Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obrót ziemią zakupioną od KOWR-u

Wiem, że zakupioną ziemią od KOWR-u nie mogę obracać przez minimum 5 lat. A co jeśli ziemię oddałbym bratu? Czy brat mógłby dowolnie władać ziemią, czy również obowiązywałoby go okres 5 lat niezbywania nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obrót ziemią zakupioną od KOWR-u

Nabywca nieruchomości rolnej

Zgodnie z art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.

Natomiast ww. ograniczenia nie dotyczą między innymi nabycia nieruchomości rolnej przez: osobę bliską zbywcy. Osobą bliską jest bez wątpienia rodzeństwo.

Obowiązek prowadzenia gospodarstwa na ziemi zakupionej od KOWR-u

Zgodnie jednak z art. 2b ust. 1-3 nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa wyżej, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Jedynie Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, może wyrazić zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności zbycia/ oddania w posiadanie przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym. Ale tu znów mamy w art. 2b ust. 4, który to wskazuje, że przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości rolnej zbywanej lub oddawanej w posiadanie osobie bliskiej, którą bez wątpienia jest brat.

Zobacz również: Po jakim czasie można sprzedać ziemię?

Dalszy obrót ziemią rolną

A zatem Pan może przed upływem 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej sprzedać lub darować ją bratu, bez ubiegania się o zgodę KOWR-u. Wówczas to nabywcą stanie się brat. I to brata będzie obowiązywał okres 5 lat konieczności prowadzenia gospodarstwa osobiście. Będzie on mógł ją zbyć za zgodą KOWR-u albo ewentualnie osobie bliskiej. Brat bowiem jako obdarowany czy jako kupujący gospodarstwo rolne będzie nabywcą nieruchomości rolnej i zastosowanie znajdą wobec niego te same ograniczenia co do każdego nabywcy ziemi rolnych. Wskazuje także na to sam KOWR na swojej stronie, wyjaśniając, jak liczyć terminy przy darowiznach sprzed nowelizacji ustawy: https://mir.krakow.pl/artykuly/Kto-i-kiedy-mo%C5%BCe-sprzeda%C4%87-grunty-otrzymane-w-darowi%C5%BAnie,12873.html

Oczywiście wszystko pod warunkiem, że działka przekracza 0,3 ha, ewentualnie jest położona w granicach miasta i przekracza 1 ha.

Podsumowując, zbycie może nastąpić przed upływem 5 lat albo za zgodą KOWR-u, albo na rzecz osoby bliskiej. Dotyczy to każdego nabywcy nieruchomości rolnej.

Jeśli zaś Pan jest w posiadaniu ziemi rolnej na skutek jej odziedziczenia, to może Pan sprzedać nieruchomość rolną dowolnej osobie przed upływem 5 lat bez uzyskiwania zgody KOWR-u, co wynika z art. 2b ust. 4 pkt 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zobacz również: Wniosek o zniesienie współwłasności

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl