Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

ZUS czy KRUS dla byłej żony rolnika?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-30

Mam 44 lata, jestem w trakcie rozwodu. Wspólnie z mężem prowadzimy 50-hektarowe gospodarstwo rolne (nie było podziału majątku). Przed ślubem pracowałam 3 lata, potem byłam na urlopie wychowawczym (4 dzieci). Od 16 lat jestem ubezpieczona w KRUS. Z tego co mi wiadomo, będąc ubezpieczonym w KRUS, można dorobić 875 zł, aby nie przejść na ZUS. Wiem, że aby otrzymać świadczenia z KRUS, trzeba mieć przepracowane co najmniej 25 lat. Co jest dla mnie korzystniejsze: zaryzykować i zatrudnić się na cały etat – przejść na ZUS, czy płacić KRUS i dorabiać sobie przez te brakujące 9 lat? Jakie jest najlepsze wyjście? Dodam, że chciałabym opuścić obecne miejsce zamieszkania i dogadać się z mężem w sposób korzystny dla nas obojga.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

ZUS czy KRUS dla byłej żony rolnika?

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia, lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Słowem, może Pani na podstawie umowy zlecenia dorobić maksymalnie 875 zł, aby nadal podlegać pod ubezpieczenie KRUS.

Przepis ten nie dotyczy jednak umów o pracę. Jeśli podpisze Pani umowę o pracę, z której otrzyma Pani niższe niż 875 zł wynagrodzenie – utraci Pani prawo do podlegania ubezpieczeniu w KRUS. Przepis ten zezwala na dorabianie jedynie na podstawie umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 19 ustawy emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny określony w ust. 1a i 1b;
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Zatem jeśli chce Pani dorabiać na innej podstawie niż umowa-zlecenie – nie może Pani pozostać w KRUS. W takim przypadku będzie Pani ubezpieczona w ZUS i gdy osiągnie Pani określony wiek – okres ubezpieczenia w KRUS zostanie Pani zaliczony do emerytury.

Może Pani też pozostać z KRUS przez brakujące 9 lat, ale wówczas nie może Pani dorabiać na podstawie umowy o pracę. Proszę jednak zauważyć, że po upływie 9 lat będzie Pani miała odpowiednią długość ubezpieczenia w KRUS, ale nie osiągnie Pani wieku emerytalnego, który dla Pani wynosi 66 lat i 4-8 miesięcy. Tak więc po owych 9 latach nie otrzyma Pani automatycznie emerytury. Stanie się to dopiero, gdy osiągnie Pani odpowiedni wiek. Bez względu na to czy będzie Pani się starała o emeryturę z ZUS, czy z KRUS, musi Pani poczekać jeszcze ponad 22 lata. Jeśli natomiast zrezygnuje Pani z KRUS, to ZUS doliczy te okresy do okresów zasiłkowych przy wyliczaniu przyszłej emerytury.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odzyskanie składek z KRUS

Odzyskanie składek z KRUS

5 lat temu wyjechałam do pracy do Anglii, jednak kłopoty ze zdrowiem zmusiły mnie do szybkiego powrotu do Polski. Po powrocie zaczęłam opłacać KRUS (nie...

Zawieszenie części uzupełniającej renty przez KRUS

Zawieszenie części uzupełniającej renty przez KRUS

Moja córka straciła prawo do renty rodzinnej. Ja złożyłam wniosek o przejęcie renty rodzinnej. Jestem ubezpieczona na wniosek, posiadam gospodarstwo...

Jak udowodnić wpłaty do KRUS?

Jak udowodnić wpłaty do KRUS?

W 1978 r. rodzice przekazali mi gospodarstwo rolne, przez pięć lat byłem zwolniony z opłacania składek na Fundusz Emerytalno-Rentowy. Od 1983 do 1992 r....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »