Co zrobić, aby zostać zwolnionym z opłacania składek KRUS?

• Data: 2023-09-29 • Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

W wyniku śmierci matki odziedziczyłam 1,22 ha pola rolnego i otrzymałam status rolnika. Jestem osobą niepracującą zawodowo. Dzierżawię pole innej osobie, która co roku zbiera plon. Z racji, że jestem osobą niezatrudnioną, muszę opłacać składki KRUS. Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie, aby nie płacić tych składek? Nie mam na to po prostu pieniędzy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić, aby zostać zwolnionym z opłacania składek KRUS?

Obowiązek opłacania składek KRUS

Niestety na gruncie obowiązujących przepisów nie ma możliwości nieopłacania składek KRUS. Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 208) „ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in. osób, które wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia; z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym – pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Za osobę podlegającą innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się także osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach. Powyższe oznacza, iż przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym”.

Ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania temu ubezpieczeniu lub woli płatnika. Z podlegania ubezpieczeniu w trybie obowiązkowym nie można zrezygnować. W każdym zatem przypadku, gdy rolnik lub domownik spełnia wszystkie warunki do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w tym, jeżeli nie podlega obowiązkowo innemu ubezpieczeniu społecznemu na mocy odrębnych przepisów, staje się on ubezpieczonym z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie z opłacania składek KRUS

Zwolnienie z opłacania składek KRUS miało moc prawną tylko w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii SARS-CoV-2, tj. w II kwartale 2020 r. Przepisy umożliwiające takie zwolnienie zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095). Zgodnie bowiem z art. 31zz ust. 1 wskazanej wyżej ustawy osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. Aktualnie brak jest przepisów, które pozwalałyby na nieopłacanie składek KRUS.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »