Kategoria: Podatki i klasyfikacja gruntów

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie terenowi charakteru leśnego

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-11-23

Mam gospodarstwo rolne w gminie miejskiej. Teren to w 90% łąki, pastwiska i nieużytki. Według wypisu z rejestracji gruntów jest także las, choć nie rośnie tam właściwie żadne drzewo, łącznie są 2 wierzby. Mam w ciągu 5 lat przywrócić temu terenowi charakter leśny. Tam nigdy nie było lasu. Czy można przeprowadzić klasyfikację gruntu, aby stwierdzić, że nie była tam prowadzona żadna produkcja leśna?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Niezależnie od toczącego się postępowania odwoławczego w zakresie nałożonych obowiązków przez organ nadzoru (odpowiadający w ustroju miasta starostwu) warto do tego samego organu skierować wniosek o zmianę tego gruntu na grunty rolne. Ustawa o lasach daje w tym względzie następujące postawy prawne:

„Art. 13

2. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2:

1) w stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego;

2) w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu”.

Ustawodawca nie zdefiniował czym są szczególnie uzasadnione potrzeby – co daje szerokie pole do praktycznej interpretacji.

Ja natomiast przytoczę, jak to ukształtowano przez lata w orzecznictwie (więcej wyroków w załączniku):

„II SA/Bk 562/15, Uwarunkowania zmiany lasu na użytek rolny, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

Z art. 13 ust. 2 ustawy z 1991 r. o lasach wynika, że zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. Nie chodzi tu zatem o każdy przypadek, tylko o szczególnie uzasadniony. Przez użycie zwrotu »szczególnie uzasadniony« ustawodawca wskazał, że nie wystarczy ustalenie wystąpienia po stronie właściciela lasu jakiejkolwiek, zwykłej potrzeby przekształcenia terenu leśnego na użytek rolny, ale musi to być potrzeba wyjątkowa, kwalifikowana, uzasadniona szczególnymi okolicznościami. Wniosek ten potwierdza treść art. 8, z którego wynika, że podstawowymi zasadami prowadzenia gospodarki leśnej jest powszechna ochrona lasów, trwałość utrzymania lasów, ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów oraz powiększanie zasobów leśnych. Ponadto w art. 13 ust. 1 nałożono na właścicieli lasów obowiązek trwałego ich utrzymywania i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, w tym ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„II SA/Bk 1184/13, Przesłanki zmiany lasu na użytek rolny, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

Dla pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o zmianę lasu na użytek rolny w trybie art. 13 ust. 2 ustawy o lasach nie jest wystarczające wykazanie wystąpienia po stronie właściciela gruntu uzasadnionych potrzeb, a konieczne jest wykazanie obiektywnie szczególnego charakteru tych potrzeb”.

„II SA/Lu 634/13, Uwarunkowania zmiany lasu na użytek rolny, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie:

Pojęcie »szczególnie uzasadnionych potrzeb« użyte przepisie art. 13 ust. 2 ustawy z 1991 r. o lasach nie zostało w ustawie wyjaśnione. Przy tak skonstruowanym przepisie zmiana lasu na użytek rolny dopuszczalna jest jedynie w wyjątkowych, szczególnie istotnych sytuacjach, których występowanie strona winna wykazać w swym wniosku, przy czym rozstrzygnięcie takiej sprawy zapada w ramach uznania administracyjnego. Zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny musi być dla właściciela lasu czymś niezbędnym w danej sytuacji, przy czym potrzeba ta powinna być uzasadniona nie tylko z jego subiektywnego punktu widzenia, ale przede wszystkim przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów oceny sytuacji osoby i jej argumentów. Nie wystarcza wykazanie wystąpienia uzasadnionych potrzeb po stronie właściciela lasu, natomiast konieczne jest jeszcze wykazanie ich szczególnego charakteru”.

Dlatego w mojej ocenie warto podjąć powyższe czynności, opisując dokładnie cele, zakres i genezę braku zalesienia na tym gruncie, który być może niegdyś błędnie sklasyfikowano. Podpowiem jeszcze, że przy przygotowaniu wniosku warto sięgnąć do zasobów geodezyjnych tych działek, aby prześledzić historycznie, kiedy i w jakich okolicznościach sklasyfikowano grunt jako „Ls”. Wart także sięgnąć do zasobów urzędu dzielnicy w zakresie planu zagospodarowania i studium dlatego terenu. Należy sprawdzić, jak są tam poznaczone grunty według tych dokumentów. Liczy się także intencja i sytuacja właścicieli gruntu – to jest klucz i sedno przyczyny zmiany. Dlatego jak najszerzej – kierując się „podpowiedziami” z orzecznictwa – należy umotywować szczególne warunki predestynujące grunt do przekwalifikowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »