Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-09-13 • Aktualizacja: 2022-08-13

Jestem ubezpieczona w KRUS. Jaki dokument muszę dostarczyć do KRUS-u, aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce, jeśli pracuję w Anglii? Mam na myśli opiekę w przychodni (przewlekła choroba) czy szpital.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii

Zwróciła się Pani do nas z pytaniem ciekawym, ale też w zasadzie jednoznacznym co do odpowiedzi. Zgodnie z treścią art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy podlega:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1
– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i wyjechała na terytorium innego państwa, niezależnie, czy jest to państwo członkowskie UE, czy też inne, aby rozpocząć tam wykonywanie działalności gospodarczej, która nie jest związana z rolnictwem lub też pracy u zagranicznego pracodawcy na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem tego państwa, zobowiązana jest do bieżącego powiadomienia o tym fakcie jednostki KRUS-u właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od podjęcia pracy. Czyli tej jednostki, w której jest Pani zgłoszona. Powinno zatem zostać to zgłoszone w tym terminie. Na szczęście przepisy nie przewidują za zaniedbanie tego obowiązku żadnych kar, więc w zasadzie może to Pani zrobić nawet teraz, bowiem, jak rozumiem, nie pobiera Pani z KRUS-u żadnych świadczeń. Nie wiem również, czy opłaca Pani składki na KRUS, wskazać jednak należy, że nie jest to dobre wyjście, bowiem jeśli KRUS poweźmie informację, że pracuje Pani za granicą, może zwrócić wszystkie składki i cofnąć świadczenia lub prawo do tychże świadczeń. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może potwierdzić formularz A1 osobom pozostającym w ubezpieczeniu rolniczym w następujących przypadkach:

 • prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i w innym państwie członkowskim tj. dwa gospodarstwa rolne – art. 13 ust. 2a rozporządzenia 883/2004,
 • prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej w Polsce oraz działalność pozarolnicza w innym państwie – art. 13 ust. 2a rozporządzenia 883/2004,
 • działalności rolniczej w Polsce i działalności pozarolniczej w innym państwie – art. 13 ust. 2a rozporządzenia 883/2004,
 • czasowego wyjazdu rolnika do innego państwa, celem wykonania tam specjalistycznej działalności związanej z profilem działalności prowadzonej w Polsce (działalnością rolniczą) – art. 12 ust. 2 rozporządzenia 883/2004,
 • zastosowania wyjątków od przepisów art. 11 do 15 na podstawie art. 16 rozporządzenia 883/2004 w odniesieniu do osób, które pozostaną ubezpieczone w systemie rolniczym (w KRUS-ie).

Jak rozumiem, praca wykonywana na terenie Wielkiej Brytanii, nie jest pracą sezonową. Jeśli by tak było, to dalej podlega Pani pod ustawodawstwo polskie. Wtedy pracodawcy w Wielkiej Brytanii należałoby przedstawić formularz E101, dotyczący podlegania pod krajowy system.

W opisanym zapytaniu chodzi Pani głównie o prawo do tzw. darmowej opieki medycznej na terenie Polski, w sytuacji gdy akurat w Polsce będzie się Pani znajdować. Wiąże się to również zapewne z Pani obawami związanymi z przeciąganym opuszczeniem wspólnoty przez Wielką Brytanię. Jeśli na dzień powrotu posiadacie Państwo tytuł do ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii konieczne będzie, aby dokument, który to potwierdza, przedłożyć już na miejscu w Polsce. Najczęściej tego typu dokumentem będzie formularz E106 / S1, który należy zarejestrować bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowotnego. Przedmiotowy formularz należy oczywiście odróżnić od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która to ma charakter tymczasowy i jest dokumentem, który uprawnia do tymczasowej i niezbędnej opieki medycznej, o której w zasadzie decydować będzie lekarza. Jeżeli zaś przewidujecie Państwo dłuższy pobyt, a macie Państwo uprawnienie do ubezpieczenia na terenie Wielkiej Brytanii, to przed powrotem należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji, która wyda Państwu formularz E 106/S1 i na podstawie tego dokumentu będziecie Państwo mogli korzystać z opieki zdrowotnej na terenie Polski, na cały czas zamieszkiwania w Polsce. Jeśli zaś nie posiadacie Państwo żadnego tytułu do ubezpieczenia na terenie Anglii, należy pamiętać, że w Polsce ubezpieczenie zdrowotne przysługuje:

 •  
 • osobom zatrudnionym na umowę o pracę oraz umowy cywilno-prawne,
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą (pozarolniczą),
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym rolniczą ale na innych zasadach,
 • emerytom oraz rencistom,
 • osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

Dodatkowo do prawa korzystania ze świadczeń medycznych mogą przystąpić osoby posiadające wykupione tzw. dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać także:

 • osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):
  • które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej,
  • dzieci i młodzież – do ukończenia 18. roku życia,
  • kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie,
 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub (EFTA), przebywające na terenie RP. 

Dlatego, podsumowując, należy wskazać, że jeśli praca podejmowana na terenie UK nie jest sezonowa i tymczasowa, to fakt ten powinna zgłosić Pani do KRUS, zaś od pracodawcy uzyskać formularz E106 i zgłosić go w Polskim NFZ-ecie. Jeśli kwestie te ulegną zmianie, proszę mnie dopytać po ewentualnym brexicie. Chętnie pomogę.

Zobacz również: Ile trzeba mieć ziemi aby ubezpieczyć się w KRUS-ie?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »