Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwości zakupu działki rolnej

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-03-06

Chciałbym zapytać o możliwości zakupu działki rolnej o powierzchni 0,5 ha. Obecny właściciel chce ją sprzedać, a ja chciałbym ją kupić. Nie jestem rolnikiem. Co musiałbym zrobić, aby kupić tę działkę? Czy może ją kupić np. mój ojciec lub brat, którzy są rolnikami i następnie przekazać mi w formie darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwości zakupu działki rolnej

Odpowiedzi na przedstawione przez Pana pytania należy szukać w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Regulacja ta doczekała się dużej nowelizacji w 2016 r. Analiza treści powyższej ustawy wskazuje, że nabycia nieruchomości rolnych (czyli takich, których powierzchnia przekracza 0,3 ha) może, co do zasady dokonać rolnik. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Ustawa dopuszcza również możliwość nabycia nieruchomości rolnej przez osobę niebędącą rolnikiem. Jak bowiem stanowi art. 2a ust. 4 ustawy nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:

1) zbywcy, jeżeli:

a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolników,

b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;

2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1387 i 1579) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r., poz. 337 i 1579), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,

b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

W Pana przypadku przepis ten niestety niewiele nam pomaga, ponieważ jak zakładam nie zamierza Pan prowadzić działalności rolniczej.

Co do możliwości nabycia działki rolnej przez Pana brata lub ojca (będących rolnikami), należy wskazać na treść art. 2b ustawy. Przepis ten wskazuje, że nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie powyższych czynności, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

Jak zatem widać z powyższego przepisu rolnik, który nabył nieruchomość rolną, musi ją posiadać i uprawiać przez okres 10 lat, a jej zbycie jest możliwe wyłącznie za zgodą sądu w wyjątkowych okolicznościach.

Jednakże rolnik może starać się o zmianę przeznaczenia gruntu, czyli tzw. „odrolnienie”. Jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Jak wynika z powyższego konieczna będzie zmiana przeznaczenia nieruchomości rolnej na cele nierolnicze. Uzyskanie zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej, na przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze dotyczy gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III (art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Uzyskania zgody nie wymagają zatem grunty o klasach: IV, IVa, IVb, V i VI.

W rezultacie możliwa do wykonania jest operacja, w której brat lub ojciec, będący rolnikiem, dokona zakupu gruntu rolnego, następnie wystąpi o przekształcenie gruntu rolnego w budowlany i taki grunt przekaże Panu w darowiźnie. Okres 10 lat, o którym wspomniałem wcześniej dotyczy bowiem gruntów rolnych, a nie budowlanych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Czy można przedłużyć dzierżawę tylko na 2 lata?

Czy można przedłużyć dzierżawę tylko na 2 lata?

Posiadam niewielki kawałek ziemi i dzierżawię drugi, co daje mi razem powierzchnię ponad hektara przeliczeniowego, wobec czego podlegam ubezpieczeniu KRUS....

Dzierżawa otrzymanych w darowiźnie gruntów a podatek

Dzierżawa otrzymanych w darowiźnie gruntów a podatek

Żona dostała w darowiźnie od rodziców ok. 4 ha gruntów rolnych (są uprawiane na nich owoce) w 2015 r. Chciałaby wydzierżawić te grunty bratu. Czy...

Czy brat może przekazać siostrom ziemię?

Czy brat może przekazać siostrom ziemię?

Proszę o informację, czy brat może przekazać siostrom ziemię? Sytuacja wygląda w ten sposób, że brat jest rolnikiem i otrzymał ziemię od...

Jak dokupić ziemię rolną, nie będąc rolnikiem?

Jak dokupić ziemię rolną, nie będąc rolnikiem?

Chciałabym dokupić od dalekiej rodziny męża 1 ha ziemi rolnej, na której znajdują się stare budynki siedliska, i wybudować tam dom oraz...

Zakup działki rolnej zabudowanej nie będąc rolnikiem

Zakup działki rolnej zabudowanej nie będąc rolnikiem

Chciałbym kupić działkę rolną, siedliskową, budowlaną czy innego rodzaju zabudowaną starym domem lub też domem z zabudowaniami gospodarczymi nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »