Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie terenowi charakteru leśnego

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-11-23

Mam gospodarstwo rolne w gminie miejskiej. Teren to w 90% łąki, pastwiska i nieużytki. Według wypisu z rejestracji gruntów jest także las, choć nie rośnie tam właściwie żadne drzewo, łącznie są 2 wierzby. Mam w ciągu 5 lat przywrócić temu terenowi charakter leśny. Tam nigdy nie było lasu. Czy można przeprowadzić klasyfikację gruntu, aby stwierdzić, że nie była tam prowadzona żadna produkcja leśna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przywrócenie terenowi charakteru leśnego

Niezależnie od toczącego się postępowania odwoławczego w zakresie nałożonych obowiązków przez organ nadzoru (odpowiadający w ustroju miasta starostwu) warto do tego samego organu skierować wniosek o zmianę tego gruntu na grunty rolne. Ustawa o lasach daje w tym względzie następujące postawy prawne:

„Art. 13

2. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2:

1) w stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego;

2) w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu”.

Ustawodawca nie zdefiniował czym są szczególnie uzasadnione potrzeby – co daje szerokie pole do praktycznej interpretacji.

Ja natomiast przytoczę, jak to ukształtowano przez lata w orzecznictwie (więcej wyroków w załączniku):

„II SA/Bk 562/15, Uwarunkowania zmiany lasu na użytek rolny, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

Z art. 13 ust. 2 ustawy z 1991 r. o lasach wynika, że zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. Nie chodzi tu zatem o każdy przypadek, tylko o szczególnie uzasadniony. Przez użycie zwrotu »szczególnie uzasadniony« ustawodawca wskazał, że nie wystarczy ustalenie wystąpienia po stronie właściciela lasu jakiejkolwiek, zwykłej potrzeby przekształcenia terenu leśnego na użytek rolny, ale musi to być potrzeba wyjątkowa, kwalifikowana, uzasadniona szczególnymi okolicznościami. Wniosek ten potwierdza treść art. 8, z którego wynika, że podstawowymi zasadami prowadzenia gospodarki leśnej jest powszechna ochrona lasów, trwałość utrzymania lasów, ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów oraz powiększanie zasobów leśnych. Ponadto w art. 13 ust. 1 nałożono na właścicieli lasów obowiązek trwałego ich utrzymywania i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, w tym ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu”.

„II SA/Bk 1184/13, Przesłanki zmiany lasu na użytek rolny, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

Dla pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o zmianę lasu na użytek rolny w trybie art. 13 ust. 2 ustawy o lasach nie jest wystarczające wykazanie wystąpienia po stronie właściciela gruntu uzasadnionych potrzeb, a konieczne jest wykazanie obiektywnie szczególnego charakteru tych potrzeb”.

„II SA/Lu 634/13, Uwarunkowania zmiany lasu na użytek rolny, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie:

Pojęcie »szczególnie uzasadnionych potrzeb« użyte przepisie art. 13 ust. 2 ustawy z 1991 r. o lasach nie zostało w ustawie wyjaśnione. Przy tak skonstruowanym przepisie zmiana lasu na użytek rolny dopuszczalna jest jedynie w wyjątkowych, szczególnie istotnych sytuacjach, których występowanie strona winna wykazać w swym wniosku, przy czym rozstrzygnięcie takiej sprawy zapada w ramach uznania administracyjnego. Zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny musi być dla właściciela lasu czymś niezbędnym w danej sytuacji, przy czym potrzeba ta powinna być uzasadniona nie tylko z jego subiektywnego punktu widzenia, ale przede wszystkim przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów oceny sytuacji osoby i jej argumentów. Nie wystarcza wykazanie wystąpienia uzasadnionych potrzeb po stronie właściciela lasu, natomiast konieczne jest jeszcze wykazanie ich szczególnego charakteru”.

Dlatego w mojej ocenie warto podjąć powyższe czynności, opisując dokładnie cele, zakres i genezę braku zalesienia na tym gruncie, który być może niegdyś błędnie sklasyfikowano. Podpowiem jeszcze, że przy przygotowaniu wniosku warto sięgnąć do zasobów geodezyjnych tych działek, aby prześledzić historycznie, kiedy i w jakich okolicznościach sklasyfikowano grunt jako „Ls”. Wart także sięgnąć do zasobów urzędu dzielnicy w zakresie planu zagospodarowania i studium dlatego terenu. Należy sprawdzić, jak są tam poznaczone grunty według tych dokumentów. Liczy się także intencja i sytuacja właścicieli gruntu – to jest klucz i sedno przyczyny zmiany. Dlatego jak najszerzej – kierując się „podpowiedziami” z orzecznictwa – należy umotywować szczególne warunki predestynujące grunt do przekwalifikowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Cztery lata temu wraz z żoną okazyjnie kupiliśmy 3 ha ziemi ornej. Nie uprawiamy jej jednak, nie jesteśmy czynnymi rolnikami. Obecnie trafił się kupiec...

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Otrzymałem w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) oraz ciągnik. Jestem rolnikiem...

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?

Odziedziczyłam z siostrą gospodarstwo rolne z domem po bracie, który był jego właścicielem. Jesteśmy już po przyjęciu spadku w sądzie...

Kryteria uznania nieruchomości za rolną, czy potrzebna zgoda ANR?

Kryteria uznania nieruchomości za rolną, czy potrzebna zgoda ANR?

Żyjemy w konkubinacie, nie jesteśmy rolnikami, ale ja mam wyższe wykształcenie rolnicze. Planujemy zakup nieruchomości (dom z ogrodem) składającej...

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Ponad 40 lat temu moja mama kupiła ziemię rolną i spisała ze sprzedającym umowę bez udziału notariusza. Od tego momentu opłacała podatki za ziemię...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »