Kategoria: Obrót ziemią

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej

Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 2016-09-19

Nowa ustawa o ziemi rolnej, wprowadzając ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych, wyposażyła Agencję Nieruchomości Rolnych w uprawnienia kontrolne. W wyniku kontroli przestrzegania ustawy przeprowadzonej przez ANR właściciel może zostać nawet wywłaszczony z nieruchomości.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw1 (zwana „ustawą o ziemi”), zmieniając ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego2, wprowadziła szereg restrykcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości rolnych. Uzależnia ona między innymi ważność nabycia nieruchomości rolnych przez niektóre podmioty niebędące rolnikami od uzyskania zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Ponadto zobowiązuje ona nabywców do prowadzenia gospodarstwa rolnego na nabytej nieruchomości przez minimalny, określony ustawowo czas.

Zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny, osoba bliska zbywcy nieruchomości, jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa (lub działającą na jego rzecz Agencję), lub kościelna osoba prawna, może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji może nastąpić na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Obowiązek uzyskania powyższej zgody, a co za tym idzie – obowiązek zamieszkiwania na terenie gminy nie dotyczy nieruchomości nabytych:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 1. w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
 2. w wyniku przymusowego wykupu części nieruchomości spowodowanego przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub wzniesieniem budynku na cudzym gruncie;
 3. w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Na mocy art. 2b ust. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w powyższym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Ustawodawca, wprowadzając powyższe restrykcje, wyposażył Agencję Nieruchomości Rolnych w instrumenty kontroli przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego agencja ta sprawuje nadzór nad spełnianiem zobowiązania, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c, oraz warunków, o których mowa w art. 2b ust. 1 i 2.

W ramach tego nadzoru Agencja Nieruchomości Rolnych przeprowadza kontrole przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Prezesa tej agencji planem kontroli. Kontroler, przeprowadzający postępowanie kontrolne, musi posiadać oraz okazać kontrolowanemu przed wszczęciem kontroli imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które wydaje Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych lub dyrektor jej oddziału terenowego. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli, miejsce i zakres kontroli, podstawę prawną do jej przeprowadzenia oraz podpis osoby wydającej upoważnienie.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej mają prawo do:

 1. wstępu na teren nieruchomości rolnych kontrolowanych podmiotów;
 2. żądania związanych z przedmiotem kontroli:
 • pisemnych lub ustnych informacji,
 • okazywania i udostępniania dokumentów.

Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

 1. czas trwania kontroli;
 2. imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;
 3. dane identyfikujące kontrolowanego;
 4. opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku kontroli.

Protokół przedstawia się osobie kontrolowanej, która ma prawo wnieść do niego swoje uwagi. Protokół kontroli przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej podpisuje osoba kontrolowana oraz kontrolujący; w razie odmowy złożenia podpisu przez osobę kontrolowaną przeprowadzający kontrolę zamieszcza o tym wzmiankę w protokole. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się osobie kontrolowanej.

Stwierdzenie przez Agencję Nieruchomości Rolnych nieprawidłowości podczas kontroli przestrzegania nowej ustawy o ziemi rolnej może mieć katastrofalne skutki dla właściciela nieruchomości rolnej. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli nabywca nieruchomości rolnej:

 1. w okresie, o którym mowa w art. 2b ust. 1, nie podjął lub zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna,
 2. nie wykonuje zobowiązania, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c

  – sąd, na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych, orzeka o nabyciu własności tej nieruchomości przez Agencję działającą na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej wartości rynkowej, chyba że ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe stoją temu na przeszkodzie.

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 585)

2 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803, z późn. zm.)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »