Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

KRUS żąda składek za domownika rolnika, co robić?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-11-09 • Aktualizacja: 2022-08-01

Mam problem z KRUS-em. Kiedy byłem już żonaty, w 2011 r. teściowa przepisała ziemię rolną mojej żonie – 1,5 ha przeliczeniowego (łąki i posesja), ja nigdy nie byłem rolnikiem, wtedy miałem swoją firmę – pracowałem jako kierowca do 15 maja 2016 r. Po zamknięciu działalności gospodarczej zarejestrowałem się jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. W lutym 2018 r. podjąłem pracę i pracuję nadal. KRUS odmówił żonie wydania zaświadczenia do czasu, aż ja zapłacę im składki za okres od maja 2016 r. do lutego 2018 r. Urzędniczka zobaczyła, że byłem zarejestrowany w urzędzie pracy bez prawa pobierania zasiłku. Co mam zrobić, aby nie płacić KRUS-owi tych składek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

KRUS żąda składek za domownika rolnika, co robić?

Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny (a także domownik tego rolnika) – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (art. 7 ust. 1 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników).

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie należy podważyć to, że posiadał Pan status domownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r., poz. 704).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 cyt. ustawy – za domownika uważa się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie gospodarstwa rolnego bądź stale pracuje w tym gospodarstwie. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 stycznia 2015 r. wskazał, że dla ustalenia pojęcia domownika, istotne są okoliczności wyczerpujące przesłanki określone w art. 2 pkt 2 ustawy z 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz w art. 6 pkt 2 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Należy ustalić indywidualnie w każdej sprawie okoliczności związane z rodzajem działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie, zakresem prac wykonywanych przez rolnika i jego rodzinę, a także prac wykonywanych przez osobę zainteresowaną, częstotliwość wykonywania tych prac. Konieczne jest również ustalenie innej aktywności zainteresowanego w tym okresie i wpływem tej aktywności na możliwość świadczenia stałej pracy w gospodarstwie rolnym (sygn. akt I OSK 1434/13, opubl. LEX nr 1769190).

W myśl art. 5 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jej przepisy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym. Ustawodawca odróżnia zatem wyraźnie pracę w gospodarstwie rolnym i pracę w gospodarstwie domowym. Podleganie ubezpieczeniu społecznemu może mieć zatem swoje źródło w wykonywaniu pracy w każdym z tych gospodarstw, lecz tylko praca w gospodarstwie rolnym może prowadzić do nabycia statusu rolnika, wyłączając tym samym możliwość uzyskania zasiłku chorobowego. Niewątpliwie nie jest bowiem wystarczające samo posiadanie gospodarstwa rolnego, choćby nawet powyżej 1 ha przeliczeniowego, bądź zamieszkiwanie z osobą, która takie gospodarstwo nabyła, czy też bycie jej małżonkiem (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001 r., sygn. akt III AUa 91/2001, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2001 r., sygn. akt III ZP 11/2001, wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 maja 1994 r., sygn. akt III AUr 162/1994 OSA 1994/7 poz. 60).

Należy oświadczyć i wykazać, że nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego i nie pracuje Pan stale w gospodarstwie żony.

Powyższe stanowisko, potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 maja 1995 r. III AUr 126/95 (sygn. akt OSA 1995/6 poz. 52), w którym wprost stwierdzono, iż małżonek rolnika niepracujący w gospodarstwie rolnym i nieuczestniczący ze współmałżonkiem w prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z gospodarstwem rolnym nie podlega ustawowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników przewidzianemu w art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342). Przez pojęcia „małżonek rolnika pracujący w gospodarstwie rolnym” należy rozumieć przyczynianie się do właściwego jego funkcjonowania, czyli wykonywanie takich czynności w gospodarstwie rolnym, bez których funkcje gospodarstwa nie mogą być realizowane.

Jeśli jest Pan w stanie wskazać inny adres zamieszkania, choćby czasowy, przez okres, kiedy był Pan bezrobotny, to wykluczy to Pana z ubezpieczenia KRUS.

Zobacz również: Ile trzeba mieć ziemi aby ubezpieczyć się w KRUS-ie?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »