Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokupienie drugiej połowy działki rolnej

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-06-16

Dzień dobry, chciałbym zorientować się w możliwościach działania związanych z działką rolą. Jestem współwłaścicielem działki o powierzchni 5,3 ha. Posiadam 50% udział w nieruchomości. Obecnie drugi współwłaściciel zwrócił się z propozycją sprzedaży mi 50% udziału, przez co stałbym się 100% właścicielem działki. Nie jestem rolnikiem. Czy ze względu na współwłasność i to, że transakcja spowodowałaby uregulowanie naszej relacji, jest jakaś ścieżka, która pozwala na przeprowadzenie sprzedaży? Współwłaściciel również nie jest rolnikiem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokupienie drugiej połowy działki rolnej

Tu nie uszczegóławiam (co ewentualnie uzupełnię po otrzymaniu dokumentów) kwestii przeznaczenia gruntów na inne niż rolne. Ma to dość ważne znaczenie – bo ewentualna zmiana tego przeznaczenia w niedalekiej przyszłości może zdjąć z Pana te wymogi ustawowe, jaki niżej przytoczę. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po słynnej „majowej nowelizacji” z ubiegłego roku stanowi:

„Art. 2. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) nieruchomości rolnej – należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne”;

a także w definicjach tej ustawy odnajdujemy:

„8) właścicielu nieruchomości rolnej – należy przez to rozumieć również współwłaściciela nieruchomości rolnej”.

Oznacza to, że przepisy co do nabywców gruntów rolnych odnoszą się niestety też i współwłaścicieli, stanowią one:

„Art. 2 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:

1) przez:

a) osobę bliską zbywcy,
b) jednostkę samorządu terytorialnego,
c) Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
e) parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody;

2) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
3) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;
4) w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
1) zbywcy, jeżeli:

a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3,
b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych”.

Dlatego w Pana przypadku co do zasady potrzebna jest zgoda Agencji i myślę, że na wniosek zbywcy uzyskałby Pan ja. Zresztą przepisy już od roku funkcjonują i jak informują mnie rolnicy – Agencja chętnie przychyla się do składanych wniosków – może to próba rekompensaty, może element polityki – nieważne – dla nas istotne jest to, że taka zgoda jest możliwa z praktycznego punktu widzenia. Atutem w tym przypadku jest współwłasność i ta informacja ze „studium”, z której wynika turystyczne przeznaczenie działki.

Może więc Pan już teraz o zgodę wystąpić albo czekać na formalną zmianę przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy. W razie wyboru opcji czekania – proponuje jeszcze jedną czynność, tj. zawarcie potwierdzonej co do daty i podpisów umowy dzierżawy udziału zawartej z drugim współwłaścicielem. Uczyni to z Pana podmiot pretendujący do pierwokupu po upływie lat 3 od zawarcia takiej umowy. Ustawa w tej materii stanowi:

„Art. 3. [Prawo pierwokupu nieruchomości rolnych]
1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:


1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz
2) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.


2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia”.

Nikt więc w tym czasie nie kupiłby działki bez Pana wiedzy. Proszę wybrać dogodne dla Pana rozwiązanie i ewentualnie dosłać opisane przeze mnie wcześniej dokumenty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »