Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domniemane prowadzenie gospodarstwa

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-12

Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,9 ha przeliczeniowych. Biorę dopłaty unijne – koszę jedynie trawę, jednak faktycznie gospodarstwa nie prowadzę. Czy jako nauczyciel mam prawo do urlopu zdrowotnego i np. bezrobocia? Jak się to ma do domniemanego prowadzenia gospodarstwa?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

Nie jest istotne, czy prowadzi Pani gospodarstwo rolne, ale czy spełnia Pani ustawowe warunki do określenia Panią rolnikiem

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Za rolnika uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (art. 6 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r.). Rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, podlega ubezpieczeniom wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu rolników (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Właściciel gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego z punktu widzenia prawa traktowany jest jako osoba prowadząca działalność rolniczą.

Z posiadaniem określonego areału gruntów rolnych (min 1 ha) wiąże się domniemanie prowadzenia działalności rolniczej. Działalność rolnicza jest działalnością zarobkową i jako taka stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania z urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 7 Karty nauczyciela).

Jak wynika z art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, „domniemywa się, że:

1) właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach,

2) podatnik podatku rolnego lub podatku od dochodu z działów specjalnych prowadzi działalność rolniczą w rozmiarze wynikającym z zakresu opodatkowania,

3) jeżeli własność lub dzierżawa gruntów, o których mowa w pkt 1, przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy, o którym mowa w pkt 2, ciąży na kilku osobach – każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej”.

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia uwarunkowane jest spełnieniem przez nauczyciela pozytywnych przesłanek, tj.:

  • posiadania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
  • zatrudnienia w pełnym wymiarze,
  • stażu pracy w szkole w wymiarze minimum 7 lat (art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Jeśli pracodawca odwoła Panią z urlopu, czy też go nie udzieli z tego powodu – można domniemanie prowadzenia gospodarstwa obalić przed sądem pracy.

Jest to domniemanie. Proszę pamiętać, że koszenie trawy to także prowadzenie działalności rolniczej.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem 2 ha przeliczeniowych działki rolnej albo podlega ubezpieczeniom z KRUS jako współmałżonek lub domownik u rolnika nie może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.  Nie ma Pani 2 ha gruntów. Może Pani być zarejestrowana w UP.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »