Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego w 2017 r.

• Autor: Piotr Brożyński

Jak wygląda dziedziczenie gospodarstwa rolnego, jeśli spadkodawca zmarł w styczniu tego roku? Chodzi o spadek po zmarłym dziadku, który był na pół z babcią współwłaścicielem ziemi i budynków. Ziemia rolna to trzy działki, które w sumie dają powierzchnię 1,6 ha. Dziadek z babcią mieli 3 dzieci. Kto dziedziczy tę nieruchomość rolną? Babcia posiada kwalifikacje rolnicze i od wielu lat pracuje na gospodarstwie. Dzieci kwalifikacji nie mają, ale jeden syn pracuje na gospodarstwie, a pozostałe rodzeństwo wiedzie inne życie niezwiązane z rolnictwem. Czy dana nieruchomość będzie dziedziczona na zasadach ogólnych, czy specjalnych? Czy w przypadku dziedziczenia spadku przez część rodziny trzeba będzie pozostałym zapłacić zachowek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego w 2017 r.

Czy dziedziczenie gospodarstwa rolnego następuje na zasadach ogólnych?

Zgodnie z art. 553 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”.

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidywały odrębne zasady dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych obejmujących grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha (m.in. wymogi w zakresie osób, które mogły dziedziczyć gospodarstwo rolne). Przepisy te były wielokrotnie zmieniane, natomiast wyrokiem z dnia 31 stycznia 2001 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy przewidujące odrębność w dziedziczeniu gospodarstw rolnych są niezgodne z Konstytucją, w związku z czym nie mogą one być dłużej stosowane. Trybunał Konstytucyjny przyjął, że od 14 lutego 2001 roku dziedziczenie gospodarstw rolnych następuje na zasadach ogólnych. Zasady ogólne mają zastosowanie zatem do tych sytuacji, w którym otwarcie spadku (a więc śmierć spadkodawcy) nastąpiło po dniu 14 lutego 2001 r.

W przedstawionej przez Pana sytuacji, w której śmierć dziadka nastąpiła w styczniu 2017 r., należałoby zatem przyjąć, że nie ma ograniczeń w dziedziczeniu gospodarstwa rolnego i następuje ono na zasadach ogólnych.

Pomimo że obecnie nie ma odrębności w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych, Kodeks cywilny przewiduje odrębności w zakresie działu spadku, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne. Oznacza to, że mimo iż spadkobiercy ustawowi dziedziczą gospodarstwo rolne, w przypadku działu spadku gospodarstwo może nie zostać przyznane na ich rzecz, ale w takim przypadku spadkobiercom tym będą przysługiwać odpowiednie spłaty od pozostałych spadkobierców.

Zobacz również: Darowizna gospodarstwa rolnego za emeryturę a zachowek

Podział gospodarstwa rolnego przy zniesieniu współwłasności

Zgodnie z przepisem art. 1070 K.c. – do działu spadku dotyczącego gospodarstw rolnych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące podziału gospodarstw rolnych przy zniesieniu współwłasności.

Przepisy dotyczące zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego zawarte są w art. 213 i nast. K.c. i szczegółowo regulują kwestię podziału gospodarstw rolnych. Przywołajmy ich treść:

„Art. 213. Jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele.

Art. 214 § 1. W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela.

§ 2. Jeżeli warunki przewidziane w paragrafie poprzedzającym spełnia kilku współwłaścicieli albo jeżeli nie spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia.

§ 3. Na wniosek wszystkich współwłaścicieli sąd zarządzi sprzedaż gospodarstwa rolnego stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a w przypadku gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.

§ 4. Sprzedaż gospodarstwa rolnego sąd zarządzi również w wypadku niewyrażenia zgody przez żadnego ze współwłaścicieli na przyznanie mu gospodarstwa.

Art. 215. Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy gospodarstwo rolne może być podzielone, lecz liczba wydzielonych części jest mniejsza od liczby współwłaścicieli.

Art. 216. § 1. Wysokość przysługujących współwłaścicielom spłat z gospodarstwa rolnego ustala się stosownie do ich zgodnego porozumienia.

§ 2. W razie braku takiego porozumienia spłaty przysługujące współwłaścicielom mogą być obniżone. Przy określaniu stopnia ich obniżenia bierze się pod uwagę:

1) typ, wielkość i stan gospodarstwa rolnego będącego przedmiotem zniesienia współwłasności;

2) sytuację osobistą i majątkową współwłaściciela zobowiązanego do spłat i współwłaściciela uprawnionego do ich otrzymania.

§ 3. Obniżenie spłat, stosownie do przepisu paragrafu poprzedzającego, nie wyklucza możliwości rozłożenia ich na raty lub odroczenia terminu ich zapłaty, stosownie do przepisu art. 212 § 3.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się do spłat na rzecz małżonka w razie zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego, które stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy do wspólnego majątku małżonków.

Art. 217 Współwłaściciel, który w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał gospodarstwo rolne, wchodzące zaś w skład tego gospodarstwa nieruchomości rolne zbył odpłatnie przed upływem pięciu lat od chwili zniesienia współwłasności, jest obowiązany pozostałym współwłaścicielom, którym przypadły spłaty niższe od należnych, wydać - proporcjonalnie do wielkości ich udziałów - korzyści uzyskane z obniżenia spłat, chyba że celem zbycia jest zapewnienie racjonalnego prowadzenia tego gospodarstwa.

Art. 218 § 1. Współwłaściciele, którzy nie otrzymali gospodarstwa rolnego lub jego części, lecz do chwili zniesienia współwłasności w tym gospodarstwie mieszkali, zachowują uprawnienia do dalszego zamieszkiwania, jednakże nie dłużej niż przez pięć lat, a gdy w chwili znoszenia współwłasności są małoletni - nie dłużej niż pięć lat od osiągnięcia pełnoletności. Ograniczenie terminem powyższym nie dotyczy współwłaścicieli trwale niezdolnych do pracy.

§ 2. Do uprawnień wynikających z przepisów paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio przepisy o służebności mieszkania.”

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że dziedziczyć ustawowo będzie troje dzieci i żona, w częściach równych, o ile nie było testamentu. Jeśli dziadek pozostawił testament, dziedziczyć będą osoby wskazane w testamencie.

Zobacz również: Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego a zachowek

Z zachowkiem mamy do czynienia wówczas, gdy doszło do dziedziczenia na podstawie testamentu. W takim przypadku osobom, które nie zostały powołane do spadku w testamencie, ale wchodzą one w krąg spadkodawców, którzy byliby powołani do dziedziczenia na mocy ustawy, przysługuje odpowiedni zachowek, o ile nie zostali w testamencie wydziedziczeni.

W przypadku jednak, gdy w wyniku działu spadku gospodarstwo rolne przyznane zostałoby tylko niektórym osobom, pozostałym przysługuje spłata, na zasadach wskazanych w przytoczonych wyżej przepisach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl