Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę domagać się rekompensaty za pracę w gospodarstwie?

• Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Rodzice posiadają gospodarstwo rolne, pracowałem na nim zaraz po ukończeniu szkoły i w trakcie szkoły też. Teraz otrzymał je brat, choć wcześniej było mówione, że to będzie moje. Zmarnowałem tam tylko lata pracy. Czwórka z rodzeństwa ukończyła studnia dzienne, było to finansowe przez rodziców. Teraz brat dostał od rodziców ziemię w dzierżawę i prowadzi gospodarstwo. Chciałem, żeby rodzice pomogli mi w remoncie domu, żeby dali mi taką samą kwotę, jaką przeznaczyli na każdego na studia, odpowiedz rodziców była, że mogłem iść na studia, to by dali, a tak to nie. Czy mogę się domagać od rodziców albo od brata spłaty, rekompensaty za pracę w gospodarstwie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę domagać się rekompensaty za pracę w gospodarstwie?

Dziedziczenie i zachowek

Niestety dopiero po śmierci rodziców może Pan dochodzić roszczeń do brata – zachowku. Nie może Pan natomiast żądać od rodziców czegokolwiek.

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego: „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Zgodnie z art. 931 „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku” Z punktu widzenia przedmiotowego stanu faktycznego istotny jest § 2 powyższego przepisu, który mówi, że„ jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych”. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Uprawnienie do zachowku

Z doktryny prawa spadkowego zauważyć należy, że w myśl art. 991 § 1 do zachowku uprawnieni są m.in. zstępni, przy czym uprawnienie to przysługuje im tylko o tyle, o ile byliby oni powołani do spadku z ustawy. Zatem o tym, kto w danym przypadku jest uprawniony do zachowku, decyduje kolejność powołania określona w przepisach o dziedziczeniu ustawowym.

Instytucja zachowku służy do ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonywanych przez niego rozporządzeń [zarówno w ramach swobody testowania, jak i wynikających z poczynionych za życia darowizn – por. np. M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz, art. 450–1088, 2013, komentarz do art. 991]. Przez zachowek ustawodawca ogranicza zatem swobodę testowania (dysponowania majątkiem na wypadek śmierci). Wskazuje się, że ustawa w ten sposób zmierza do realizacji wartości jakimi są ochrona (dobro) rodziny. Zachowek ma na celu ograniczenie możliwości dysponowania majątkiem właśnie w celu ochrony przed „arbitralnością” decyzji spadkodawcy i ma służyć urzeczywistnieniu sprawiedliwego podziału schedy spadkowej przy uwzględnieniu uzasadnionych zdaniem ustawodawcy praw najbliższych – por. B. Kordziewicz (red.) System Prawa Prywatnego. Tom X, Prawo spadkowe, 2015, s. 1035–1037 i tam cytowana literatura). Również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dano wyraz stanowisku, że zachowek stanowi uzasadnione konstytucyjnie ograniczenie praw podmiotowych spadkodawcy na rzecz praw ochrony praw innych osób (por. wyrok TK z 25 lipca 2013 r., sygn. akt P 56/11).


Zachowek to spłata z połowy udziału w spadku, jaki by Pan otrzymał z tej darowizny, którą rodzice przekazali bratu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl