Uprawa warzyw w tunelach a status rolnika ryczałtowego

• Data: 2023-02-17 • Autor: Kinga Karaś

Mam działkę o powierzchni 0,6 ha. Na jej części stoją tunele foliowe nieogrzewane. Jest ich 10 na pow. ok. 1800 m2. Uprawiamy w nich wraz z żoną warzywa i sprzedajemy osobiście na targowisku. Nie mam wykształcenia rolniczego, ale pracowałem u mojego taty w tych samych tunelach przez ponad 8 lat, a po jego śmierci stałem się właścicielem ujawnionym w księdze wieczystej. Od 1997 r. jesteśmy zgłoszeni w KRUS i tam ubezpieczeni na wniosek, bo nie mamy 1 ha przeliczeniowego. Uprawa znajduje się w dużym mieście, płacę podatek od nieruchomości, ale też podatek rolny od zgłoszonych tuneli. Jest to nasze z żoną jedyne źródło utrzymania. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy podlegam pod definicję rolnika ryczałtowego. Czy muszę prowadzić ewidencję sprzedaży, czy urząd skarbowy może ode mnie wymagać udokumentowania dochodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uprawa warzyw w tunelach a status rolnika ryczałtowego

Rolnik ryczałtowy jako dostawca produktów rolnych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia ze statusem rolnika indywidualnego. Fakt dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS oraz prowadzenia działalności rolniczej przesądza o posiadaniu przez Pana statusu rolnika. Działalność rolnicza w świetle ustawy o VAT jest rozumiana bardzo szeroko jako wszelka produkcja roślinna i zwierzęca. Dokonuje Pan dostaw produktów rolnych pochodzących z Pana tuneli, dlatego też w świetle ustawy o VAT może posiadać Pan status rolnika ryczałtowego.

Warunki posiadania statusy rolnika ryczałtowego

Aby posiadać status rolnika ryczałtowego należy spełnić 3 przesłanki:

1. dokonywać dostawy produktów rolnych wyprodukowanych tylko wyłącznie samodzielnie lub świadczyć usługi rolne;

2. korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT;

3. nie być obowiązany na podstawie przepisów o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten dotyczy m.in. osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrachunkowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 milionów euro. Do takich ksiąg zobowiązani są również rolnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, których przychody wynosiły co najmniej równowartość w złotych kwoty 1,2 miliona euro.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co to jest działalność rolnicza?

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o VAT przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”', fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych.

Zwolnienie z podatku VAT dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego

Stosownie do art. 2 pkt 19 ustawy o VAT przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ograniczenie obowiązków rolnika ryczałtowego co do dokumentowania sprzedaży

Stosownie do art. 117 ustawy: „Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

1) wystawiania faktur;

2) prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;

3) składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;

4) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.”

Podsumowując, posiadanie statusu rolnika ryczałtowego wiąże się z brakiem obowiązku rejestrowania sprzedaży, brakiem obowiązku rejestracji w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT oraz brakiem obowiązku wystawiania faktur za wykonywane czynności i prowadzenia ich ewidencji. Mając na uwadze skalę Pana działalności oraz jej przedmiot, zakładam, iż nie przekroczył Pan przychodu na poziomie 1 miliona euro, dlatego też, jeżeli nie zrezygnował Pan ze statusu rolnika ryczałtowego (na rzecz rozliczeń za zasadach ogólnych), posiada Pan status rolnika ryczałtowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »