Przekształcenie lasu na grunty orne

Posiadam las na obszarze 4,5 ha, w wieku 60, 40 i 5 lat. Mam trudności ze sprzedażą, a grunty orne mogłabym sprzedać od ręki. Czy mogę...

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Ponad 40 lat temu moja mama kupiła ziemię rolną i spisała ze sprzedającym umowę bez udziału notariusza. Od tego momentu opłacała podatki za ziemię...

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Czy jako właściciel gruntów rolnych, który wydzierżawił je na cele rolnicze, jestem zobowiązany wykazywać dochód z dzierżawy w zeznaniu PIT? Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »