Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek podatkowy nabywców gospodarstwa rolnego w drodze zasiedzenia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-05-26

W styczniu 2016 sąd rejonowy stwierdził zasiedzenie gospodarstwa rolnego z dniem 30 października 2011 na rzecz mojego męża i mnie. Poprzednim właścicielem był mój brat. Kurator uczestnika złożył apelację, która została w październiku 2016 r. oddalona. Pytania: Kiedy postanowienie sądu staje się prawomocne? Dlaczego i kogo obowiązuje termin 6 miesięcy na zgłoszenie do urzędu skarbowego? Chciałabym skorzystać ze zwolnienia 7% podatku. Czytałam, że jako siostra należę do zerowej grupy podatkowej. Jak wobec tego wyglądałby obowiązek podatkowy mojego męża (szwagra mojego brata)? Kiedy mogłabym ewentualnie przekazać coś dzieciom, żeby nie płacić podatku? Znalazłam w internecie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 883/12. Czy dotyczy on tylko tej konkretnie sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek podatkowy nabywców gospodarstwa rolnego w drodze zasiedzenia

Ad 1. Kiedy postanowienie sądu staje się prawomocne?

Na to pytanie odpowiedź wynika z treści art. 363 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który to przepis mówi, że orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.

W Pani przypadku postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia uprawomocniło się w październiku 2016 r.

Ad. 2. Dlaczego i kogo obowiązuje termin 6 miesięcy na zgłoszenie do urzędu skarbowego?

Termin ten obowiązuje dlatego, że ustawodawca tak postanowił, wprowadzając do ustawy o podatku od spadków i darowizn przepis art. 4a. Przepis ten mówi jednocześnie, do kogo się go stosuje, dlatego zacytuję go poniżej:

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

Jednak organy podatkowe interpretują to tak, że przepis ten nie ma zastosowania do zasiedzenia nieruchomości, bo nabycie przez zasiedzenie jest nabyciem pierwotnym, a przepis ma zastosowanie tylko do nabycia nieruchomości w sposób pochodny. I tu przejdę do wyroku, wydanego w sprawie II FSK 883/12 – on co prawda dotyczy konkretnej sprawy, ale takich wyroków jest więcej. Podobny cytuję niżej:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2013 r., I SA/Bd 742/13:

„Ustawodawca objął każdy przypadek nabycia własności rzeczy lub prawa majątkowego określony w art. 1 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 u.p.s.d. zwolnieniem, o którym mowa w art. 4a ustawy, w tym także w drodze zasiedzenia.”

Dlatego też można przyjąć, że w tym kierunku – inaczej niż ma to miejsce w przypadku organów skarbowych – zmierza orzecznictwo sądowe i tym samym, gdyby wymierzono Pani podatek, mogłaby Pani skutecznie odwołać się do sądu od decyzji – sądzę jednak, że nie będzie takiej konieczności z uwagi na przysługujące zwolnienie także z innego punktu ustawy (co jednak nie dotyczy ewentualnych budynków).

Ad. 3 Jak wobec tego wyglądałby obowiązek podatkowy mojego męża (szwagra mojego brata)?

Otóż, w myśl art. 4.1 ustawy zwalnia się od podatku:

1) nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

a) budynków mieszkalnych,

b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,

c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

– pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia”.

Państwo oboje, w tym także mąż, nabyliście gospodarstwo w października 2011 roku, a więc należy uznać, że z dniem 30 października 2015 upłynął 5-letni termin uprawniający do powyższego zwolnienia.

Pani mąż jest generalnie w drugiej grupie podatkowej jako małżonek rodzeństwa (art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy).

Ad. 4. Kiedy mogłabym ewentualnie przekazać coś dzieciom, żeby nie płacić podatku?

Uważam, że może to Pani zrobić obecnie, bo upłynęło już 5 lat od nabycia gospodarstwa rolnego.

Opis sprawy z listopada 2016 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zatrudnienie pracownika przez rolnika

Zatrudnienie pracownika przez rolnika

Jestem pszczelarzem, rolnikiem ryczałtowym, nie prowadzę firmy. Sprzedaję miód na pobliskim targowisku, chciałbym zatrudnić osobę do sprzedaży produktów...

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane

Otrzymałam warunki zabudowy zagrodowej na gruncie rolnym 2,5 ha. Chcę kupić ten grunt, ale muszę otrzymać zgodę prezesa ANR na zakup tej działki....

Czy mogę otrzymywać środki pieniężne jako domownik w gospodarstwie rolnym?

Czy mogę otrzymywać środki pieniężne jako domownik w gospodarstwie rolnym?

Od kilku lat współprowadzę z rodzicami gospodarstwo rolne. Mam status domownika. Przez cały ten okres aż do teraz otrzymywałem od rodziców środki...

Domniemane prowadzenie gospodarstwa

Domniemane prowadzenie gospodarstwa

Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,9 ha przeliczeniowych. Biorę dopłaty unijne – koszę jedynie trawę, jednak faktycznie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »