Kategoria: Obrót ziemią

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej

Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 2016-09-19

Nowa ustawa o ziemi rolnej, wprowadzając ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych, wyposażyła Agencję Nieruchomości Rolnych w uprawnienia kontrolne. W wyniku kontroli przestrzegania ustawy przeprowadzonej przez ANR właściciel może zostać nawet wywłaszczony z nieruchomości.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt
Jestem zadowolona z porady prawnej dziękuję i na pewno polecę ją znajomym
Krystyna
Dzień dobry, jestem pod wielkim wrażeniem wykonanej pracy, a Państwo jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie :-). Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje - wszystko jest już dla mnie jasne i wiem, co robić dalej. Jestem 100% pewna, że jeszcze nieraz w razie wątpliwości prawnych zwrócę się właśnie do serwisu eporady24.pl i polecę innym. 
Katarzyna, freelancer specjalista

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw1 (zwana „ustawą o ziemi”), zmieniając ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego2, wprowadziła szereg restrykcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości rolnych. Uzależnia ona między innymi ważność nabycia nieruchomości rolnych przez niektóre podmioty niebędące rolnikami od uzyskania zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Ponadto zobowiązuje ona nabywców do prowadzenia gospodarstwa rolnego na nabytej nieruchomości przez minimalny, określony ustawowo czas.

Zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny, osoba bliska zbywcy nieruchomości, jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa (lub działającą na jego rzecz Agencję), lub kościelna osoba prawna, może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji może nastąpić na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Obowiązek uzyskania powyższej zgody, a co za tym idzie – obowiązek zamieszkiwania na terenie gminy nie dotyczy nieruchomości nabytych:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 1. w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
 2. w wyniku przymusowego wykupu części nieruchomości spowodowanego przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub wzniesieniem budynku na cudzym gruncie;
 3. w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Na mocy art. 2b ust. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w powyższym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Ustawodawca, wprowadzając powyższe restrykcje, wyposażył Agencję Nieruchomości Rolnych w instrumenty kontroli przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego agencja ta sprawuje nadzór nad spełnianiem zobowiązania, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c, oraz warunków, o których mowa w art. 2b ust. 1 i 2.

W ramach tego nadzoru Agencja Nieruchomości Rolnych przeprowadza kontrole przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Prezesa tej agencji planem kontroli. Kontroler, przeprowadzający postępowanie kontrolne, musi posiadać oraz okazać kontrolowanemu przed wszczęciem kontroli imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które wydaje Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych lub dyrektor jej oddziału terenowego. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli, miejsce i zakres kontroli, podstawę prawną do jej przeprowadzenia oraz podpis osoby wydającej upoważnienie.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej mają prawo do:

 1. wstępu na teren nieruchomości rolnych kontrolowanych podmiotów;
 2. żądania związanych z przedmiotem kontroli:
 • pisemnych lub ustnych informacji,
 • okazywania i udostępniania dokumentów.

Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

 1. czas trwania kontroli;
 2. imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;
 3. dane identyfikujące kontrolowanego;
 4. opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku kontroli.

Protokół przedstawia się osobie kontrolowanej, która ma prawo wnieść do niego swoje uwagi. Protokół kontroli przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej podpisuje osoba kontrolowana oraz kontrolujący; w razie odmowy złożenia podpisu przez osobę kontrolowaną przeprowadzający kontrolę zamieszcza o tym wzmiankę w protokole. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się osobie kontrolowanej.

Stwierdzenie przez Agencję Nieruchomości Rolnych nieprawidłowości podczas kontroli przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej może mieć katastrofalne skutki dla właściciela nieruchomości rolnej. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli nabywca nieruchomości rolnej:

 1. w okresie, o którym mowa w art. 2b ust. 1, nie podjął lub zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna,
 2. nie wykonuje zobowiązania, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c

  – sąd, na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych, orzeka o nabyciu własności tej nieruchomości przez Agencję działającą na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej wartości rynkowej, chyba że ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe stoją temu na przeszkodzie.

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 585)

2 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803, z późn. zm.)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »