Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura rolnicza - przekazanie gospodarstwa czy dzierżawa?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2018-01-05 • Aktualizacja: 2021-02-28

Moi rodzice są rolnikami i prowadzą 11-hektarowe gospodarstwo. Ojciec ze względu na stan zdrowia będzie starał się o rentę. Matka osiągnęła wiek emerytalny i chciałaby przejść na emeryturę. Wiemy, że wiąże się to z koniecznością zaprzestania działalności rolniczej. Chciałabym poradzić się w sprawie emerytury rolniczej w kontekście przekazania gospodarstwa. Czy lepiej wydzierżawić ziemię, czy przekazać ją dzieciom? I kolejne pytania: Jaki jest koszt przepisania gospodarstwa? Czy dzieci, które nie są rolnikami i nie będą prowadzić gospodarstwa, mogą przepisaną ziemię od razu wydzierżawić? Czy dzieci mogą pobierać dopłaty unijne na to gospodarstwo? Po ilu latach od przejęcia gospodarstwa można je sprzedać? Jeśli rodzice zdecydują się na dzierżawę, jak wyglądałoby późniejsze przejęcie gospodarstwa przez dzieci? Czy aby kwalifikować się do emerytury należy przepisać całe gospodarstwo, czy można pozostawić jakiś fragment ziemi w posiadaniu rodziców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura rolnicza - przekazanie gospodarstwa czy dzierżawa?

Przekazanie gospodarstwa a emerytura rolnicza

Oto odpowiedzi na postawione pytania:

Chciałabym poradzić się w sprawie emerytury rolniczej w kontekście przekazania gospodarstwa. Czy lepiej wydzierżawić ziemię, czy przekazać ją dzieciom?

Kwestie te reguluje art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:

Art. 28. [Zawieszenie wypłaty emerytury lub renty rolniczej]

1. Wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust. 2-8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą.

2. Zawieszenie wypłaty dotyczy:

1) części uzupełniającej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

2) emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w części równej 95% emerytury podstawowej

– i obejmuje całość lub określony ułamek tej części świadczenia; ilekroć w ust. 3 i 5-7 jest mowa o zawieszeniu wypłaty w całości, w połowie albo w jednej czwartej – rozumie się odpowiednio zawieszenie wypłaty tej części świadczenia, jej połowy albo jednej czwartej.

3. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem ust. 5-7 i 9-11.

4. Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

2) gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych;

3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia;

4) własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

5. Jeżeli emeryt lub rencista jest długotrwale niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej, wypłata świadczenia przez okres dwóch lat od tego wypadku albo od zachorowania na tę chorobę ulega zawieszeniu tylko w połowie.”

W mojej ocenie – wydzierżawienie osobie oczywiście obcej (nie dzieciom) jest tańszą i lepszą realizacją warunków otrzymania świadczeń z KRUS. Już same koszty notarialne – to istotny wydatek.

Jaki jest koszt przepisania gospodarstwa?

Dzierżawy – bardzo niski, bo umowę taką może przygotować każdy we własnym zakresie i poświadczyć podpisy oraz datę zawarcia w gminie lub u notariusza – maksymalnie to koszt ok. 500 zł, nawet jeśli zleci się przygotowanie umowy prawnikowi i z kosztami poświadczenia podpisów i daty.

Natomiast przeniesienie własności – to 5% wartości nieruchomości plus dodatkowe koszty ok. 700zł. Wychodzi więc parę tysięcy złotych.

Czy dzieci które nie są rolnikami i nie będą prowadzić gospodarstwa mogą przepisaną ziemię od razu wydzierżawić?

Tak, nie ma przeciwwskazań.

Czy dzieci mogą pobierać dopłaty unijne na to gospodarstwo?

Tak, jeżeli nie powstanie „kolizja wniosków” do tego samego obszaru, tj. musi być zgoda dzierżawcy na taki stan rzeczy, bo inaczej przy dwóch wnioskach na ten sam areał Agencja zarządzi kontrolę i przyzna dopłaty temu, kto faktycznie ziemię uprawia, a więc dzierżawcy.

Po ilu latach od przejęcia gospodarstwa można je sprzedać?

Po 5 latach, przed upływem tego okresu zaistnieje konieczność zapłacenia podatku dochodowego w stawce podstawowej 19% – to byłoby zupełnie niekorzystne.

Jeśli rodzice zdecydują się na dzierżawę, jak wyglądałoby późniejsze przejęcie gospodarstwa przez dzieci?

Dzieci muszą wypowiedzieć w przyszłości dzierżawę jako spadkobiercy, jeśli zechcą przejąć grunt do własnego uprawiania. Jednak mogą kontynuować umowę dzierżawy po śmierci rodziców, anektując ją w zakresie stron umowy (wydzierżawiających).

Czy aby kwalifikować się do emerytury należy przepisać całe gospodarstwo czy można pozostawić jakiś fragment ziemi w posiadaniu rodziców?

Oczywiście, że można pozostawić część. Nadal pozostaje zasada do 1 ha ziemi – nie czyni to wówczas z rodziców rolników.

Podsumowując, na tę chwilę tańsza i korzystniejsza oraz mniej kłopotliwa jest dzierżawa, jeżeli żadne z dzieci nie chce osobiście prowadzić gospodarstwa rolnego. Po śmierci rodziców i tak gospodarstwo będzie Państwa – znacznie taniej i prościej nabędą Państwo wówczas jego własność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »