Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ekwiwalent za las

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-04-30

Jestem posiadaczem lasu, który został zalesiony na podstawie ustawy z 2001 roku, do roku 2016 ekwiwalent był wypłacany wraz z waloryzacją. W 2017 ekwiwalent został pomniejszony z kwoty 1920 zł na kwotę 1774,50 zł. Dodam, że ekwiwalent podlega corocznej waloryzacji, a w 2017 roku wyniosła 102,0, co stanowi 2,0% w stosunku do roku 2016. Czy jest to zgodne z prawem?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert
Bardzo rzetelna, wyczerpująca i szybka odpowiedź. Na pewno w razie dodatkowych pytań dotyczących różnych spraw prawnych, będę z Państwa usług korzystała. 
Magda, 44 lata
Bardzo dziękuję za odpowiedź, wreszcie wiem, co mogę, a co nie. Dziękuję za szybką odpowiedź, za profesjonalizm i empatię w stosunku do klienta.
Barbara, 69 lat
Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat

Podstawą do tego była ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392), która została znowelizowana ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. Ustawa ta została uchylona, ale jest stosowana w sprawach miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 2-4, art. 13, art. 14 ust. 2 i 3 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

„Art. 15. Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392)”.

„Art. 14. (…)

2. Do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 15, stosuje się zasady dotychczasowe”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oznacza to, że do oceny Pana sytuacji będzie miała zastosowanie stara ustawa z 2001 r. wraz z nowelizacją z 2003 r. Według tej ustawy:

„Art. 10. 1. Małżonkowie – współwłaściciele zalesianego gruntu otrzymują ekwiwalent, o którym mowa w art. 7, w dwóch równych częściach.

2. W przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami gruntu zalesionego, emeryturę lub rentę oblicza się od wysokości płacy minimalnej, a współmałżonek uzyskuje należny małżonkom ekwiwalent zmniejszony o 25%.

2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, kiedy jeden z małżonków będących współwłaścicielami gruntu przewidzianego do zalesienia nabył prawo do emerytury lub renty przed zalesieniem gruntu rolnego.

2b. W przypadku gdy właściciel gruntów otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe, nie nabywa prawa do ekwiwalentu z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia”.

„Art. 7. (…)

6. Właściciel gruntu otrzymuje ekwiwalent do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat”.

Otrzymując decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej, właściciel gruntu nabywał prawo do ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych, wypłacanego do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu od otrzymania decyzji. Wysokość jego uzależniona była od ilości zalesionego gruntu, a okres jego pobierania trwa do czasu nabycia prawa do renty lub emerytury, jednak nie dłużej niż 20 lat. Ekwiwalent podlega corocznej waloryzacji. Wysokość jego mogła ulec zwiększeniu o 50%, gdy wraz z przeznaczeniem gruntu pod zalesienie nastąpiła likwidacja gospodarstwa rolnego. Małżonkowie będący współwłaścicielami zalesionego gruntu otrzymują ekwiwalent w dwóch częściach, a w przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty przez jednego z nich emeryturę lub rentę oblicza się od wysokości płacy minimalnej. Współmałżonek natomiast uzyskuje należny małżonkom ekwiwalent zmniejszony o 25%

Te dywagacje teoretyczne nie wyjaśniają nam przyczyn obniżenia ekwiwalentu. Absolutnie nie ma podstaw do zmniejszenia tych kwot. Proszę o przesłanie decyzji, co pozwoli mi na zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dotacja unijna dla młodego rolnika

Jestem nauczycielem mianowanym w szkole państwowej i chciałbym ubiegać się o dotację unijną na rzecz młodych rolników. Jednym z wymogów...

Dopłaty bezpośrednie dla rolników tylko na konto bankowe

Mój brat posiada gospodarstwo rolne. W tym roku wystąpił o dopłaty bezpośrednie. Te dopłaty chciałby otrzymywać do rąk własnych, np. poprzez...

Rolnik trwoni dopłaty unijne na alkohol, co robić?

Rodzice utrzymują się z gospodarstwa rolnego. Rok temu tata, który jest alkoholikiem, zablokował dostęp do konta (założone wyłącznie na niego) mojej...

Zalesienie gruntów i przejście na emeryturę

Mamy zalesienia z lat 2003, 2006, 2007, 2008, 2011 na podstawie wniosków złożonych rok wcześniej. Niedługo obydwoje z mężem uzyskamy prawa do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »