Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co muszę zrobić, aby nie stracić prawa do pełnej emerytury KRUS?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-03-29

Skończyłem 65 lat, opłacam KRUS od 35 lat (jako działy specjalne – uprawiam grzyby). Działalność prowadzę na powierzchni 1,4 ha. Chciałbym przejść na emeryturę, ale chciałbym również uprawiać grzyby (i nie stracić emerytury). Dodam, że moja żona jest na emeryturze z KRUS. Co muszę zrobić, aby nie stracić prawa do pełnej emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co muszę zrobić, aby nie stracić prawa do pełnej emerytury KRUS?

Jak rozumiem prowadzi Pan dział specjalny w postaci uprawy grzybów jadanych. Działy specjalne produkcji rolnej to uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, gdy przekroczony zostanie rozmiar tej działalności określony w przepisach. Działy specjalne produkcji rolnej nie zostały przez ustawodawcę zaliczone do działalności gospodarczej, lecz kwalifikuje się je jako specyficzna, ale jednak działalność rolnicza.

Z kolei prawo do emerytury rolniczej uzyskują osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat – w przypadku kobiet i 65 lat – gdy chodzi o mężczyzn) oraz podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez czas co najmniej 100 kwartałów (25 lat). Warunki te muszą być spełnione łącznie. Zatem prawo do emerytury Pan posiada. W przypadku jednak, gdy Pan jako rolnik uprawniony do emerytury nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej (dział specjalny) będzie Pan dostawał jedynie część składkową świadczenia. Natomiast wypłata części uzupełniającej (znacznie wyższej) ulega zawieszeniu. Decyduje o tym przepis art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 277), który należy interpretować w powiązaniu z art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, w którym podmiotem ubezpieczenia nie jest właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego, lecz wyłącznie osoba prowadząca działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym. Przepis ten w sposób wyczerpujący precyzuje zasady zawieszania rolniczych świadczeń emerytalnych, a ust. 4 tego artykułu definiuje zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

W myśl tej ustawowej definicji, uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając:

 

1. gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,

2. gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,

3. gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

4. własności (udziału we współwłasności) nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Zatem chcąc spełnić warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej / działu specjalnego należałoby przenieść własność i posiadanie działu na inną osobę np. poprzez wydzierżawienie innej osobie fizycznej czy prawnej (na 10 lat). Z tym, że taka umowa dzierżawy, aby mogła stanowić podstawę do wypłaty części uzupełniającej emerytury musi spełniać warunki określone w ww. ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, a nadto musi być zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków (fakt zgłoszenia należy zapisać w umowie). Dokument świadczący o przekazaniu gospodarstwa (np. umowę dzierżawy) należy dostarczyć do KRUS, który wypłaca emeryturę. Umowa taka jest bowiem uznawana za wniosek o podjęcie wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej.

Niestety zgodnie z ust. 11 art. 28 ww. ustawy jedynie w przypadku, gdy emeryt uprawniony do emerytury prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, wypłaty nie zawiesza się. Tymczasem Pana małżonka również jest na emeryturze rolniczej, zatem niestety, aby uzyskać pełną emeryturę należałoby albo sprzedać, albo wydzierżawić gospodarstwo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

KRUS żąda składek za domownika rolnika, co robić?

KRUS żąda składek za domownika rolnika, co robić?

Mam problem z KRUS-em. Kiedy byłem już żonaty, w 2011 r. teściowa przepisała ziemię rolną mojej żonie – 1,5 ha przeliczeniowego (łąki...

Jakie przepisy mogę zastosować, aby nie płacić KRUS?

Jakie przepisy mogę zastosować, aby nie płacić KRUS?

Prowadzę firmę i równocześnie dzierżawię ziemię od znajomego (to moja jedyna dzierżawa). Razem z żoną mieszkamy daleko od tej ziemi. Żona...

Pobieranie emerytury z KRUS i wydzierżawienie ziemi synowi

Pobieranie emerytury z KRUS i wydzierżawienie ziemi synowi

Mam 78 lat, pobieram emeryturę z KRUS; ze względu na posiadanie gospodarstwa KRUS potrąca 100% składki z budżetu. Mąż (lat 81) ma emeryturę...

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby

Moja mama zmarła 2 maja. Czy należ się jeszcze emerytura z KRUS-u, który wypłacał ją zawsze 10. każdego miesiąca? A co by było, gdyby zmarła...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »