Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura z ZUS-u a otrzymanie gospodarstwa rolnego od męża

• Autor: Marcin Sądej

Pobieram emeryturę z ZUS-u i posiadam numer producenta rolnego. Od 2014 roku już nie prowadzę gospodarstwa rolnego i nie otrzymuję dopłat. Mąż, czynny rolnik opłacający składki na KRUS, zamierza przekazać mi w formie darowizny gospodarstwo rolne o pow. 38 ha. Czy po przekazaniu mi gospodarstwa nie stracę uprawnień emerytalnych z ZUS-u, a mąż będzie mógł wystąpić o emeryturę z KRUS-u? Oczywiście ja wtedy będę płaciła podatek rolny. Czy będę miała możliwość otrzymywania dopłat? Czy będę płaciła nadal podatek z emerytury, bo przecież rolnicy nie płacą podatku PIT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura z ZUS-u a otrzymanie gospodarstwa rolnego od męża

Ubezpieczenie społeczne rolników

W pierwszej kolejności wskażmy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy, regulują odrębne przepisy.

Zgodnie z wyrokiem SA w Białymstoku z 26.09.2012 r. (sygn. akt III AUa 460/12):

„W świetle art. 5 ust. 1 u.s.u.s. ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy, regulują odrębne przepisy. Zatem przepis ten wprowadza pierwszeństwo tytułu ubezpieczenia na podstawie tej ustawy w tym znaczeniu, że spełnianie warunków do podlegania ubezpieczeniu na podstawie ustawy systemowej, wyłącza podleganie ubezpieczeniu rolniczemu. Spełnianie zatem przesłanek choćby jednego tytułu do ubezpieczenia z art. 6 ust. 1 u.s.u.s. uniemożliwia rolnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą dalsze podleganie ubezpieczeniu na podstawie art. 5a ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, choćby w dalszym ciągu spełniał określone w tym przepisie przesłanki podlegania ubezpieczeniu rolniczemu. Jeżeli zatem rolnik zawarł umowę zlecenia to stanowi ona tytuł do objęcia go ubezpieczeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 u.s.u.s.”

Jak zatem widać, ZUS ma pierwszeństwo przed KRUS-em. Wskażmy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy poprzez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Emerytura i dopłaty a otrzymanie gospodarstwa rolnego

Emerytura z ZUS-u jest niezależna od posiadania lub nie gospodarstwa rolnego. Również kwestia dopłat nie jest uzależniona od ubezpieczenia w KRUS-ie. O dopłatę podstawową może ubiegać się każdy, kto spełnia następujące warunki:

„Warunki przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określone zostały w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2005 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, jeżeli:

 
1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o te płatności, oraz;
2) łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym będących w posiadaniu tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha”.
 

Jak widać, wśród warunków nie wymieniono konieczności ubezpieczenia w KRUS-ie.

Opodatkowanie emerytury

Nie za bardzo natomiast rozumiem ostatnie sformułowanie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT przepisom podatkowym nie podlegają przychody z działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy PIT „działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia”.

Otrzymywanie emerytury z KRUS-u czy ZUS-u nie jest działalnością rolniczą. Emerytura z KRUS-u czy ZUS-u podlega jak najbardziej opodatkowaniu podatkiem PIT. Nie wiem skąd informacje, że emerytura z ZUS nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT w sytuacji gdy emeryt będzie posiadał gospodarstwo rolne. Fakt ten w żaden sposób nie zwalnia z obowiązku opłacania podatku.

Emerytura rolnicza

Jeżeli chodzi natomiast o małżonka, to przede wszystkim należy kierować się treścią art. 19 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który wyznacza warunki przyznania prawa do emerytury. Zgodnie z tym przepisem „emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;
2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20”.

 

„Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 
1) osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;
2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;

3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej”.

Nie wskazała Pani w opisie, jak długo małżonek opłaca składki i jaki jest jego wiek emerytalny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl