Kategoria: Dotacje i dopłaty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ekwiwalent za las

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-04-30

Jestem posiadaczem lasu, który został zalesiony na podstawie ustawy z 2001 roku, do roku 2016 ekwiwalent był wypłacany wraz z waloryzacją. W 2017 ekwiwalent został pomniejszony z kwoty 1920 zł na kwotę 1774,50 zł. Dodam, że ekwiwalent podlega corocznej waloryzacji, a w 2017 roku wyniosła 102,0, co stanowi 2,0% w stosunku do roku 2016. Czy jest to zgodne z prawem?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria

Podstawą do tego była ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392), która została znowelizowana ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. Ustawa ta została uchylona, ale jest stosowana w sprawach miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 2-4, art. 13, art. 14 ust. 2 i 3 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

„Art. 15. Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392)”.

„Art. 14. (…)

2. Do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 15, stosuje się zasady dotychczasowe”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oznacza to, że do oceny Pana sytuacji będzie miała zastosowanie stara ustawa z 2001 r. wraz z nowelizacją z 2003 r. Według tej ustawy:

„Art. 10. 1. Małżonkowie – współwłaściciele zalesianego gruntu otrzymują ekwiwalent, o którym mowa w art. 7, w dwóch równych częściach.

2. W przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami gruntu zalesionego, emeryturę lub rentę oblicza się od wysokości płacy minimalnej, a współmałżonek uzyskuje należny małżonkom ekwiwalent zmniejszony o 25%.

2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, kiedy jeden z małżonków będących współwłaścicielami gruntu przewidzianego do zalesienia nabył prawo do emerytury lub renty przed zalesieniem gruntu rolnego.

2b. W przypadku gdy właściciel gruntów otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe, nie nabywa prawa do ekwiwalentu z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia”.

„Art. 7. (…)

6. Właściciel gruntu otrzymuje ekwiwalent do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat”.

Otrzymując decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej, właściciel gruntu nabywał prawo do ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych, wypłacanego do 10. dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu od otrzymania decyzji. Wysokość jego uzależniona była od ilości zalesionego gruntu, a okres jego pobierania trwa do czasu nabycia prawa do renty lub emerytury, jednak nie dłużej niż 20 lat. Ekwiwalent podlega corocznej waloryzacji. Wysokość jego mogła ulec zwiększeniu o 50%, gdy wraz z przeznaczeniem gruntu pod zalesienie nastąpiła likwidacja gospodarstwa rolnego. Małżonkowie będący współwłaścicielami zalesionego gruntu otrzymują ekwiwalent w dwóch częściach, a w przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty przez jednego z nich emeryturę lub rentę oblicza się od wysokości płacy minimalnej. Współmałżonek natomiast uzyskuje należny małżonkom ekwiwalent zmniejszony o 25%

Te dywagacje teoretyczne nie wyjaśniają nam przyczyn obniżenia ekwiwalentu. Absolutnie nie ma podstaw do zmniejszenia tych kwot. Proszę o przesłanie decyzji, co pozwoli mi na zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »