Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ekwiwalent za las

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-04-30 • Aktualizacja: 2022-08-09

Jestem posiadaczem lasu, który został zalesiony na podstawie ustawy z 2001 roku, do roku 2016 ekwiwalent był wypłacany wraz z waloryzacją. W 2017 ekwiwalent został pomniejszony z kwoty 1920 zł na kwotę 1774,50 zł. Dodam, że ekwiwalent podlega corocznej waloryzacji, a w 2017 roku wyniosła 102,0, co stanowi 2,0% w stosunku do roku 2016. Czy jest to zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ekwiwalent za las

Podstawą do tego była ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392), która została znowelizowana ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. Ustawa ta została uchylona, ale jest stosowana w sprawach miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 2-4, art. 13, art. 14 ust. 2 i 3 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

„Art. 15. Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392)”.

„Art. 14. (…)

2. Do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 15, stosuje się zasady dotychczasowe”.

 

Oznacza to, że do oceny Pana sytuacji będzie miała zastosowanie stara ustawa z 2001 r. wraz z nowelizacją z 2003 r. Według tej ustawy:

„Art. 10. 1. Małżonkowie – współwłaściciele zalesianego gruntu otrzymują ekwiwalent, o którym mowa w art. 7, w dwóch równych częściach.

2. W przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami gruntu zalesionego, emeryturę lub rentę oblicza się od wysokości płacy minimalnej, a współmałżonek uzyskuje należny małżonkom ekwiwalent zmniejszony o 25%.

2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, kiedy jeden z małżonków będących współwłaścicielami gruntu przewidzianego do zalesienia nabył prawo do emerytury lub renty przed zalesieniem gruntu rolnego.

2b. W przypadku gdy właściciel gruntów otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe, nie nabywa prawa do ekwiwalentu z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia”.

„Art. 7. (…)

6. Właściciel gruntu otrzymuje ekwiwalent do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat”.

Otrzymując decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej, właściciel gruntu nabywał prawo do ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych, wypłacanego do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu od otrzymania decyzji. Wysokość jego uzależniona była od ilości zalesionego gruntu, a okres jego pobierania trwa do czasu nabycia prawa do renty lub emerytury, jednak nie dłużej niż 20 lat. Ekwiwalent podlega corocznej waloryzacji. Wysokość jego mogła ulec zwiększeniu o 50%, gdy wraz z przeznaczeniem gruntu pod zalesienie nastąpiła likwidacja gospodarstwa rolnego. Małżonkowie będący współwłaścicielami zalesionego gruntu otrzymują ekwiwalent w dwóch częściach, a w przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty przez jednego z nich emeryturę lub rentę oblicza się od wysokości płacy minimalnej. Współmałżonek natomiast uzyskuje należny małżonkom ekwiwalent zmniejszony o 25%

Te dywagacje teoretyczne nie wyjaśniają nam przyczyn obniżenia ekwiwalentu. Absolutnie nie ma podstaw do zmniejszenia tych kwot. Proszę o przesłanie decyzji, co pozwoli mi na zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie.

Zobacz również: Wycinka drzew na działce leśnej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »