Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domniemane prowadzenie gospodarstwa

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-12

Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,9 ha przeliczeniowych. Biorę dopłaty unijne – koszę jedynie trawę, jednak faktycznie gospodarstwa nie prowadzę. Czy jako nauczyciel mam prawo do urlopu zdrowotnego i np. bezrobocia? Jak się to ma do domniemanego prowadzenia gospodarstwa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domniemane prowadzenie gospodarstwa

Gospodarstwo rolne według ustawy o podatku rolnym

Nie jest istotne, czy prowadzi Pani gospodarstwo rolne, ale czy spełnia Pani ustawowe warunki do określenia Panią rolnikiem

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Posiadanie gruntów rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego a domniemanie prowadzenia działalności rolniczej

Za rolnika uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (art. 6 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r.). Rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, podlega ubezpieczeniom wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu rolników (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Właściciel gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego z punktu widzenia prawa traktowany jest jako osoba prowadząca działalność rolniczą.

Z posiadaniem określonego areału gruntów rolnych (min 1 ha) wiąże się domniemanie prowadzenia działalności rolniczej. Działalność rolnicza jest działalnością zarobkową i jako taka stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania z urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 7 Karty nauczyciela).

Art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Jak wynika z art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, „domniemywa się, że:

1) właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach,

2) podatnik podatku rolnego lub podatku od dochodu z działów specjalnych prowadzi działalność rolniczą w rozmiarze wynikającym z zakresu opodatkowania,

3) jeżeli własność lub dzierżawa gruntów, o których mowa w pkt 1, przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy, o którym mowa w pkt 2, ciąży na kilku osobach – każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej”.

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia a domniemanie prowadzenia gospodarstwa

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia uwarunkowane jest spełnieniem przez nauczyciela pozytywnych przesłanek, tj.:

  • posiadania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
  • zatrudnienia w pełnym wymiarze,
  • stażu pracy w szkole w wymiarze minimum 7 lat (art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Jeśli pracodawca odwoła Panią z urlopu, czy też go nie udzieli z tego powodu – można domniemanie prowadzenia gospodarstwa obalić przed sądem pracy.

Jest to domniemanie. Proszę pamiętać, że koszenie trawy to także prowadzenie działalności rolniczej.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem 2 ha przeliczeniowych działki rolnej albo podlega ubezpieczeniom z KRUS jako współmałżonek lub domownik u rolnika nie może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.  Nie ma Pani 2 ha gruntów. Może Pani być zarejestrowana w UP.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »